Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.21.
Iktatószám:3818/2018
CPV Kód:64210000-1
Ajánlatkérő:HM Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország teljes területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 12365226
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: HM VGH Okmányátvevő Helyiség
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 12365226
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele (2018-2020)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés „Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele (2018-2020)” tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatálviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele (2018-2020)
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezetei és intézményei részére bérelt publikus internet szolgáltatás (aszimmetrikus, szimmetrikus) biztosítása különböző sávszélességen, teljes országos lefedettséggel.
A keretösszeg összesen nettó: 220.338.982,-Ft + ÁFA = bruttó: 260.000.000,-Ft
Tervezett évenkénti felhasználás:
2018. év: nettó: Nettó: 33.898.305,-, bruttó: 40.000.000,-,-Ft
2019. év: nettó: 76.271.186,-Ft, bruttó: 90.000.000,-Ft
2020. év: nettó: 76.271.186,-Ft, bruttó: 90.000.000,-Ft
A rendelkezésre álló éves keretösszegek erejéig. Az Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg kitöltésére nem vállal kötelezettséget. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező szolgáltatási igényektől függ.
A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában feltüntetett 2018.07.01 kezdet tervezett kezdés, a szerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire .
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, AT annak tényéről is köteles nyilatkozni.
Közös ajánlattétel esetében a közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.
AK kizárja a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból azt az AT-t, AV-t, Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) AT - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:
- pénzintézet által vezetett számlák számlaszámait
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolás: A Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti „számlavezető pénzügyi intézménytől származó” igazolás benyújtására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan AT, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján - rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait igazoló referenciával (legalább a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/napban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége megjelölésével, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Igazolás: A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:
a szolgáltatás tárgya;
a szolgáltatás mennyisége;
szerződéstkötő másik fél megnevezése;
a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/napban)
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (1) - (2) bekezdés szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan az, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett időszakban:
Legalább 25 darab, eltérő felszerelési címen biztosított adatátviteli célú távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő, ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességvállalónak nyilatkoznia kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §-ra, 6:186. §-ra
AK előleget nem biztosít.
Késedelmi kötbér:
- a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 1%-a/nap, max. a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 20%-a.
- a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatás kifogástalan minőségben nyújtásig eltelt időre
Meghiúsulási kötbér:
- AKjogosult a szerződéstől elállni, ill felmondani a szerződést, ha az AT hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése olyan okból meghiúsul, amelyért az AT felelős, az AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 30%-a.
A részletes feltételeket a KKD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: HM VGH Okmányátvevő Helyiség, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.
AK hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.
b. A Kr. 30. § (4) bekezdés értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) pont szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
d. AK a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.
e. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon.
A KKD a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
f. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére
g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
h. A. KKD II.7. pontja szerinti nyilatkozatok
i. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon.
j. AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.
k. AT a Kbt. 66. § (6) alapján jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.
l. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstrom szám:00571
m. AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
n. AT nyilatkozzon, hogy vállalja a szolgáltatások biztosításához, kialakításához, átalakításához szükséges folyamatos kapcsolattartás és konzultáció érdekében kiemelt szintű, egykapus magyar nyelvű ügyfélkezelést (ügyfél menedzser), továbbá 24/7/365 rendszerben kiemelt ügyfélszolgálatot biztosít, amely képes a megrendelt és a biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.
o. AT nyilatkozzon, hogy rendelkezik minimum 2 fő nemzetbiztonsági ellenőrzést követően kiállított érvényes kockázatmentes szakvéleménnyel rendelkező, a szolgáltatások létesítéséhez igénybe venni kívánt szakemberrel, továbbá nyilatkozzon a kockázatmentes szakvélemények nyilvántartási számairól.
p. AK a részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy olyan szerződés megkötése tervezett havi kifizetéssel, mely tárgyát képező szolgáltatás az ország egész területén igénybe vehető kell, hogy legyen, rész terület megadása nem engedhető meg.
q. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák