Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.22.
Iktatószám:3603/2018
CPV Kód:30214000-2
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:távhőszolgáltatás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési osztály
Telefon: +36 17006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Biczi és Turi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 11., III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési csoport
Telefon: +36 13730090
E-mail: kozbeszerzes@b-t.hu
Fax: +36 13730089
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Biczi és Turi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 11., III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési csoport
Telefon: +36 13730090
E-mail: kozbeszerzes@b-t.hu
Fax: +36 13730089
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távhőszolgáltatás, légkondicionálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30214000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33195100-4
További tárgyak:30213100-6
30233150-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése az alábbiak szerint:
100 db (+ 10 db opció) irodai munkaállomás,
30 db (+ 3 db opció) tervezői munkaállomás,
50 db (+ 5 db opció) notebook,
120 db (+ 12 db opció) irodai monitor,
30 db (+ 3 db opció) tervezői monitor,
30 db külső USB DVD-RW
A részletes paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban - a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében - meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű teljesítést elfogadja. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában egyenértékű terméket jelöl meg, úgy szakmai ajánlatként csatolnia kell a termék magyar nyelvű gyártói adatlapját, energiahatékonysági adatlapját, továbbá a műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló dokumentumot annak igazolására, hogy a megajánlott termék a műszaki leírás műszaki elvárásainak megfelel.
Valamennyi megajánlott terméknek gyári összeszerelésűnek kell lennie, a gyártói támogatásnak vonatkoznia kell rá, szállításának hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell történnie, és csak új, korábban soha nem használt termékek kerülhetnek szállításra.
Az Ajánlattevőnek gyártói nyilatkozatot kell mellékelnie az ajánlatában a hivatalos hazai garanciális szervízellátásról és az előírt garancia biztosításáról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (a szerződés hatálybalépésétől számított minimum 4 hét - maximum 12 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként kerül rögzítésre az alábbi mennyiségek megrendelése ajánlatkérő részéről:
+ 10 db irodai munkaállomás,
+ 3 db tervezői munkaállomás,
+ 5 db notebook,
+ 12 db irodai monitor,
+ 3 db tervezői monitor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek., rendelkezései irányadók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részszámlázásra ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell azajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okokhatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasságigazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdésében rögzítettek szerint nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:
M.1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint) legalább a következő tartalommal:
a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével);
b) szerződést kötő másik fél,
c) szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá
d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 100 db teljes számítógép konfiguráció szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértéke a teljes nettó vételár 5 %-a - Kbt. 134. § (6) bek. b) pontja alapján. Ajánlatkérő továbbá késedelmi-, meghiúsulási- és hibás teljesítési kötbér fizetését köti ki, valamint jótállás (36 hónap) és szavatosság vállalását írja elő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11., 3. emelet 1. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ha valamely érdeklődő gazdasági szereplő szeretné azt letölteni, regisztrációs lap megküldésével kell ezt jeleznie a kozbeszerzes@b-t.hu e-mail címre. A regisztrációs lap letölthető a köv. elektronikus elérhetőségről: http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok. A regisztrációs lap kézhezvételét követően az abban megadott kapcsolattartási pontokra kerül megküldésre a letöltéshez szükséges jelszó.
2.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) szerinti adatokat.
3.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésében foglaltakról. A Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
4.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.3) M.1)
5.Ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott ajánlattételi táblázat, mint szakmai ajánlat kitöltését és benyújtását. Az ajánlattételi táblázat az Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosítható oly módon, hogy a meglévő mennyiségek megváltoztatása, további sorok hozzáadása nem megengedett. Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi táblázatban meghatározta a tervezett mennyiségeket és kéri az ajánlattételi táblázatban feltüntetett soronkénti mennyiségeket felszorozni az ajánlattevő által ajánlott egységárral, ezek összegét az ajánlattételi táblázat végén az „Összesen” sorban kérjük feltüntetni, az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott összesen nettó ajánlati ár képezi.
6.Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Kiss Nikoletta (lajstromszám: 00709).
8.A II.1.6) pontban foglaltak indokolása: A gazdaságossági - és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és Ajánlatkérő elvárásaival. A beszerezni kívánt termékek - jellegükre tekintettel - homogének, a teljes mennyiség alkalmazásával érhető el a legalacsonyabb ajánlati ár, továbbá a nyertes ajánlattevő által leszállítandó termékek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így a szerződésszerű teljesítésért való helytállás és az esetleges jótállás, szavatossági kötelezettségek megfelelő teljesíthetősége a részajánlattétel és adott esetben több nyertes és szerződés esetén nem lenne biztosítható.
9.Ajánlatkérő a Kbt 75.§ (2) e) pontját nem alkalmazza.
10.A IV.2.6. pontban az „1 hónap” 30 napnak felel meg.
11.Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
12.Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00-16:00 óráig, pénteken, és ha a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:30-10:00-ig lehet benyújtani. Jelen rendelkezés irányadó bármely az ajánlattevő által benyújtandó dokumentum (hiánypótlás, indoklás, igazolás) benyújtása tekintetében. Ajánlattevő felelőssége, hogy ezen körülményre a kézbesítésben résztvevő szervezet figyelmét is felhívja.
13.A II.2.7. pontban a „3 hónap” 12 hétnek felel meg.
14.Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4)és(5)bek. megfelelően jár el.
15.Ajánlatkérő az értékelési részszempontoknál az arányosítás módszerét alkalmazza a további közbeszerzési dokumentumban részletezett képletek szerint, az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák