Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5155/2018
CPV Kód: 79551000-1
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Országház (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.) Országgyűlés Irodaháza (1054 Budapest, V. Széchenyi rkp. 19.) a kihelyezett tanácskozások egyéb helyszíne
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.parlament.hu/706_gyorsiras (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi rkp. 19. VI. em. 619. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól
Hivatkozási szám: 706/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79551000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.Szó szerinti jegyzőkönyv készítése az Országgyűlés plenáris üléseiről:
a)helyszíni rögzítés gyorsírással, a gyorsírók 10 percenként történő váltásával,
b)a rögzített szöveg azonnali áttétele elektronikus formátumba a helyszínen,
c)a lektorált jegyzőkönyv számítógépes hálózaton keresztül történő rendelkezésre bocsátása a Jegyzői Iroda részére
d)A plenáris ülések hanganyagának rögzítése és a gyorsírók, lektorok részére történő rendelkezésre bocsátása a turnusoknak megfelelően.
e)A gyorsírók által a plenáris ülésről készített jegyzőkönyvek lektorálása.
f)A kész jegyzőkönyv átadása elektronikus formában, valamint papír alapú formátumban (kettő példányban).
2.Szó szerinti jegyzőkönyv készítése az Országgyűlés bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól:
a)helyszíni rögzítés gyorsírással,
b)a rögzített szöveg áttétele elektronikus formátumba a bizottság által kért határidőn (azonnali, sürgős, normál) belül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 100 000 000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól (706/2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79552000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országház (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.)
Országgyűlés Irodaháza (1054 Budapest, V. Széchenyi rkp. 19.)
a kihelyezett tanácskozások egyéb helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól a szerződés teljes időtartamára 100.000.000,- Ft+ÁFA keretösszeg értékben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 100 000 000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontját.
Részajánlat tételre munkaszervezési okokból nincs lehetőség, mert a plenáris- illetve bizottsági üléseken, egyéb tanácskozásokon elvégzendő feladatok hasonlóak, a szakemberek foglalkoztatása nem folyamatos, előfordul, hogy egy időben több helyszínen párhuzamosan szükséges a munkát végezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) illetve 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. §-ának és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állása tekintetében illetve előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell benyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.
A kizáró okok igazolása, vizsgálata kapcsán a Kbt. 63. § (3) bekezdése, 67. §-a, 69. §-a és a Korm. rendelet 2-16. §-a megfelelően alkalmazandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) - (2) bekezdései alapján nem kerül meghatározásra gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság minimumkövetelményei körében előírt a szakembereket, a nevüket, képzettségüket, végzettségüket, szakmai gyakorlatukat években.
Csatolja továbbá a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítványok, oklevelek, dokumentumok másolatait.
Az a) pontban meghatározott verseny- vagy vizsgaeredmény igazolása esetén csatolni kell a verseny/vizsgaeredményt igazoló dokumentum másolatát is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a)8 fő beszédgyorsíró, akik mindegyike rendelkezik
- érettségi bizonyítvánnyal és
- igazoltan legalább 300 szótagos gyorsíró verseny- vagy vizsgaeredménnyel, vagy legalább 5 éves beszédgyorsírói szakmai tapasztalattal.
b)2 fő, a gyorsírókkal azonos munkabeosztásban foglalkoztatott lektor, akik mindegyike rendelkezik:
- egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és
- legalább 5 éves szakmai gyakorlattal a nyelvi lektorálás vagy a magyar nyelv tanítása területén.
c)2 fő hangrögzítést végző szakember, aki rendelkezik
- bármilyen műszaki vagy számítástechnikai szakképzettséggel (szakközépiskolai, vagy technikusi, vagy főiskolai, vagy egyetemi) és
- a hangrögzítés területén szerzett legalább 2 éves gyakorlattal.
Az alkalmassági feltételnél egy szakember több pozícióra is megnevezhető, amennyiben külön-külön megfelel az adott pozíciók tekintetében előírt alkalmassági feltételeknek.
Az alkalmasság igazolása során ajánlattevők alkalmazhatják a Korm. rendelet 24. §-át is.
A Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdés és 67. § és 69. § alkalmazandó az alkalmasság igazolása tekintetében.
Az ajánlatkérő - Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján - a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szerepelő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az ESPD IV. részének „a” szakaszát kitölteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződéstervezet az ajánlati felhívás dokumentációjában (közbeszerzési dokumentumok) található. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13.00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13.00 (óó:pp) Hely: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp 19. VI. em. 618.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatkérő nem járul hozzá projekttársaság létrehozásához.
2.Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
3.Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot figyelemmel a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás alapján az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton - előzetes regisztrációt követően - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen a www.parlament.hu/706_gyorsiras a címen, és térítésmentesen teszi hozzáférhetővé. (Amennyiben az informatikai környezet hibájából a dokumentumok a megadott címen nem elérhetők, az ajánlatkérő a regisztráció során megadott e-mail címre közvetlenül küldi meg a dokumentumokat.)
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevő vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje.
5. Az eljárás, ajánlattétel nyelve kizárólag a magyar.
6. A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.
8. Az ajánlatban csatolni kell:
a )cégszerűen aláírt Felolvasólapot,
b)cégszerűen aláírt Díjtáblázatot,
c)cégszerűen aláírt szerződéses adatlapot,
d)a Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.),
e) cégjegyzésre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást;
f)a nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy a letelepedési hely szerinti ország jogrendje szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatot,
g) A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a VI.5. pontban feltüntetett napnál nem régebben kelt, a letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti hatályos cégjegyzék adatait.
9. A papíralapú ajánlat és elektronikus változata eltérése esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
10. Hiánypótlásra az ajánlatkérő a jogszabályok által lehetővé tett teljes körben lehetőséget ad.
11. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
12. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
13. Az ajánlatot 1 db papír alapú és másolatban 1 db elektronikus adathordozón kell benyújtani.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Kónya Enikő: 00617; dr. Bodgál Ágnes: 00995
16. A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt és annak igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák