Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5705/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:Magyarország települései
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Kovács Kitti
Telefon: +36 17952849
E-mail: kovacs.kitti@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://eljarasok.kifu.gov.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3”
A projekt keretében Vállalkozó feladata tervezetten legfeljebb 100 kijelölt településen és vonzáskörzetében összesen 3100, a programba bevont magánszemély részére vezeték nélküli Internet hozzáférés (mobilinternet szolgáltatás) biztosítása, üzembe helyezés támogatása, valamint 2018. december 31-ig a szolgáltatás működésének biztosítása. A szolgáltatás biztosítása nem lehet 2018. augusztus 31-ét megelőzően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Adatforgalmi keret kimerülése esetén a lassítást követő érték (Kbit/s) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 3100 db alapmennyiségen felül Ajánlatkérő további 930 db azonos típusú szolgáltatás megrendelését kívánja lehetővé tenni megrendelési kötelezettség nélkül. Az opció az alapmennyiség 30%-a jelen közbeszerzési eljárásban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt.53 §(5)bek. A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében: A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
• -a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Biztosítékok: A biztosítékok a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, továbbá a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekkel kapcsolatban a Megrendelő részéről felmerülő esetleges követelések kielégítésére szolgálnak.
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték, jóteljesítési bankgarancia, bankgarancia. A biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet VIII. pontja tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
A) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (mobilinternet szolgáltatás) referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja)
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az előfizetők számát (fő),
• a szolgáltatás tárgyát
• az elvégzett szolgáltatás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti dokumentumot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a formanyomtatvány IV. részében szereplő alfa szakasz kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie Ajánlattevőnek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részében szereplő alfa szakaszt köteles kitölteni, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 db minimum 500 főre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, mobilinternet szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő (AK) előleget nem biztosít.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződés feltételeinek mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatást a 7. számú mellékletben meghatározott helyszínekre köteles szállítani legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül. Szolgáltató az eszközöket tételesen adja át, átadás-átvételi bizonylattal Megrendelő vagy megbízottja részére. Szállítási határidő: a szerződéskötést követő maximum 30 nap. Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor tájékoztatja Szolgáltatót a teljesítés pontos dátumáról és helyszíneiről
Az ajánlattétel az elszámolás, valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kötbér: késedelmi, meghiúsulási a szerződésben részletezettek szerint.
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték és jóteljesítési bankgarancia vagy kötelezvény a szerződésben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 222. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Teljesítés helye:Magyarország területén található maximum 100 település. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A szerződés a Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közt létrejött Támogatási szerződés módosításának hatálybalépéséről, egyúttal a szerződés fedezetét biztosító támogatási összeg rendelkezésre állásáról szóló megrendelői értesítést követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-ig marad hatályban.Az ajánlatkérő a közbeszerzésieljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetén az arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A pontszám számításának részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét1eredeti nyomtatott,bekötött példányban valamint1példányCD-npdf formátumbankell elkészítenie és benyújtania.Folyamatban lévő váltbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott váltbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt66.§(2),(4)-(6)bek szerinti dokumentumokat,valamint szakmai ajánlatot.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy aKbt.71.§(6)bek foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben,hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtottjelszó nélkül olvasható,de nem módosítható pdf filepéldánya a papír alapúeredetipéldánnyal megegyezik.Az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot a műszakileírásban meghatározottak szerint.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben,hogy jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott internet előfizetéshez az adatforgalmi keret kimerülése esetén mekkora mértékű lassítást alkalmaz.Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,vagy-a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,a szolgáltatás nem osztható oly módon,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy jelen eljárás során a Kbt.53.§(6)bek foglaltak szerint jár el.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Szvaratkó Nikolett00712.dr. Csapó Dániel00889.Ajánlatkérő nem alkalmazza aKbt.75.§ (2)bekezdés e) pontját.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,hogy jelen közbeszerzési eljárás Kbt.53.§(6)bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indul. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy a teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változásra tekintettel módosulhat.17) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák