Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/63
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.03.
Iktatószám: 3937/2018
CPV Kód: 32232000-8
Ajánlatkérő: Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: A műszaki leírásban meghatározott helyszíneken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Merklné Szeiler Orsolya
Telefon: +36 1443-5597
E-mail: merklneso@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/beszerzesek/eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK15408
Postai cím: Róna utca 124. Fszt. 10. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fretsch Orsolya
Telefon: +36 14607185
E-mail: fretscho@kr.police.hu, kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/kr
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róna utca 124. Fszt. 10. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fretsch Orsolya
Telefon: +36 14607185
E-mail: fretscho@kr.police.hu, kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/kr
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét, infrastruktúra kiépítés (meghallgatópontonként
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét, infrastruktúra kiépítés (meghallgatópontonként)
A jelen beszerzés keretében az ORFK, mint a NISZ Zrt. által kiszolgált szervezet, az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kommunikációs összeköttetéseinek felhasználásával 192 db video kommunikációs végponti infrastruktúrát kíván országos szinten bevezetni annak érdekében, hogy a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben meghatározottak szerint az érintett személyek részére a telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét törvény adta lehetőségét biztosítani tudja.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét, infrastruktúra kiépítés (meghallgatópontonként)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HU11 A teljesítés fő helyszíne: A műszaki leírásban meghatározott helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét, infrastruktúra kiépítés (meghallgatópontonként)
A jelen beszerzés keretében az ORFK, mint a NISZ Zrt. által kiszolgált szervezet, az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kommunikációs összeköttetéseinek felhasználásával 192 db video kommunikációs végponti infrastruktúrát kíván országos szinten bevezetni annak érdekében, hogy a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben meghatározottak szerint az érintett személyek részére a telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét törvény adta lehetőségét biztosítani tudja.
A nyertes ajánlattevő feladata az általános elvárásoknak és a műszaki specifikációban előírtaknak megfelelő végponti állomások létrehozásához szükséges eszközök szállítása, beüzemelése, a jelen leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, garanciális szolgáltatás nyújtása és felhasználói, valamint üzemeltetői oktatások megtartása.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eszköz support támogatás nyújtásának időtartama 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ak. részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja: A távmeghallgató végpontok a „VIKI” projekt során kialakított meglévő rendszerhez kell csatlakozzanak, így az egyes részegységek külön nem képesek biztosítani az elvárt működést, továbbá At jövőbeli feladata, hogy a megaj. rendszerét és annak részegységeit konf. és alkalmassá tegye a NISZ Zrt. központi infrastruktúrájával való komm. feladatra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek - illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek - az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KKD) részeként elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett - a közbeszerzés tárgyához illeszkedő informatikai eszközök szállítását és telepítését igazoló referenciáit.
M2.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit.
Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja agazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, aIV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően azajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt önéletrajz, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható (szakmai tapasztalat);
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolata;
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok;
-A KKD. 10. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozat.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (7) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított három évben (36 hónapban)
-összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (informatikai eszközök szállítása és telepítése) vonatkozó referenciával (referenciákkal), amely(ek) összesen több, mint 40 tárgyalótermi videokonferencia végpont kiépítésére vonatkoznak. A bemutatott referenciák közül min. 1 db referencia, legalább 30 db tárgyalótermi videokonferencia végpont kiépítésére vonatkozzon.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, legalább 5 év IT projekt menedzsment területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező PMI (Project Management Institute) által minősített PMP (Project Management Professional) vagy azzal egyenértékű minősítésű szakemberrel.
Ajánlatkérő a PMI által minősített PMP minősítéssel egyenértékűnek ismeri el azt a szakembert, amely mely rendelkezik a felsőfokú végzettségű szakemberek tekintetében a http://www.pmi.hu/index.php/kepzesek-minositesek/kepzes-es-minosites-pmp oldalon előírt szakmai tapasztalattal, és képzettséggel.
b) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, legalább 3 év IT architekt (vezető tervező, vagy főmérnök) szolgáltatói és/vagy vállalati videó kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
c) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, videó konferencia gyártói legmagasabb szintű szolgáltatói és/vagy vállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.
d) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, videó konferencia gyártói legalább közepes szintű szolgáltatói és/vagy vállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.
e) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével:
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)(security) minősítéssel, és
• Certified Information Systems Auditor (CISA) minősítéssel, és
• Certified Information Security Manager (CISM) minősítéssel, valamint
• Certified Infomation Security System Professional (CISSP) minősítéssel.
f) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettségű, IPMA „A” vagy ezzel egyenértékű nemzetközi minősítéssel és projektvezetési tapasztalattal rendelkező projektmenedzserrel aki rendelkezik 1 milliárd forint értékű projekt sikeres lebonyolításával.

Ajánlatkérő a szolgáltatói és vállalati videokonferencia kategória alatt a videokonferencia rendszerek gyártói által alkalmazott kategóriákat érti.
Egy szakember több pozícióra nem jelölhető.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a következő szakemberek által ellátott alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze el:
A ajánlati felhívás M2. a) pontjában meghatározott projektmenedzser szakember.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti alapvető fontosságú feladatokat ellátó, az ajánlati felhívás M2.a) pontja szerint bemutatott szakemberek tekintetében a ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Késedelmi kötbér: . A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, maximuma a vállakozói díj nettó összegének 15 %-a.a
Meghiúsulási kötbér: mértéke a határidőre le nem szállított termék/ a határidőre el nem végzett tevékenység nettó ellenértékének 15%-a Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Bűntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. tv. feltételeit a Rendőrségnek 2018. júl. 01-jétől kell biztosítania. A fedezet biztosításáról szóló Korm. hat. (1752/2017) 2017. október 27-én fogadta el a Korm.. A távmeghallgató helyiségek infrastruktúrájára vonatkozó részletes tervezési feladatok és a piackutatások bekérése ezt követően történhettek meg. A távmeghallgatási feladatok központi szerver környezetét a NISZ Zrt. - a közbesz. elj. sikeres lezárását követően - alakíthatja ki. A NISZ Zrt. az eljárást 2017. novemberében zárta le, a távmaghallgató rendszer (Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére. - „VIKI” KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 proj.) ettől a ponttól vált véglegessé és tervezhetővé. Mivel a rendőrségi távmeghallgató végpontoknak ehhez a környezethez kell igazodnia, ezért korábban nem lehetett meghatározni a műszaki tartalmat, így jelen eljárás megindítása nem történhetett meg
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. Irodaépület Fszt. 18. sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. A KKD a Kbt. 39 § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetők a felhívás I.3. pontjában megadott elektronikus elérhetőségen, jelen ajánlati felhívás feladásának napjától. A megadott honlapon a KKD elérhetőek egy regisztrációs lap kitöltését követően, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges valamennyi adatot megadni. AT felelőssége, hogy a regisztrációs formanyomtatványon megadott e-mail címre AT részére az iratok kézbesíthetőek legyenek.
b. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
c. AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, illetve szakmai alk. feltételeit és azok igazolását, valamennyi alk. köv. tekintetében.
d. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
e. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
f. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja AT, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
g. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 10000 000HUF.Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben foglaltak szerint.A befizetés helye: az AK fizetési számlaszáma: 10023002-01451715-00000000.A rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. A részletes feltételek a KKD 18. pontban.
h. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
i. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:
1 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd.szer. írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
2 Folyamatban lévő vált.bejezgyési eljárás esetében ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban vált.bejegyz., nemleges nyilatkozat nyújtandó be.
3 A Kbt. 66. § (2), (4) bekezdései valamint az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével a (6) bekezdés a) és b) pontja alapján AT nyújtsa be kifejezett nyilatkozatait.
4 AT nyújtsa be a KKD 19.1.12. pont szerinti nyilatkozatokat.
5 Nyertes AT a szerződéskötéskor igazolni köteles, hogy rendelkezik a 92/2010. (III.31.) Korm. rendeletnek megfelelő „Szigorúan titkos!”minősítési szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal. A tanúsítvány a szerződés mellékletét képezi.
6 Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 400 000 000 HUF/kár és legalább 1 000 000 000 HUF/év mértékű, a közb. tárgyára (informatikai eszközök szállítása, telepítése) is kiterjedő, érvényes szakmai fel.bizt.-al rendelkezni, és annak érvényességét a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartani.
7 AT nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről a KKD 1. sz. melléklet 13. minta szerint.
j. Részszempontonként adható pontszám:0-10. AK az értékelési részszempontokra adott ajánlati elemeket a support támogatás nyújtásának időtartama vonatkozásában arányosítás, az ajánlati ár vonatkozásában fordított arányosítás módszere szerint értékeli.Részletek a KKD-ben.
k. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
l. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Verebéli Erzsébet (lajstrom száma: 00535).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36/18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák