Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.19.
Iktatószám:6115/2018
CPV Kód:72212190-7
Ajánlatkérő:Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08994
Postai cím: Váci út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf
Telefon: +36 704897363
E-mail: juhasz.rudolf@unp.hu
Fax: +36 14113078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujnemzedek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujnemzedek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.opendoors.hu/kozbeszdok.htm (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa utca 12.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány utca 12. földszint 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212190-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Mennyisége
1 db gemifikált életpálya-tervezési portál tervezése
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás tárgya 1 db gemifikált életpálya-tervezési portál fejlesztése, a gemifikációs tevékenység - ebben az összefüggésben - a fő feladat és így a közbeszerzés tárgya is online játék fejlesztésére irányul.
1. Koncepcionális tevékenységek
Felmérés, konzultáció
Testre szabási koncepció elkészítése
Projektindító dokumentáció elkészítése
2. Gemifikációs tevékenység
Belső marketing kialakítása
Ergonómia optimalizálása
Flow támogatás
Konverzió lépései
Kihívások meghatározása
Találkozói dinamika
Viselkedési tényezők
Közösségi együttműködés
Szintek meghatározása
Jutalmazási szabályzat elkészítése
Egyeztetés életpálya tervezővel
Játékmechanizmus kidolgozása
3. Weboldal elkészítés
Architektúra kidolgozása
Ütemezés elkészítése
Weboldalmotor elkészítése
3 db grafika elkészítése
Végleges grafika programozása
Telepítés szerver oldalon távoli eléréssel - dedikált szerverre
Telepítés szerver oldalon távoli eléréssel - összetett architektúrára
Telepítés szerver oldalon személyes jelenléttel
Rendszer testre szabása
Felhasználói kézikönyv elkészítése
4. Támogatási tevékenységek (15 nap Pilot üzem)
Pilot üzem
Pilotüzemi támogatás
Pilot üzem kiértékelése - konzultáció
Testre szabás finomhangolása
Éles üzem
Éles üzemre állítás távolról
Éles üzemre állítás helyszínen
Éles üzemi támogatás
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részekre történő ajánlattétel kizárása: A gemifikált életpálya-tervezési portál fejlesztése a megrendelővel történő közös szakmai tervezés, az elfogadott szakmai koncepció megvalósításának menedzselése, valamint a kivitelezés és végtermék tesztelés-javítás egymásra épülő szolgáltatásait tartalmazza. A teljesítés során pl. célközönség igényfelmérés, majd végső tesztelés a különböző fázisokban ugyanazokkal a szereplőkkel kell együttműködni, az egyes fázisok eredményeit és azok elérési módjait ismerni kell a sikeres feladatellátáshoz, a redundancia elkerülése érdekében. A teljesítésre szabott -projekt mérföldkőhöz igazodó- szűk határidő is a fejlesztési menedzsment, továbbá az összes szükséges, akár előre nem látható szakember bevonásának lehetőségét megőrző kivitelezési módot indokol.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2. p-ben meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, gemifikációs elemeket is tartalmazó portálfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata 20
2 AF III.1.3) M/3. p-ben meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, életpályatervezés és/vagy pályaorientáció területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10, illetve 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (online játék fejlesztése: komplex terv vagy játék) szerinti referenciáit a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a szolgáltatás tárgyát;
• a szolgáltatás mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2.-3 Ajánlattevő csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; a szakember szakmai gyakorlata;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, továbbá feltüntetendő a szakember munkáltatója vagy az a szervezet, amellyel a szakember az ajánlattételi határidőben foglalkozásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- kizárólag az M/3. pont esetében: végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata;
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire. továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):
1) legalább 1 db online játékra (komplex terv vagy játék) vonatkozó referenciával, amely magában foglalta a játék teljes tervezését, dokumentálását, részletes műszaki leírását; A bemutatott referencia oktatási és/vagy ifjúsági területre vonatkozó referencia kell legyen.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő on-line játéktervező szakemberrel, aki legalább 36 hónap gemifikációs elemeket is tartalmazó portálfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő életpályatervezési tanácsadóval, aki államilag elismert szakirányú felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik és legalább 36 hónap életpályatervezés és/vagy pályaorientáció területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő az alábbi felsőfokú szakirányú végzettségeket fogadja el: munkavállalási tanácsadó és/vagy emberi erőforrástanácsadó és/vagy életpályatervezési tanácsadó - vagy ezekkel egyenértékű.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
A finanszírozás forrása: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
A támogatás intenzitása: 100,000000%
Kifizetés módja: utófinanszírozás
Ajánlatkérő 30°% előleg igénybevételét biztosítja. A teljesítés során benyújtható 1 db. előlegszámla és 1 db végszámla.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12. fszt. 2. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mail-en - telefax szám: +36 1-700-4510; e-mail: info@opendoors.hu kell igazolnia.
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
15) Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritérium részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
16) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830); dr. Morison Márk (01042)
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák