Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5817/2018
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Telefon: +36 18810191
E-mail: titkarsag@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ptsys.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky u. 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Czerván Erika kontrolling és minőségirányítási vezető
Telefon: +36 18810198
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky u. 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Czerván Erika kontrolling és minőségirányítási vezető
Telefon: +36 18810198
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-194) SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: PTS-194
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
vállalkozási szerződés, amelynek tárgya SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: (PTS-194) SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
További tárgyak:72261000-2
72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A dokumentációban specifikált SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése.
jelenlegi állapot:
• az alkalmazott rendszer: SAP ERP6.0 EHP6.0 licenc csomag
• használt modulok: FI, FI-FM, FI-AA, CO, MM, SD, MM/ÉLM, MM/Gyógyszertár, BI
• rendelkezésre álló SAP licencek: 1 db fejlesztői, 10 db professzionális, 43 db korlátozott professzionális, 30 db speciális (alkalmazotti))
• használt licencek száma: 78+1 (fejlesztői) db
a szolgáltatás igényelt mennyisége:
• továbbfejlesztés: a műszaki leírásban részletezett fejlesztések az ERP rendszerben, az élelmezési modulban és a BI modulban
• a jelenlegi rendszer és a továbbfejlesztés követése és támogatása
Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésének ideje alatt a meglévő licencek számát legfeljebb 10%-kal bővítheti (az ajánlati árat a jelenleg meglévő licencek száma alapján kell megadni, a nyertes ajánlattevőnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a szerződés tartama alatt esetleges licenc bővítés esetén az új licencekre vonatkozó support ára nem lehet magasabb az ajánlatban megjelölt ár arányos részénél).
A szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/25 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban foglalt licenc szám bővülés esetén a felek a szerződés módosításával érvényesítik az opciót.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A megrendelni kívánt szolgáltatások minőségét és nyújtásuk jellemzőit az ajánlatkérő részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempont körében a nettó havi díj összegét értékeli.
3.) További információk a dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés és 2-7. § szerint.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek a Rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlatban be kell nyújtania a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat ennek során kell benyújtani.
P1. a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont szerint a felhívás feladásának napját (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (SAP gazdasági rendszer követéséből és/vagy támogatásából és/vagy fejlesztéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
Ha az ajánlattevő a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Rendelet 19. § (3) bekezdése alapján az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (SAP gazdasági rendszer követéséből és/vagy támogatásából és/vagy fejlesztéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 75 000 000 HUF árbevétellel
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat ennek során kell benyújtani.
M1. a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont szerint ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 3 év legjelentősebb szolgáltatásait; a referenciákat a Rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a teljesítés (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben az ajánlattevő olyan időszak alatt teljesített szolgáltatást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven) bármely irányban túlnyúlik, az ajánlatkérő csak a vizsgált időszak során teljesített szolgáltatást veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e;
az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani;
M2. a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont szerint csatolja az általa működtetett minőségbiztosítási rendszer érvényes tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt vagy a minőségbiztosítás érdekében megtett lépéseit igazoló érvényes dokumentumokat egyszerű másolatban
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 6 éven belül megkezdett és a felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 3 éven belül befejezett, összességében legalább 1 db, SAP ERP rendszer támogatására vonatkozó, a felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 3 évben legalább 2 évig folyamatosan végzett, összesen legalább 59 licencet magában foglaló rendszeren végzett szolgáltatásra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával
M2. alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik informatikai rendszer karbantartására vagy támogatására kiterjedő, az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében megtett, előbbiekkel egyenértékű intézkedéseket igazoló dokumentumokkal
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel az M2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az általa a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítés alapján, átutalással, a nyertes ajánlattevő által kiállított számla ellenében utólag fizeti meg annak ellenértékét a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kiállítását követő 30 napon belül a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással. A nyertes ajánlattevő a számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-194).
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, késedelmi kamat, részletesen lásd a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyalója
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. I-II. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
2. Az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
3. Az eljárásban való részvételt az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
6. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak cégszerűen aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti valamennyi információt fel kell tüntetnie.
7. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Pap László, lajstromszáma: 00265
8. Az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P1. és III.1.3) M1., M2.
9. Az ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. Az ajánlatok értékelése során ajánlatkérő a szolgáltatás nettó havi díjának összegét hasonlítja össze. A nettó havi díj meghatározásának pontos módját a dokumentáció tartalmazza.
11. Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani a dokumentációban megadott műszaki leírásban előírt követelményeknek megfelelően. Az egyes követelményekben megfogalmazottakra az ajánlattevőnek a választ olyan részletességgel kell megadni, a megajánlott műszaki tartalmat olyan részletességgel kell bemutatni, hogy abból a követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem módosítható.
12. Az ajánlatkérő részajánlat tételét nem biztosítja tekintettel arra, hogy egy egységes gazdasági informatikai rendszer vonatkozásában kíván igénybe venni annak követésére, támogatására, továbbfejlesztésére vonatkozó szolgáltatást. Több nyertes ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás esetén sérülnének az ajánlatkérő egységes minőséghez fűződő érdekei, továbbá a résznyertes ajánlattevők közötti együttműködés kötelezettsége veszélyeztetné a hibás teljesítés felelősének egyértelmű beazonosítását.
13. További információk a dokumentációban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák