Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5502/2018
CPV Kód: 72212442-9
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye és telephelyei. Lásd még a részvételi felhívás VI.3) További információk pontját.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti azonosítószám: AK09959
Postai cím: Akadémia utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kövérné Tászler Ágnes, Molnár Emese
Telefon: +36 17957269
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:771922331500243 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közbeszerzési Főosztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., V. em. 511. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kövérné Tászler Ágnes, Molnár Emese
Telefon: +36 17957269
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közbeszerzési Főosztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., V. em. 511. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kövérné Tászler Ágnes, Molnár Emese
Telefon: +36 17957269
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): kozbeszerzes@emmi.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212442-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212443-6
További tárgyak: 72311100-9
72261000-2
72267100-0
72267200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye és telephelyei. Lásd még a részvételi felhívás VI.3) További információk pontját.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése, alapadatokkal való feltöltése, a korábbi rendszerből az adatok migrálása, valamint a program átadását-átvételét követően fejlesztői támogatási (support) szolgáltatás és rendszerkövetési (fejlesztési) szolgáltatás biztosítása. Az informatikai rendszer üzemeltetését és a rendszer működési környezetének biztosítását központi szolgáltató (NISZ Zrt.) végzi, akivel a feladatok ellátása során folyamatos együttműködés szükséges.
A nyilvántartó programmal szembeni legfőbb szakmai elvárások:
• magában kell foglalja a mindenkori költségvetési törvényben a XX. EMMI fejezet alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve a belső gazdálkodási szabályzatban meghatározott részfeladatok (szakmai feladatok, programok)
- kötelezettségvállalásainak,
- követeléseinek és
- az előirányzatok analitikus nyilvántartását,
az államháztartási szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal, és
• naprakész lekérdezési lehetőségeket kell biztosítson a megalapozott vezetői döntések meghozásához (támogatási döntésekről, szabad keretekről, felhasznált keretekről, illetve zárolás/ maradványtartás megállapításához), és
• harmonizálnia kell a Forrás DOTNET könyvelő programmal, egy már létező interfész programon keresztül biztosítottnak kell lennie a kötelezettségvállalások és elszámolások adatainak oda-, valamint a banki (kiadási és bevételi) teljesítési adatok visszaáramlásának.
További elvárások:
• Integrált programnak kell lennie, az egyes rész-jogosultságokkal rendelkező felhasználók közötti adat-megosztás révén. A programhoz mindegyik ágazati államtitkárságnak hozzáférést kell biztosítani, nagyságrendileg 300 személy részére kell biztosítani különböző hozzáférési jogosultságot.
• A felhasználók számára egy gombnyomásra előállítható listák szükségesek (ágazatonként) az általuk meglévő jogosultság szerint az ő jóváhagyásukra váró tételekről.
• Az egyes rész-tevékenységekre megadott felhasználási és betekintési jogosultságokat úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák a rendszer zártságát és az adatok biztonságát (napi mentését). A gazdálkodási adatok és módosítások történetisége visszamenőleg biztosított legyen, időben és a rögzítést végző személyek tekintetében is. A rendszer tartalmazzon olvasási naplózást is.
• A programnak teljes körűen kell kezelnie a szerződések teljes életútját és az előirányzatok alakulását, így naprakész vezetői információkat kell adjon.
• Fentieken túlmenően a programnak rendelkeznie kell olyan kereső-felülettel, ahol a legfontosabb alapadatok kigyűjthető képernyőre, illetve Excel-táblába importálással is.
Informatikai támogatás (SUPPORT) szolgáltatás biztosítása, így különösen:
• helpdesk szolgáltatás nyújtása munkanapokon a Megrendelő hivatalos munkaideje alatt;
• helyszíni támogatás 20 óra/hó alkalom erejéig;
• a kifejlesztett program meghibásodásával kapcsolatos hibajavítási tevékenység nyújtása.
Továbbá oktatás biztosítása összesen 2 alkalommal nagyságrendileg 150 fő felhasználó részére.
Rendszerkövetési (fejlesztési) szolgáltatás biztosítása, így különösen:
• A rendszer évváltással összefüggő, időszakosan ismétlődő fejlesztése, évzárási és évnyitási feladatok kiszolgálása (adatok egyik évről a másik évre történő megfelelő átforgatása);
• a jogi szabályozási környezet változásából eredő fejlesztések (ún. jogszabály-követési feladatok);
• folyamatosan, a rendszer használata során felmerülő új igények teljesítését biztosító fejlesztések végrehajtása (amelyek elsősorban a meglévő adatok/adatmezők lekérdezések bővítését, differenciálását tehetik szükségessé);
• az alkalmazói rendszerek működtetése során a megváltozott szoftver, illetve hardver környezethez igazodó paraméterezési feladatok;
• a fentiekhez nem sorolt egyéb rendszermódosítások, és frissítési szolgáltatások;
• a fentiekhez nem sorolt testre szabási feladatok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt további informatikai szakemberek létszáma a kiírás szerinti minimum 3 főn felül  20
2 Az M2) alk köv és/vagy a 2. ért-i szemp körében bemutatott, a szerz teljesítésébe bevonni kívánt inf-i szakem tapasztalata fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi nyilvántartási rendszerfejlesztésre  25
3 Fejlesztési idő éles tesztelés nélkül  10
4 Help desk munkaidőn túli biztosítása  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát, a megadott szám technikai szám, annak megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: ESPD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésének benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-16.§ és a 18.§ (1) bekezdésének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi a részvételi felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A részvételi jelentkezésben a változásbejegyzés folyamatban létéről vagy annak hiányáról nyilatkozni szükséges.
Közös jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyikének külön formanyomtatványt (ESPD) kell benyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételi szakaszban:
A Kbt. 65. § (1) a) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és a 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, ezért a részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelésre vonatkozó részletes igazolási módok az ajánlattételi szakaszban, a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek meghatározásra, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell majd az ajánlattevőnek benyújtania az előírt igazolásokat.
Ajánlattételi szakaszban:
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására, egyszerű másolatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától visszafele számított 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (pénzügyi nyilvántartási rendszer fejlesztéséből és támogatásából) származó árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatot HUF-ban kifejezve, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek a részvételi jelentkező (közös részvételre jelentkezők) a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján is megfelelhet.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti iratokat: a részvételi szakaszban az az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, továbbá az ajánlattételi szakaszban az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését. Az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a teljesítés elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Felhívjuk figyelmüket a Kbt. 65. § (11) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából - pénzügyi nyilvántartási rendszer fejlesztéséből és/vagy támogatásából - származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 60.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alábbiak mindegyik részben irányadók:
Részvételi szakaszban: A Kbt. 65. § (1) b) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben a részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” (alfa)szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Ajánlattételi szakaszban:
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben szerződésszerűen teljesített referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szolgáltatás tárgya ( olyan részletezettséggel megadva, hogy abból a vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasság minden kétséget kizáróan megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- kapcsolattartó neve, elérhetőségei,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek tekinti a szerződésszerű részteljesítést is).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek a részvételi jelentkező (közös részvételre jelentkezők) a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján is megfelelhet.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a részvételi szakaszban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, ajánlattételi szakaszban az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben együttesen, legalább 1 (egy) az államháztartási számviteli rend szerinti pénzügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésére és támogatására vonatkozó szolgáltatási referenciával ( azaz a referenciaként bemutatott pénzügyi rendszer képes az egységes rovatrendben történő gazdálkodásra, előirányzat-kezelésre, pénzügyi ellenjegyzéshez és utalványozáshoz szükséges adatok kezelésére, költségvetési támogatások elszámoltatására, kötelezettségek-adott előlegek/visszatérítendő támogatások-követelések összekapcsolására támogatási szerződésenként ) és amelynek értéke a referenciaként bemutatott időszakban legalább nettó 8.000.000,- HUF/év, és amely az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően került teljesítésre. A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.
M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem mutat be 3 (három) fő felsőfokú informatikai képzettséggel, és minimum 3 (három) éves rendszerfejlesztői szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel) rendelkező szakembert, akik a szerződés teljesítésében részt vesznek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg nincs.A váll-i díj kif-e a szoftverfejl-t köv.a nyertes AT(ajánlattevő) által megajánlott,és a tárgy-ok során véglegesített műszaki-fizetési ütemterv alapján tört.A fiz-i üt. kialakításakor figyelembe kell venni,h a szerz. időtartama alatt éves szinten kif-re kerülő összegek mértéke nem haladhatja meg az AK(ajánlatkerő) rend-re álló anyagi fed. összegét,amely a költségvetési évek vonatkozásában egy adott,és azonos mértékű összeget jelent.AK a váll-i díjat a telj. ig-t követően,a Váll-ó által beny. szmla alapján,a Kbt.135.§(1)és(5),a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)-ben foglalt rendelkezések figyelembe vételével teljesíti.Az ajánlattétel,a szerz.kötés,az elsz. és a kif. pénzneme:HUF A szerződést biztosító mellék köt-ek:késedelmi kötb. és meghiúsulási kötb. az ajánlattételi dok-ban részletezetteknek megfelelően.A nyertes AT a szerz.telj-nek elmaradásával kapcs. ig-ek bizt-ként a szoftverfej-i díj 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania(sz.hat.lépéskor).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme:Kbt. 85.§(2)c) pont.A megkötendő szerződés jellegével,összetettségével,jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények,valamint az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.A hirdetményfeladó rendszer szűkös karakterkorlátjára tekintettel ajánlatkérő (AK) a részvételi felhívásban (RF) előírtakat a közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezi,amely elektronikus úton elérhető a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása(közös jelentkezés esetén elegendő egy részvételre jelentkezőnek (RJ)visszaigazolni),a letöltött KD mellékletét képező kitöltött,cégszerűen aláírt titoktartási nyilatkozat és visszaigazoló adatlap AK-nek történő megküldésével(e-mailen kozbeszerzes@emmi.gov.hu).Közös részvételi jelentkezésre a Kbt.35-36.§-ában előírtak az irányadók.AK eredménytelenné nyilvánítja az eljárást,amennyiben nem nyújtottak be a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:Dátum: 2018/05/14 Helyi idő: 10:00óra Hely:1051 Budapest,Széchenyi tér 7-8.AK a részvételi jelentkezések bontása vonatkozásában a Kbt.68.§ (1)-(3)és(5)-(6)szerint jár el.A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell RJ nyilatkozatát a Kbt.66.§(4)bek-re vonatkozóan.Kérjük csatolni RJ nyilatkozatát az eljárás feltételire vonatkozóan.AK előírja a Kbt.66.§(6)a)-b) pontja szerinti információk részvételi jelentkezésben történő megjelölését.Többváltozatú és részekre történő ajánlattétel nem biztosított.A beszerzés tárgyának jellege, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos körülmények vizsgálata során AK megállapította, hogy a részajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető,a megvalósítandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva,adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.AK a hiánypótlás,valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.Kiegészítő tájékoztatás tekintetében AK a Kbt.56.§ alapján jár el.A RF-ban és a KD-ban az AK által előírt valamennyi dokumentum - ha a jogszabályok alapján az AK eltérően nem rendelkezik - a Kbt.47.§(2)alapján egyszerű másolatban is benyújtható.AK előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(pl. bankgar., kezességvállalásról szóló nyil.).Részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia(Kbt.66.§ (5)bek.).A jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.A Kbt. 47.§ (2)alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok RJ általi felelős fordítását is elfogadja, amelyről a jelentkezésben nyilatkozni szükséges.AK a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását(Kbt. 35. § (8)).A részvételi szakaszban RJ nem tehet ajánlatot(Kbt. 85.§ (1)).AK a 321/2015.(X. 30.)Kr. 30.§ (4) bek-re hivatkozással jelzi,hogy a RF-ban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a RF III.1.2) és III.1.3)valamennyi pontja esetében.Teljesítés helye: AK jelenlegi székhelye:1054 Budapest,Akadémia u. 3.Jelenlegi telephelyeinek címei:1051 Bp,Széchenyi tér 7-8.(Roosevelt Irodaház),1051 Bp,Nádor u. 36.,1054 Bp,Báthory u. 10.,1054 Bp,Hold u. 1.,1054 Bp,Széchenyi u. 14.,1055 Bp,Szalay u. 10-14.,1134 Bp,Váci út 45. C. ép.,1134 Bp,Tüzér u. 33-35.,1139 Bp,Váci út 73/A.,1097 Bp,Albert F. út 2-6.,1097 Bp,Nagyvárad tér 2.,1113 Bp,Diószegi út 64.,1221 Bp,Anna u. 5.,amelyek változhatnak.FAKSZ:Kövérné Tászler Ágnes 00735,Molnár Emese 00737,Fucskó Bernadett 00736
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák