Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.08.
Iktatószám:3320/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:államháztartási pénzügyi ellenőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK10130
Postai cím: Bartók Béla u. 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lipták Beáta
Telefon: +36 17951523
E-mail: beata.liptak@eutaf.gov.hu
Fax: +36 17950312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eutaf.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK10130
Postai cím: Bartók Béla u. 105-113. 4. emelet, 4. C. 11.sz. irodahelyiség
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Dencső Balázs, dr. Lipták Beáta
Telefon: +36 17952222
E-mail: balazs.dencso@eutaf.gov.hu, beata.liptak@eutaf.gov.hu
Fax: +36 17950312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eutaf.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: államháztartási pénzügyi ellenőrzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés integrált ellenőrzés-dokumentálási, beszámolási és audit munkafolyamat támogató workflow rendszer bevezetésére az EUTAF részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés integrált ellenőrzés-dokumentálási, beszámolási és audit munkafolyamat támogató workflow rendszer bevezetésére az EUTAF részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 145000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált ellenőrzés-dokumentálási, beszámolási és audit munkafolyamat támogató workflow rendszer bevezetése az EUTAF részére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72261000-2
További tárgyak:72211000-7
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Integrált ellenőrzés-dokumentálási, beszámolási és audit munkafolyamat támogató workflow rendszer bevezetése az EUTAF részére a műszaki leírásban foglaltak szerint. A rendszer leszállítását követően a nyertes ajánlattevő feladata 1 év kiemelt támogatás, valamint azt követően további egy év support feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint. A workflow rendszernek az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti 4. szintű biztonsági besorolási elvárásoknak kell megfelelnie.
A kiemelt támogatási (12 hónap) és support időszak (12 hónap) vonatkozásában Ajánlatkérő által opcionálisan lehívható, az esetleges változáskezelések miatt szükségessé váló kiegészítő fejlesztések megvalósítására fent rögzített időszakonként 120-80 embernapnyi keret kerül kikötésre a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződésben.
Ajánlatkérő Integrált definíció alatt a következőket érti: olyan informatikai megoldás, ahol az egyes rész-funkciókat megvalósító rendszerek a felhasználók számára gyakorlatilag észrevétlen adat-megosztás révén egységes rendszerként képesek működni.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ának (3) bekezdését.
A II.2.7 pontban meghatározott kezdés csak tervezett időpont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat minősége 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 145000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárásának indoklása: A szolgáltatás természete, egységessége és a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, figyelemmel a kötendő szerződés értékére is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak alapján AK kizárja az eljárásból azt a RJ-t, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
- a kizáró okok hatálya alá tartozik;
- részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség nyilatkozat tekintetében a részvételre jelentkezőnek - valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania, ajánlatkérő a részvételre jelentkezések érvényességét kizárólag ennek és a felhívásban felsorolt egyéb iratok alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével a részvételre jelentkező igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 8.§-16.§-ában foglaltak szerint jár el.
RJ-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 63. § (1) c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
AK a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételre jelentkező folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak mellékletét képező iratokkal együtt), és az annak beérkezését igazoló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek az EEKD-ben elég nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása. A kiválasztási kritériumok teljesítésének igazolásait Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseire figyelemmel kérheti a részvételre jelentkezőktől.
A részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§ (1) a) pontja alapján igazolja valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat alapján a pénzforgalmi számláján/számláin a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás fogalma alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11), továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: RJ-nek a Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy a RJ megfelel az meghatározott alkalmassági követelménynek. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. AK-nek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott RJ-nek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania.
M/1. A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb integrált munkafolyamat támogatási rendszer megvalósítása tárgyú referenciáinak ismertetése, amelyből megállapítható, hogy a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás megrendelés tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), és az hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. [Kr. 21. § (3) a) pont, ill. 22. § (1)-(2) bek.]
M/2. A részvételi felhívás M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, képzettségét, akik az szolgáltatás teljesítésért felelősek. A szükséges végzettség/ képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkező későbbi nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [Kr. 21. § (3) f)]
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A részvételre jelentkezőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kr. 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az RJ , illetve közös RJ, ha:
M.1. a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összességében nem rendelkezik legalább 100 millió forint értékű integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projekt elvégzésére irányuló, befejezett, szerződésszerűen teljesített, referenciával. Ajánlatkérő jelen alkalmassági feltétel vonatkozásában maximun két darab, fent rögzített feltételeknek megfelelő referencia munkát fogad el.
M.2. nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
a) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, aki az elmúlt 3 évben projektvezetőként részt vett legalább két integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben,
b) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, akik az elmúlt 3 évben rendszerszervezőként részt vett legalább két, integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben,
c) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, akik az elmúlt 3 évben folyamatfejlesztőként részt vett legalább két integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben,
d) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, aki az elmúlt 3 évben szoftverfejlesztőként részt vett legalább két integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben.
Az a) b) c) d) pontra megjelölt szakemberek között az átfedés nem megengedett, tehát a bevonandó szakértők száma min. 4 fő.
AK Integrált definíció alatt a következőket érti: olyan informatikai megoldás, ahol az egyes rész-funkciókat megvalósító rendszerek a felhasználók számára gyakorlatilag észrevétlen adat-megosztás révén egységes rendszerként képesek működni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., , a Kbt. 135. § (4)-(5) bek. alkalmazandók. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér:1 %/naptári nap, alapja: a késedelemmel érintett rész nettó értéke.
Hibás teljesítési kötbér: 1 %/ naptári nap, alapja az adott közbeszerzési rész nettó értéke.
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér teljes összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alapnak a 15%-át.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Részletek a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/04/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t legalább egy részvételre jelentkezőnek (RJ) vagy a megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidőig.A KD letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció).
2) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56.§ szerint.
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy ajánlatkérő csak egy újabb hiánypótlást rendel el, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség
4) Részvételre jelentkezéseket zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának és RJ nevének feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír és 1 másolati elektronikus példányban.
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), (4), (5), (6) bek., 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, közös RJ esetén együttműködési megállapodást; RJ, alkalmasságot igazoló szervezet, alvállalkozó, aki alkalmasságot igazol aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/cégkivonatát /RJ változásbejegyzés iratait.
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, eljárás nyelve magyar a nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén ajánlattevő általi felelős fordítás csatolandó.
7) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések Kbt. 44.§ szerint.
9) II.2.5) pont szerinti értékelés során adható pontszám 1-10. Értékelés módszere: 1. részszempont (Ár): értékarányosítás (fordított arányosítás). 2. részszempont értékarányosítás (egyenes arányosítás), a bíráló bizottság tagjai különböző vizsgálati tényezők mentén külön-külön bírálják az ajánlatokat és 1-5-ig terjedő osztályzattal illetik az ajánlatot, majd az egyes osztályzatok összegének egyszerű számtani átlaga alapján arányosítással történik az értékelés. A 2. részszempont szerinti ajánlat értékelésének módszerét a KD részletesen tartalmazza.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontot.
12) A felhívás IV.2.6) pontjában meghat. ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napot ért tárgyalások befejezésétől.
13) Szerződéskötésre rendelkezésre álló - alkalmasságban megjelölt szakembereken túl - további szakemberek biztosítása szükséges:
a) 3 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, akik az elmúlt 3 évben folyamatfejlesztőként részt vett legalább 2 integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben,
b) 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember, aki az elmúlt 3 évben szoftverfejlesztőként részt vett legalább 2 integrált munkafolyamat támogatási rendszert megvalósító projektben.
14) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ: dr.Lipták Beáta (00935)
15) AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az RJ-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2.pontja, valamint a III.1.3) pont M1.-M2. alpontjaiban foglaltak szerint.
16)II.2.9. pontban feltüntetett szám a hirdetmény feladhatósága miatt került megjelölésre,AK nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.
17)Tárgyalásos eljárás:Kbt. 85. § (2) a) alapján. Mivel komplex rendszereket auditáló folyamatokra nem áll rendelkezésre a piacon az ajánlatkérői igényeknek megfelelő megoldás, a fejlesztések sikerét alapvetően befolyásolja az ajánlott rendszerek és ajánlattevői igények egyeztetése, amely tárgyalásos eljárással biztosítható. A szerződéses feltételeket a szerződés tárgyának komplexitása és egyedi jellege miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni.
18)VI.4.3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
18)A részvételi jelentkezések leadásának helye: az I.3 pontban írt címen, a részvételi jelentkezések bontásának időpontja:2018.04.04. 10:00 óra, a bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Irányadó a Kbt. 68. § (1)-(2) és (5) bekezdésben foglaltak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák