Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:5787/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése adásvételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése az alábbi fő mennyiségek szerint.
A beszerezni kívánt licenszek:
Cikkszám Termék leírás Mennyiség
(db)
076-01776 Prjct ALNG LicSAPk MVL 50
PGI-00268 ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs 1000
395-02412 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 2
395-03039 ExchgSvrEnt ALNG SASU MVL ExchgSvrStd 2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A teljesítésre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
(a) A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
(b) A II.2.7) pont kiegészítése: a teljesítés kezdő időpontja tervezett (indikatív) időpont, a tényleges teljesítés a szerződés hatályba lépésének napján veszi kezdetét azzal, hogy a szoftverhasználati jogosultság időtartama a szerződés aláírásától 2018.12.31-ig terjedő időszak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve az az ajánlattevő, akinek alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplő a Kbt.62.§(1) bek. i) pontja hatálya alá tartozik, vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt.62.§(1) bek. j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt.62.§(1) bek. a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró okok tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§(4) bek.-ben foglalt szabályt.
A Kbt.62.§(1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt.64.§]
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§(1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3.§(2) szerint, a közös ajánlattevők a Kr. 3.§(3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§(2) bek. szerint, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt.69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt.67.§(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
A Kbt. 69.§ (4) bek. alkalmazásra kerül
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. szerint a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. 19. § (1) bekezdés szerinti - ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (szoftvertermékek szállításából) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (szoftvertermékek szállításából) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (együttesen vagy csak egyikük). [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban itt: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (lásd alább) be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az EEKD-t, a Kbt. 67.§ (3) és a Kr. 3. §(2) bek. szerinti tartalommal.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti - ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti [szoftvertermékek szállítására irányuló] referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljes mennyiséget (darabszám feltüntetését), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (1) a)]
A referenciákat a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §]
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként teljesített referencia bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében legalább egy vagy több szerződésből összeadódó, legalább 700 darab szoftvertermék szállítására irányuló igazolt referenciával (referenciákkal).
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában foglaltakra.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (együttesen vagy csak egyikük). [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1011 Budapest, Fő utca 21., II. emelet, 1. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő, ajánlattevő(k) képviselői és nevükben eljáró személyek lehetnek jelen.
Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár) és betekintés felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) bekezdései szerint.
Bontási jegyzőkönyv és annak megküldése Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig [Kbt. 57. § (2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció). A regisztrációról Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást az úgy minősül hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentumok elektronikus letöltéséről szóló értesítés). Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről
2) Az ajánlatokat zárt csomagban (csomagoláson: eljárás tárgya és ajánlattevő neve) kell benyújtani 1 eredeti papír alapú (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)]
Az ajánlatot az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani, azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (adott esetben csatolni kell - közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt - meghatalmazást, melyen szerepel a meghatalmazott személy aláírása is)
3) Ajánlathoz csatolni kell:
3.1. Felolvasólapot [Kbt. 66.§(5)]
3.2. Cégszerűen aláírt ártáblázatot a kiadott minta szerint
3.3. A Kbt. 66.§(2) bek. szerint nyilatkozatot
3.4. A 2004. évi XXXIV. tv. szerint besorolásáról szóló nyilatkozatot [Kbt. 66.§(4)]
3.5. Alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatot [Kbt. 66.§(6), 65.§(7)]
3.6. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
3.7. Ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját
3.8. Cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető/változásbejegyzés iratait
4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint.
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazására
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.2) és III.1.3) pont) [321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4)]
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]
10) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
11) Az ajánlatban a devizák HUF-ra történő átszámítása az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik
12) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
13) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2.) Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételi lehetőséget. Indokolás: a felhasználási cél egységessége és az azonos ütemezésben (időben) történő leszállítás igénye szétválaszthatatlan, a beszerzendő licenszek egymással és az ajánlatkérőnél alkalmazott a működést támogató rendszerekkel (amelyekkel együtt egy rendszert alkotnak) együtt kell működniük ezért az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. A megbontás életszerűtlen és szakmailag elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel [Kbt. 61. § (4)]
VI.4.3.3.) A II.2.5) pont kiegészítése: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
VI.4.3.4.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tett ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4)]
VI.4.3.5.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes/hibás teljesítés esetén a kötbéralap a szerződés szerinti teljes nettó ellenérték, mértéke (késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő): 0,1 %/nap; a teljesítés meghiúsulása esetén: azonnali hatályú elállás és meghiúsulási kötbér (kötbéralap: szerinti teljes nettó ellenérték, mértéke: 20 %)
VI.4.3.5.) Ajánlatkérő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (Dr. Illényi Péter Tamás (lajstromszám:00316) és Dr. Daczuk Balázs (lajstromszám: 00313)) bevonásával folytatja le az eljárást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák