Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6092/2018
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://eljarasok.kifu.gov.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány u. 9-11. 125. sz. hivatalos helyiség
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3.013.160.988 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79416000-3
79341000-6
79341400-0
79341200-8
79341100-7
79342000-3
79342200-5
79342300-6
79821000-5
79822500-7
39294100-0
79952000-2
92211000-3
92111200-4
92111220-0
92111230-3
92200000-3
92400000-5
79961100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a keretm. alapján a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001; GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2 -16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 és „A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása” megnevezésű az.számú projekt tekintetében felmerülő szolg-ok ellátását kívánja megrendelni:
Feladatleírás folytatás a IV.4.3)-ban
AK a keretm. alapján verseny újranyitásával egyedi megrendeléseket eszközölhet nettó 3.145.147.531,- Ft keretösszeg erejéig
AK a keretösszeg 70 %-ának az elköltésére vállal kötelezettséget
AK a keretösszeg és a min vállalás közötti összeg terhére a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján fog megrendeléseket eszközölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával
AK, amennyiben a Keretösszegből fel nem használt forrása marad, további megrendeléseket is eszközölhet a keretm. részét képző költségvetésben rögzített tételek felhasználásával.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a létrejövő keretm. alapján:
- nettó 1 184 219 431 Ft összegben tervez médiavásárlási feladatokat megrendelni
- nettó 584 512 505 Ft összegben tervez rend.sz.-i feladatokat megrendelni
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal nettó 500.000.000 Ft értékben egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 300 fős rendezvénysz-i feladatok teljeskörű ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 135 db sugárzására vonatkozó, országos lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló reklám tekintetében és 135 db országos lefedettségű rádióban megvalósuló reklám tekintetében médiavásárlási feladatok ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 90 napos médiakampányra vonatkozó egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK médiavásárlási feladatok alatt a 2008.évi XLVIII. tv. 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámok közzététele érdekében a 3. § h) pontjában foglalt tevékenység igénybevételét érti
Rend.sz. alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): szabadtéri vagy közterületi rendezvény (megnyitó, átadási ünnepség, alapkőletétel, lakossági fórum, fogadás, sajtótájékoztató, sajtó-háttérbeszélgetés, szakmai konferencia) teljes körű szervezése és lebonyolítása catering szolg-sal együtt
PR és komm-ós feladatok alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): a projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kreatív tervezési, gyártási és/vagy megvalósítási feladatai, az adott kampány megvalósításával és/vagy koordinálásával és/vagy felügyeletével kapcsolatos feladatok, illetve a kapcsolódó ügynökségi (beleértve a médiavásárlási feladatokat is) szolg-okat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakemberek közbeszerzés tárgya szerinti összes szakmai tapasztalata (hónap) 63
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3.013.160.988 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 3 / Maximális szám: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlati ár értékelési szempont egyes alszempontjai és
a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Tevékenység súlyszám:
Kutatás2
Rendezvény szervezési díjak2
Rendezvény lebonyolítási díjak 4
Technika, berendezés, dekoráció 2
Logisztika1
Vendéglátás 3
Szórólap terje sztés1
Reklámtárgy3
Szakemberek óradíjai1
Strat. tervezés és tanác sadás3
Rádióreklám gyártása3
PR ügynökségi szolg.4
Grafikai tervezési felad atok3
Nyomdai szolgáltatás3
Utazás, szállítás 1
Integrált reklámügynökségi tevékenység2
Integrált reklámügynökségi szolgáltatás 3
Filmgyártás2
Dekorációs és marketing eszközök4
Megyei napilapok ker1
Megyei napilapok TCR2
Országos napilapok ker 1
Országos napilapok TCR3
Heti, kétheti és havi lapok ker2
Heti, kétheti és havi lapok TCR2
Közterület ker2
Közerület TCR3
On-line ker2
On-line TCR4
Rádiók ker2
Rádiók TCR3
Televíziók ke r1
Televíziók TCR4
Egyék kedv. Ker és TCR3
Portál és játékplatform (gamification) tervezés4
Nemzetközi online hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
Nemzetközi nyomtatott sajtó hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
Nemzetközi televíziós hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
AK a fenti adatokat azért tünteti fel a jelen pontban, mert a hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott terjedelmi korlátok máshol ezt nem teszik lehetővé.
___________
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
AK a Kbt. 82 § (5) bekezdése szerinti objektív szempontok szerinti rangsorolást a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves (36 hónap) időtartamon belül, szerződésszerűen teljesített és megvalósított, kommunikációs kampány tervezési referenciák darabszáma alapján végzi el. AK kizárólag azon referenciákat veszi figyelembe, amelyek keretében a részvételre jelentkező legalább 6 hónapon keresztül megvalósuló kommunikációs kampányt tervezett, és országos lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televíziós hirdetést is alkalmazott.
AK a kommunikációs kampány tervezési feladatok ellátása alatt az alábbi tevékenységet érti:
- Kommunikációs kampánystratégia készítése,
- A kampány kommunikációs üzeneteinek megfogalmazása,
- Országos ATL, BTL, TCR és TTL kampány részletes tervének, média stratégiájának elkészítése,
- Kampány grafikai elemeinek / arculatának kidolgozása,
- Kampány média-mix-ének kidolgozása,
- Kampány rendezvénysorozatának kidolgozása.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy AK azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciái (azaz a kommunikációs kampány tervezési feladatok) ellenszolgáltatásának az összértéke magasabb.
Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által elő írt formai és tartalmi követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére bemutatott referenciáját a Kbt. 82 § (5) bekezdése szerinti objektív szempontok szerinti rangsorolás tekintetében nem mutathatja be, illetve azt AK nem veszi figyelembe.
Az AK ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld.
AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolást kéri benyújtani az ott meghatározottaknak megfelelően. AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén, az AK köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69 § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001; GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2 -16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050, A szőlő és bor... ; tám.intenitás:100% (minden esetben)
II.2.14) További információ:
AK jelen részajánlattételt nem biztosít. Olyan KM jön létre, amelyben részes vállalkozók verseny újranyitását követően egyedi szerz-ket kötnek AK-vel. AK szerint a KM tárgyát képező rendsz.-i, PR és komm. feladatok ellátása során fontos, hogy ezek egymásra tekintettel kerüljenek ellátásra úgy, hogy az egyes feladatokat a nyertes AT a megfelelő sorrendben lássa el.
Folytatás a IV.4.3)-ban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkezők az előírt kizáró okokat az alábbi jogszabályhelyekben foglaltaknak megfelelően kötelesek igazolni:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni a kizáró okok fent nem állását.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4. § (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az előírt kizáró okokkal kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumok általános részének 9. pontjában kerülnek meghatározásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 - P.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.
Részvételre jelentkezőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módja részletesen a közbeszerzési eljárás részvételi szakasza tekintetében összeállított közbeszerzési dokumentumok általános részének 10 pontjában kerül kifejtésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 500.000.000,- Ft teljes és nettó 250.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (rendezvényszervezési és / vagy PR és / vagy kommunikációs és / vagy médiavásárlási feladatok ellátása) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
P.2. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzügyi intézménynél vezetett számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.
P.3. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján adózott eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezési és / vagy PR és / vagy kommunikációs és / vagy médiavásárlási feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 250.000.000,- Ft-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.
A részvételre jelentkezőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének rendelkezései, továbbá 22. § -ának rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módja részletesen a közbeszerzési eljárás részvételi szakasza tekintetében összeállított közbeszerzési dokumentumok általános részének 10 pontjában kerül kifejtésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap):
M.1.1. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya médiavásárlási feladatok ellátására irányult és folyamatos fél éves (6 hónapos) időszakban
- legalább összesen 100 darab reklám sugárzására vonatkozó, országos lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló, valamint
- legalább összesen 100 darab reklám sugárzására vonatkozó országos lefedettségű rádióban megvalósuló
médiavásárlást valósított meg.
M.1.2. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya rendezvényszervezési feladatok teljeskörű ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel, megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), és amely referencia keretében szervezett rendezvényen legalább 225 fő látogatót vett részt.
M.1.3. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya, PR, médiatervezési és -vásárlási, grafikai tervezési, nyomdai gyártási és rendezvényszervezési feladatokat ellátása volt, amely feladatok mindegyike ugyanazon projekthez kapcsolódóan került kifejtésre.
A részvételi felhívás feladását megelőző 3 évet (36 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bek a) pontjának figyelembevételével.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő stratégiai vezetői feladatokat ellátó személy, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik PR és/vagy médiatervezési és/vagy rendezvényszervezési tevékenységhez kapcsolódó stratégiakészítési feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.2. 1 fő PR menedzser, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik PR vagy kommunikációs feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.3. 1 fő rendezvényszervező, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik rendezvényszervezési feladatok ellátása vonatkozásában,
M.2.4. 1 fő médiatervező és -vásárló, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.5. 1 fő kreatív vezető, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik PR és rendezvényszervezési tevékenységhez kapcsolódó grafikai tervezési és gyártási feladatok tervezése és koordinálása vonatkozásában.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz AZ ÁTFEDÉS NEM MEGENGEDETT.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy
- a PR, rendezvényszervezési, médiavásárlási és a grafikai tervezési feladatokat ellátó teljes szervezet szakmai vezetését (M.2.1), továbbá
- a PR, rendezvényszervezési, médiavásárlási és a grafikai tervezés előkészítési feladatainak szakterületenkénti szervezet munkájának koordinálását és felügyeletét (M.2.2-M.2.5)
kizárólag részvételre jelentkező (vagy közös részvételre jelentkezők) láthatja(ák) el a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér
- Meghiúsulási kötbér
- Előleg-visszafizetési biztosíték
- Jótállás
- Mulasztási kötbér (ajánlattételre, illetve szerződéskötésre)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján teljesíti az ellenszolgáltatást.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.;
- Kbt.;
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 105.§ (2) bek c pontja szerinti eljárás lefolytatására irányul.
2. AK a KM 2. részében eltérő értékelési szempontokat alkalmaz.
3. A RJ felbontásának időpontja: 2018.05.14. napja 12:00 óra, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.
4. Az eljárásban való részvétel az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték adásához kötött.
- Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- Ft
- A befizetés helye: vagy az AK fizetési számlaszáma: 1027 Budapest, Csalogány u. 9.-11. és 10032000-00289421-00000000
- Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
5. AK a Kbt.35.§(8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
6. AK előírja, hogy a RJ-ben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a RJ benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). ATk ezt a nyilatkozatot nemleges tartalommal is kötelesek benyújtani.
7. AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2.részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. AK az értékelési szempontok értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely AT a 2. értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a többlet szakemberek tekintetében nem határoz meg legalább 1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.
8. AK valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
9. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Az érdeklődéssel egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre az AK a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
12. FAKSZ: Dr. Pongor Dániel Lajstromszám: 00314; Tarman Renáta lajstromszám: 01040
13. Több nyertes AT esetén megtörténhet, hogy egyikük hibás v. késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és a dominó-effektus AK számára időveszteséggel járna, és ez a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné. A nagy értékű uniós projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak „egykapus” (egy szervezeten belül történő) kezelése hatékonyabb komm-t tesz lehetővé a projekt fókuszcsoportjainak irányába.
14. Rövidítések: Ajánlatkérő:AK; Ajánlattevő:AT; Rendezvényszervezés: Rend.sz; Azonosítószám:Az.szám; Kommunikáció:Komm.; Szolgáltatás:Szolg; Keretmegállapodás:KM; Részvételi jelentkezés:RJ
A szerződés kezdő időpontja kizárólag a hirdetmény feladhatóságának érdekében került meghatározásra, ennek időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
15. AK a IV.2.6) pontban a 2 hónap alatt 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
II.2.4) pont folytatása:
Feladatleírás
Komm-ós stratégiai tervezést és tanácsadást, amely magába foglalja:
- komm-ós stratégia alkotást, valamint ad hoc komm-ós stratégiai tervek kidolgozását,
- marketing és komm-ós tanácsadást,
- országos ATL, BTL, TCR, TTL és PR és social média kampány részletes tervének, média és tartalom stratégiájának elkészítését,
- kampánytervek kidolgozását,
- a kampányok hatásfokának komplett mérésére szolgáló módszertan elkészítését.
Integrált reklámügynökségi feladatokat, amely magába foglalja:
- kreatív tervek és koncepciók kidolgozását,
- reklámkampány tervezését, teljes körű kampánymenedzsmentet,
- az országos lefedettségű és helyi jelentőségű média-megjelenésekhez szükséges komm-ós tartalmak, reklámok tervezését, előkészítését,
- ATL, BTL, TCR, TTL és PR és social média kampány részletes tervének, média és tartalom stratégiájának elkészítését.
Online komm-ós és közösségi média szolgok ellátását, amely magába foglalja:
- online komm-ós stratégia kidolgozását és lebonyolítását,
- teljes körű kampánymenedzsmentet: online tervezést, banner-kampányok megvalósítását,
- közösségi médiamenedzsmentet,
- keresőmotor optimalizálást,
- honlap tervezését és gyártását, programozást,
- applikáció- és játékfejlesztést,
- tartalommenedzsmentet, márkafejlesztést,
- web analitikát
Grafikai tervezés, amely magába foglalja:
- arculattervezést,
- arculati kézikönyv készítését, kiadványok, komm-ós eszközök és anyagok tervezését és szerkesztését.
PR ügynökségi szolgokat, amely magába foglalja:
- PR stratégia készítését,
- sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment megvalósítását,
- közszereplésekhez kapcsolódó komm-ós tevékenységek tervezését és lebonyolítását, szövegírást (cikkek, web tartalmak, egyedi honlapok cikkeinek írása, PR cikkek írása és megjelenésüknek generálása),
- sajtófigyelés,
- online PR megjelenések generálása
Rendezvénysz-i szolgokat, amely magába foglalja
- rendezvényhelyszín biztosítása,
- sajtónyilvános események szervezése és lebonyolítása,
- konferenciaszervezés és lebonyolítás,
- rendezvények teljes körű szervezését, lebonyolítását
- rendezvények szervezéséhez szükséges technika biztosítását,
- rendezvények lebonyolításához szükséges személyzet biztosítását
- catering biztosítását.
A komm-ós feladatok ellátását megalapozó kutatási feladatok ellátása, amely magába foglalja:
- az egyes kutatások teljes körű tervezését és lebonyolítását, elemzését, kiértékelését;
- kvantitatív és kvalitatív kutatások lefolytatását és kiértékelését,
- online, telefonos és személyes megkérdezések teljes körű menedzselését,
- közvélemény- és marketingkutatást, hatékonyságmérést.
Gyártási tevékenység, amely magába foglalja valamennyi komm-ós tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat megvalósítását, kiemelten:
- film-, videó- és hanganyagok gyártását,
- a nyomtatási anyagok előkészítését,
- nyomdai tevékenységek elvégzését
- professzionális fotódokumentáció készítését
- marketing és komm-ós eszközök gyártását,
- installációk műszaki tervezését és legyártását.
Médiaügynökségi feladatokat, amely magába foglalja:
- teljes körű, médiatervezést,
- médiamix készítését,
- médiavásárlások megvalósítását,
- média-megjelenések dokumentálását
II.2.13) pont folytatása:
A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása; tám.intenitás: 100% (minden esetben)
II.2.14) pont folytatása:
Több nyertes AT esetén megtörténhet, hogy egyikük hibás v. késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és a dominó-effektus AK számára időveszteséggel járna, és ez a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné. A nagy értékű uniós projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak „egykapus” (egy szervezeten belül történő) kezelése hatékonyabb komm-t tesz lehetővé a projekt fókuszcsoportjainak irányába.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák