Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:5251/2018
CPV Kód:48900000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.aeek.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Makranczi Ádám
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Makranczi Ádám
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az EFOP-1.9.6 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” megnevezésű kiemelt projekt keretein belül licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében 3 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Az EFOP-1.9.6 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” megnevezésű kiemelt projekt keretein belül licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése” - HISCOM licenc (1. rés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja, tárgya, főbb jellemzők, mennyiségi adatok:
HISCOM rendszer licenc bővítés (univerzális), 8 CPU core, InterSystems technológián futó komponensek bővítésére. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a termékek leszállítása is.
Cikkszám: HISCOM-eH66-ENS-EXT-8CORE
Termék megnevezése: HISCOM rendszer bővítő node licenc (univerzális, Ensemble/Cache komponensek, 8 CPU core) Darabszám: 4
Követelmények a HISCOM rendszer licenc bővítéssel kapcsolatosan:
A licenc biztosítson lehetőséget a korábban megvásárolt HISCOM modulok InterSystems komponenseinek további processzormagokon történő futtatására alkalmazás szerver és/vagy adatbázis szerver üzemmódban.
A licenc legyen kompatibilis az alábbi HISCOM licencekkel
- HISCOM-eH66-121 HISCOM - HCIS modul - Eseménykatalógus
- HISCOM-eH66-122 HISCOM - HCIS modul - EHR
- HISCOM-eH66-123 HISCOM - HCIS modul - Páciens profil
- HISCOM-eH66-124 HISCOM - HCIS modul - Elektronikus beutaló
- HISCOM-eH66-127 HISCOM - HCIS modul - Elektronikus recept
- HISCOM-eH66-134 HISCOM - HCIS modul - Előjegyzés
- Részlegesen a HISCOM-eH66-110 HISCOM - HCIS Base modul (jogosultság kezelés, munkafolyamatok, regiszterek, keresztreferencia, portál)
o Ezen belül legyen alkalmas az Önrendelkezés és Keresztreferencia komponensek bővítésére
A megoldás egy korábban megvásárolt HISCOM licenc használatát terjessze ki további processzor magokra.
A licenc a HISCOM licenc mellett tartalmazza a futtatáshoz szükséges „InterSystems license-t” 8 processzormagra.
A kapcsolódó InterSystems licenc a HISCOM rendszer jelenlegi és jövőbeni funkcióinak futtatására biztosítson jogosultságot (megfelelő modul licenccel rendelkezik az Ajánlatkérő).
A licencnek a HISCOM termék futtatásához szükséges egyéb szoftver - pl: operációs rendszer - elemek licenceit nem kell tartalmaznia (ezeket Ajánlatkérő biztosítja).
A licencnek a HISCOM-eH66-110 HISCOM - HCIS Base modul esetén az InterSystems technológián futó komponensek - Önrendelkezés, Keresztreferencia - bővítésére kell alkalmasnak lennie.
Gyártói támogatás
A megajánlott licenchez 1 év gyártói támogatást kell biztosítani.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom vizsgálata során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés].
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok Műszaki Leírás része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése” - üzemeltetés-támogató eszközök (2. rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja, tárgya, főbb jellemzők, mennyiségi adatok:
Az EFOP-1.9.6 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” megnevezésű kiemelt projekt egyik céljaként megvalósul az EESZT továbbfejlesztése, valamint új központi szolgáltatások kerülnek kialakításra. Ezen fejlesztések infrastrukturális hátterét az EESZT jelenlegi eszközrendszerének bővítése biztosítja, melyben új elemek mellett szükséges a már meglévő komponensek licenceinek bővítése, illetve a biztonságos és hatékony üzemeltethetőség érdekében az üzemeltetés napi munkáját támogató hatékony eszközrendszer kialakítása. Jelen beszerzés célja az EESZT működéséhez szükséges, már meglévő HISCOM és API Gateway licencek bővítése, konvertálása, valamint az EESZT napi működtetéséhez, felügyeletéhez szükséges üzemeltetés-támogató eszközök, megoldások beszerzése.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a termékek leszállítása is.
1.1. Üzemeltetés támogató eszközök - Privileged Access Management
Cikkszám Termék megnevezése Darabszám
scbt4-300h BalaBit SCB T4 300 hosts 1
scbt4-300h-ha BalaBit SCB T4 300 hosts HA 1
scbt4-300h-p BalaBit SCB T4 300 hosts PrivilegedSU package 1
scbt4-300h-ha-p BalaBit SCB T4 300 hosts HA PrivilegedSU package 1
4 db
1.2. Üzemeltetés támogató eszközök - Password manager rendszer:
Cikkszám Termék megnevezése Darabszám
PLM25-1 Pleasent Password Manager „Enterprise +” 25 felhasználóra 1
1.3. Üzemeltetés támogató eszközök - SIEM mentés megvalósítása és Syslog előtét kialakítása:
Cikkszám Termék megnevezése Darabszám
Éles rendszer 1
sngpe-100 syslog-ng Premium Edition Server 100 LSH 1
sngpe-100-ha syslog-ng Premium Edition Server 100 LSH High Availability 1
sngpe-100-b syslog-ng Premium Edition Server 100 LSH Base Support 1
sngpe-100-ha-b syslog-ng Premium Edition Server 100 LSH HA Base Support 1
Teszt/dev/UAT rendszer 1
sngpe-300 syslog-ng Premium Edition Server 300 LSH 1
sngpe-300-ha syslog-ng Premium Edition Server 300 LSH High Availability 1
sngpe-300-b syslog-ng Premium Edition Server 300 LSH Base Support 1
sngpe-300-ha-b syslog-ng Premium Edition Server 300 LSH HA Base Support 1
10 db
Összesen 15 db üzemeltetés-támogatási eszköz kerül beszerzésre.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés].
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok Műszaki Leírás része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése” - API Gateway licencek (3. rész)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja, tárgya, főbb jellemzők, mennyiségi adatok:
Az EFOP-1.9.6 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” megnevezésű kiemelt projekt egyik céljaként megvalósul az EESZT továbbfejlesztése, valamint új központi szolgáltatások kerülnek kialakításra. Ezen fejlesztések infrastrukturális hátterét az EESZT jelenlegi eszközrendszerének bővítése biztosítja, melyben új elemek mellett szükséges a már meglévő komponensek licenceinek bővítése, illetve a biztonságos és hatékony üzemeltethetőség érdekében az üzemeltetés napi munkáját támogató hatékony eszközrendszer kialakítása. Jelen beszerzés célja az EESZT működéséhez szükséges, már meglévő HISCOM és API Gateway licencek bővítése, konvertálása, valamint az EESZT napi működtetéséhez, felügyeletéhez szükséges üzemeltetés-támogató eszközök, megoldások beszerzése
EESZT továbbfejlesztéshez szükséges API Gateway licencek konvertálása és bővítése.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a termékek leszállítása is.
Termék megnevezése Darabszám
Axway API Gateway 7.5.3 Production License (8 vCPU) replacement OAG (discounted)* 2
Axway API Gateway 7.5.3 Production License (8 vCPU) 2
Axway API Gateway 7.5.3 Non-Production License (4 vCPU) 2
Axway API Gateway 7.5.3 Non-Production License (2 vCPU) 3
* Meglévő Oracle API Gatway migrálása Axway API Gateway-re
Összesen 9 licenc kerül beszerzésre.
Gyártói támogatás
A megajánlott licencekhez 1 év gyártói támogatást kell biztosítani.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés].
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok Műszaki Leírás része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: mindhárom rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Irányadó a Kbt. 74. § (1) bek.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani (Kr. 13. §).
Ajánlattevők a kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) szerint.
Irányadó: Kr. 1. § (7) bek.
Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: mindhárom rész vonatkozásában:
Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívás jelen pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód: ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1: Referenciák (mindhárom rész vonatkozásában)
A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését, amelynek tartalmaznia kell valamennyi referencia tekintetében:
- a szerződés tárgyát,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a teljesítésbe bevont szervezetek / személyek nevét és elérhetőségét, a teljesítésben való részvételük %-os mértékét,
- a szállítás mennyisége,
- azt a nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő volt-e,
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a Kr. 22. § (1) bekezdése szerint,
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
- ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésére figyelemmel, a szakember végzettségére, képzettségére, rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a tevékenységet, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - M1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 21/A. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legfeljebb 3 db szerződésből teljesített alábbi referenciával/referenciákkal, amelynek/amelyeknek tárgya:
1. rész: legalább 3 db HISCOM rendszer bővítő node licenc (univerzális, Ensemble/Cache komponensek, 8 CPU core) vagy azzal egyenértékű licencek szállítása;
Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében kizárólag a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott termékeket, vagy azzal egyenértékű termékeket fogad el az igazolás körében.
2. rész: legalább 11 db üzemeltetés-támogató eszköz szállítása;
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében kizárólag a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott termékeket, vagy azzal egyenértékű termékeket fogad el az igazolás körében.
3. rész: legalább 6 db API Gateway licenc, vagy azzal egyenértékű licencek szállítása.
Ajánlatkérő a 3. rész tekintetében kizárólag a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott termékeket, vagy azzal egyenértékű termékeket fogad el az igazolás körében.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget a műszaki leírásban konkrétan meghatározott paraméterek alapján vizsgálja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindhárom rész vonatkozásában:
A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.
Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 2 %, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított érték 20 %-a.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján. Támogatás intenzitása: 100%
AK az igazolt telj. követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2)bek.; a Kbt.135. §
(1) és (6) bek. szerint teljesíti.
AK részszámlázást nem biztosít. Jótállás: 12 hónap, kezdete: átadás-átvétel napja.
Valamennyi rész tekintetében elfogad előteljesítést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4)-(6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
2. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére. Az ajánlategyeredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (adott esetben nemlegesen is).
5. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján érdekelt gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
6. AK jelen eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. AK a IV.2.6) pont szerinti időtartam alatt 60 napot ért.
7. Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet 5. pontja tartalmazza.
8. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
9. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet 14. pontja tartalmazza.
10. Aláírás igazolása: A közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet 12. pontja szerint.
11. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, felvilágosítást a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben.
12. Valamennyi részben: a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont legalacsonyabb ár.
13. Eljáró FAKSZ: Makranczi Ádám (00638) email: makranczi@eszker.eu
14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. Ajánlattevőnek csatolnia kell az eszközre, licencre vonatkozó gyártói műszaki adatlapot, termékleírást.
16. AK nem várja el és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
17. AK az alkalmassági feltételeket és azok igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák