Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.19.
Iktatószám:5622/2018
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsabokorszky Ágnes
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
 
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: CSBO Jogi Igazgatóság
Telefon: +36 705001626
E-mail: jog@csbo.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csbo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csbo.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.nkoh.kormany.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garibaldi utca 2. 419. szoba (titkárság)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ónodi Anna
Telefon: +36 17957413
E-mail: anna.onodi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600976505 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79822500-7
További tárgyak:79416000-3
79821000-5
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladatai
• Stratégiai tervezés és tanácsadás (átfogó kommunikációs stratégia, médiastratégia készítése)
• Integrált reklámügynökségi és grafikai tervezési feladatok ellátása
• Gyártási feladatok ellátása a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódóan: film- és rádióreklám gyártása, fotózás
• PR-ügynökségi feladatok ellátása
• Médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


VI.3) ponthoz:
16.Az ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. A stratégiai tervezési, kreatív tervezési feladatok, a tartalom-előállítás, a gyártás - különösen a filmgyártás és rádióreklám gyártása - a médiaügynökségi feladatokkal együtt szoros kapcsolatban áll egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. Figyelembe véve a kommunikációs ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a kreatív anyagok koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, és ezzel összefüggésben a médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány, és a Megrendelő céljainak megvalósítását szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő kommunikációs eszközöket is megtervezi. További szakmai indok, hogy a feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minőségi szempont  130
2 Médiavásárlás tekintetében a listaárhoz viszonyított kedvezmény mértéke %-ban kifejezve 455
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 195
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600976505 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „CSALÁDBARÁT ORSZÁG” elnevezésű, EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítási számú kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Támogatás intenzitása:100%.

Ellenszolgáltatás: utófinanszírozással.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Kbt. 135. §(1),és(5)-(6)bekezdései,a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)szerint kerülnek kiegyenlítésre,a Kbt.,a Ptk.(2013. évi V. törvény),a 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike illetve a 63. § (1) bekezdésének hatálya fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -11. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) illetve a 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1)-(2) bekezdését köteles figyelembe venni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8-9. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10-11. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában illetve a 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a illetve a 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági- pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) ponthoz kapcsolódóan:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, legfeljebb 5 db közbeszerzés tárgyából (komplex kommunikációs szolgáltatás) származó, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
M3) Ajánlattevő nyújtsa be az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.(Kbt. 132. § (1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja)
M4) Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja).
A leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) ponthoz kapcsolódóan:
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely függetlentanúsító vagy ellenőrző szervezettanúsítványa, igazolása. Az adott eszközzel, berendezéssel, műszaki felszereltséggel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség elfogadása a szerződésszerű teljesítés szempontjából nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem egyértelműen és ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek minősítse. Az előírt követelményektől eltérő eszközök, berendezések, műszaki felszereltség esetén a kompatibilitás megteremtésére és többletköltségek vállalására az ajánlattevő külön nyilatkozatban is köteles.
A rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyíték akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását, vagy ennek hiányában a használat jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem kizárólagosan a tulajdon vagy a szoftver eszközök feletti használati (licensz) jogot igazoló okirattal igazolható.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, legfeljebb 5 db komplex kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozó olyan szerződéssel/referenciával, amelyek az alábbi feladatokat magában foglalták:
1. stratégiai tervezési feladatok ellátása
amelyben sor került hosszú távú, legalább egy éves időtartamra vonatkozó kommunikációs stratégia és/vagy legalább egy hónapos időtartamra vonatkozó kampánystratégia megalkotására,
2. arculati koncepció elkészítése és kreatív tervezési feladatok ellátása
a. amelyben sor került arculati koncepció tervezési feladat ellátására és
b. amelyben sor került print és/vagy online és/vagy közterületi média-megjelenésekhez szükséges kreatív tervek elkészítésére és
c. amelyben sor került nyomdai termékek kreatív tervezési feladatainak ellátására,
Ajánlatkérő nyomdai kiadványok alatt a következőket érti: oldalszámtól függetlenül tájékoztató füzet, információs kiadvány, szórólap.
Ajánlatkérő komplex kommunikációs szolgáltatás alatt a következőket érti: olyan összetett ügynökségi feladat, amelynek keretében médiatervezés és -vásárlási feladatok mellett stratégiai tervezési és/vagy kreatív tervezési és/vagy gyártási és/vagy PR ügynökségi és/vagy online feladatok ellátására is sor került,
3. gyártási feladatok ellátása
a. amelyben sor került legalább 3 különböző TV reklámszpot és
b. amelyben sor került legalább 2 különböző rádiószpot gyártására és
c. amelyben sor került legalább 600 darab óriásplakát és/vagy citylight plakát gyártására,
4. országos, többcsatornás kampány lefolytatására vonatkozó médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása és
a. amelyben sor került legalább 2 darab, legalább 300 GRP elérést biztosító TV szpot kampány megvalósítására és
b. amelyben sor került legalább 2 darab rádiókampány keretében legalább 330 rádiószpot megjelentetésére és
c. amelyben sor került legalább 3 darab közterületi médiakampány keretében legalább 600 db, óriásplakát (BB) és/vagy citylight plakát (CLP) megjelentetésére.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a. legalább 1 fő kreatív igazgatóval, aki
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben vezetői minőségében részt vett legalább 1 db, hosszú távú, legalább 1 éves időtartamra vonatkozó kommunikációs stratégia és/vagy legalább 1 darab, legalább 1 hónapos időtartamra vonatkozó kampánystratégia elkészítésében.
b. legalább 1 fő art director szakemberrel, aki
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben részt vett legalább 1 db arculati koncepció és legalább 4 különböző kampány kreatív koncepciójának megtervezésében.
c. legalább 1 fő senior szövegíró szakemberrel (senior copywriter) aki:
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben részt vett legalább 4 db különböző kampány kreatív koncepciójának megtervezésében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

d. legalább 1 fő vezető médiatervező, -vásárló szakemberrel, aki:
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben vezetői minőségében részt vett legalább 4 db, egymást követő hónapokban vagy párhuzamosan megvalósuló, legalább 1 hónapos időtartamban, legalább 3 médiumtípushoz tartozó felületen egyidejűleg megvalósuló kampány médiatervezési és -vásárlási feladatainak ellátásában.
Ajánlatkérő kampány alatt az alábbiakat érti: meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, az üzenete(ke)t mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló kommunikációs tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek legalább 3 médiumtípuson történő megjelenítését.
Ajánlatkérő médiumtípushoz tartozó felületek alatt az alábbiakat érti: országos és helyi televíziók és rádiók, országos napilapok és magazinok, regionális és helyi lapok, online hirdetési felületek, közösségimédia felületek, közterületi hirdetési felületek.
Az egyes szakemberek közötti átfedés nem megengedett az M2) alkalmassági követelményen belül meghatározott szakemberek tekintetében.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
a) Nielsen Arianna szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, és
b) TNS Hoffman Choices (NOK és rádióhallgatottsági adatbázis), és
c) TNS Hoffman TGI adatbázis, és
d) DKT közönségmérés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi kötbér: alapja a megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 2%-a/naptári nap.
A meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott (ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 30 %.
Amennyiben a megrendelés olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér alapja a megrendelés teljes nettó ellenértéke, mértéke: 30 %.
A hibás teljesítési kötbér: a kötbér alapja a megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó ellenértéke, mértéke: 30 %.

Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 053 - 117368
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. IV. emelet 407. szoba. (Tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az eljárásban való részvétel feltétele:a dokumentációt legalább 1 AT,v.az ajánlatban megnevezett AV-ja az I.3pontban jelölt elektronikus úton letöltse,és a kitöltött,képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt reg.adatlap letöltését követően,annak haladéktalan visszaküldésével a letöltést visszaigazolja.A reg.adatlapot v.a + 3617950833 faxra,v.elektronikus úton-figyelemmel a Kbt.41.§(4)-ben foglaltakra-az kozbeszerzes@nkoh.gov.hu címre kell megküldeni.
2.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT számára a szerz.telj.érdekében gazdálkodó szerv(projekttársaság)létrehozását.
3.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni,mely tart.a Kbt.68.§(4)szerinti összes adatot.
4.AT-nek nyilatkoznia kell:Kbt.66.§(2),(4),(6){nemleges tartalom esetén is}szerint.
5.Érétkelés:Kbt.76.§(2)c)szerint.Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa egyaránt:0-20 pont,kivéve a Fiatal munkavállaló alkalmazása(fő)alszempont esetében:0-10 pont.Értékelés módszere:az 1.1-1.8.részszempont esetén relatív értékelés fordított arány.,a 2.1-2.17.részszempont esetén egyenes arány., 3.1-3.4.részszempont esetén egyenes arány.Az egyes szempontokhoz kapcsolódó részszempontok és súlyszámai a karakterkorlát miatt a dokumentációban szerepelnek.
6.321/2015.(X.30.)Korm.rend.28.§(3)alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest-szigorúbban állapította meg: III.1.3) M1) - M4)
7.AK a Kbt.71.§-aszerint biztosítja a HP lehetőségét azzal,h.nem rendel el újabb HP-t arra vonatkozóan,ha a HP-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gaz.szereplőt von be az eljárásba,és e gaz.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
8.a Vállalk.keretszerződésT a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.köti meg.
9.A IV.2.6) pont szerinti időtartam: 60 nap.
10.AK előírja ajánlati bizt.nyújtását,mértéke nettó 5.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt.54.§(1)szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt.54.§(2)-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK 10032000-00336066-00000017(IBAN: HU07 1003 2000 0033 6066 0000 0017, SWIFT: MKKBHUHB)számlájára kell megfizetni,mely esetben a befizetést igazoló bizonylat egyszerű másolatát kell az ajánlatba csatolni.
11.FAKSZ:dr. Zsabokorszky Ágnes(00127)
12.Az ajánlatot 1papír alapú példányban kell benyújtani.AK előírja az eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását.Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza.
13.Az ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni dokumentáció. Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja.
14.A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák