Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:6067/2018
CPV Kód:48215000-8
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1135 Budapest, Csata utca 8. vagy elektronikus úton
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malakuczi Mariann
Telefon: +36 17951508
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.nisz.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csata utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Malakuczi Mariann
Telefon: +36 17951508
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.nisz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csata utca 8. 203. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Malakuczi Mariann
Telefon: +36 17951508
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.nisz.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CE-routerek licencbővítésének beszerzése a „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések" című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48215000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében - CE routerek licenc bővítésének beszerzése a „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CE-routerek licencbővítésének beszerzése a „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések" című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48215000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata utca 8. vagy elektronikus úton
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A license bővítés beszerzése a telephelyek meglévő CE routereinek (ISR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció) license-ekkel történő ellátását célozza. A jelenlegi CE eszközök a tárgyi projektben felmerülő megnövekedett sávszé-lesség igény kielégítését license-ekkel való bővítéssel teljesítik.
A közbeszerzés mennyisége:
Fix mennyiség:
741 db „A” típusú licenc
741 db „B” típusú licenc
741 db „C” típusú licenc
Opciós mennyiség: legfeljebb 37 darab „A” típusú licenc, legfeljebb 37 darab „B” típusú licenc, legfeljebb 37 darab „C” típusú licenc. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére 2018. október 15-ig jogosult. Az opció keret-ében szállítandó licenc nettó egységára megegyezik a fix mennyiség keretében szállítandó azonos típusú licenc nettó egységárával.
Az „A”, „B” és „C” típusú license-eknek a már meglévő ISR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció szolgáltatásait, csomagátbocsájtási teljesítményét kell növelniük.
A megajánlott license-eknek a jelenleg már meglévő ISR4331-SEC/K9-es eszközkonfigurációhoz 100%-ban illeszkednie kell.
Az „A” típusú license bővítse a jelenlegi szolgáltatás portfóliót, a BFD (Bidirectional Forwarding Detection) - RFC 5880 ajánlás szerint - szolgáltatással, amellyel a jelenlegi szolgáltatás portfólió ki kell, hogy egészüljön.
A „B” típusú license a jelenlegi ISR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció 100 Mbps (IMIX) csomagátbocsájtási teljesítményt emelje meg 300 Mbps-re.
A „C” típusú license a jelenlegi ISR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció 80 Mbps (IMIX) titkosított csomagát-bocsájtási teljesítményt emelje meg 220 Mbps-re.
Nyertes ajánlattevőnek a szállított licencekre 12 hónap jótállást kell biztosítania a licencek átvételétől számítottan.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a leszállított licensek nem eredményezik a bővítésre kerülő hardver és szoftver elemek jótállásának elvesztését.
A részletes követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció mennyisége: legfeljebb 37 darab „A” típusú licenc, legfeljebb 37 darab „B” típusú licenc, legfeljebb 37 darab „C” típusú licenc. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére 2018. október 15-ig jogosult. Az opció keretében szállítandó licenc nettó egységára megegyezik a fix mennyiség keretében szállítandó azonos típusú licenc nettó egységárával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045
II.2.14) További információ:
Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A licensek együttesen biztosítják a meglévő eszközök átbocsátó képességének emelését, ezért a beszerzés nem bontható részekre.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Malakuczi Mariann, lajstromszáma: 00718

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14-16. §-ában foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (3a ), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (hálózati eszközök műszaki funkciójának bővítéséhez szükséges licencek)szállításainak ismertetése a dokumentáció 4.3 2.2. M1. pontjában meghatározott tartalommal.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (hálózati eszközök műszaki funkciójának bővítéséhez szükséges licencek) szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amely alapján a szállítás mennyisége eléri vagy meghaladja a 400 db licencet.
A III.1.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (4), (5) ,(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásaira is figyelemmel. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat. A fizetési, teljesítésigazolási feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 042 - 091402
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1135 Budapest, Csata u. 8., 203-as iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1) és (4) valamint (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő(AK)által -a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében- készített közbesz.dokumentumokat a Kbt.57.§(2)bek. szerint ajánlatonként min.1 ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció elektronikus úton történő elérése regisztrációhoz kötött. A regisztrációt a https://kozbeszerzes.nisz.hu/ oldalon elektronikusan kell megtenni.A dokumentáció másra át nem ruházható.A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejárta időpontjáig rendelkezésre áll.A hozzáférés módja:A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a https://kozbeszerzes.nisz.hu/ elérési úton.AK a dokumentációt szerkeszthető formában is AT rendelkezésére bocsátja.Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2.Jelen közbesz.eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják: Ajánlattételi lap.
3.Eljárás nyelve magyar.
4.Az AK a kiegészítő tájékoztatást a https://kozbeszerzes.nisz.hu/ elérhetőségen teszi közzé a Kbt.56.§(3)-(5)bek-ben foglaltak figyelembevételével.AK a kieg.táj. közzétételéről azokat a gazd-i szereplőket,akik regisztráltak az 1.pontban meghat.felületen,tájékoztatja. A kieg.táj.-sal kapcs. további rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.
5.AK az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el-Kbt.81.§(4)bek
6.AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el-Kbt.81.§(5)bek
7.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
8.A számla nettó értéke az EU alapjából történő támogatásból az KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045sz.„Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések”c. kiemelt projekt terhére ún. szállítói finanszírozás keretében a Támogató által közvetlenül az ATnek kerül kifizetésre.A támogatás intenzitása 100,000000%. Nyertes ATnek a fix mennyiség szállítását követően 1db szla benyújtására,továbbá az opcionális mennyiség lehívásáról szóló megrendelések teljesítését követően megrendelésenként 1db szla benyújtására van lehetőség.
9.AK a 272/2014.(XI.5.)Kr. 118/A.§ és 119.§-ának megfelelően biztosítja az AT részére a szerz.elszámolható összege (szerz.fix részének nettó értéke)50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó szla összegébe beszámításra kerül.
10.A szerz. hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az,hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 sz.„Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” c.kiemelt projekt Támogatási Szerz. módosítás hatályba lépjen az AK,mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság,mint Támogató között.AK a Kbt.53.§(6)bek,131.§(9)bek.,valamint 135.§(12)bek. alapján kiköti,hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása,vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerz. csak AK kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.A szerz. azon a napon lép hatályba, amikor vmennyi jelen pontban hivatk. feltétel teljesül. A szerz. hatályba lépéséről AK köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes ATt.
11.AK tájékoztatja ATket, hogy a szerz. teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt.35.§(8))
12.Alkalmazott kötbérek:késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után: a késedelem 1-10.napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.napjától napi 1%.Késedelmi kötbér alapja a teljesítéssel érintett rész nettó értéke.A késedelmi kötbér max.mértéke a kötbéralap 20%-a.A hibásteljesítési kötbér mértéke 20%,alapja a hibás teljesítéssel érinett rész nettó értéke. A hibásteljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. Meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett rész nettó értéke, mértéke 25%.
13.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben-tekintve,hogy a karakterek száma korlátozott-a közbesz.dokumentum, a Kbt.és a 320/2015(X.30) Kr. rendelkezései irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák