Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/83
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.02.
Iktatószám:6970/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:Ajánlatkérő 1 db Budapesti és 4 db vidéki telephelyén;Ajánlatkérő 2 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Levéltár
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84932002
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Csaba
Telefon: +36 12252803
E-mail: szabo.csaba@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252805
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mnl.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mnl.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000047812018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000047812018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Levéltár

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖFOP informatikai kliens eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000047812018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében- „MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens KÖFOP eszközeinek beszerzése”
A közbeszerzés tárgya szünetmentes árramforrás, valamint irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök leszállítása és beüzemelése Ajánlatkérő 2 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
1.rész Szünetmentes áramforrás beszerzése
2.rész Irodatechnikai és Vizuáltechnikai eszközök beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szünetmentes áramforrás beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 1 db Budapesti és 4 db vidéki telephelyén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt megvalósításához szünetmentes áramforrás beszerzése
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Eladó az általa leszállított termékekre a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő összes termékek hiánytalan átadás-átvételtől és beüzemelésétől számítva teljeskörű, 36 hónap jótállást vállal.
Nyertes AT-ként szerződő fél leszállítja és üzembe helyezve átadja a műszaki leírásban és dokumentumban meghatározott, felsorolt eszközöket és berendezéseket a Szerződés meghatározott feltételeknek, követelményeknek, meghatározott mennyiségnek és minőségnek megfelelően. A Szerződéses feladatok részét képezi az eszközök Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre történő szállítása és helyszíni beállítása, üzembe helyezése, az Eszközök minőségi bizonylatainak (hiteles dokumentumok), kezelési és karbantartási útmutatóinak előkészítése és átadása, valamint a telepítésükhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az előkészítéshez és megvalósításához kapcsolódó szakértői díjak, valamint tanácsadás esetében az elszámolt számlával igazolt és befogadható költségek nem haladhatják meg a nettó 12.000 Ft/óra (nettó 96.000 Ft/szakértői nap) összeget.
Megfelelési kód / Termék / Mennyiség
Szünetmentes áramforrás
UPS1 / Szünetmentes táp munkaállomáshoz / 5db
UPS2 / Szünetmentes táp szerverekhez / 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011
II.2.14) További információ:
AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. A szerz. finanszírozása a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosítójú, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” megnevezésű projektből történik.
A támogatási intenzitás: 100 %. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A finanszírozás a támogatási szerz-ben foglaltak szerint történik.

II.2.1)
Elnevezés: Irodatechnikai és Vizuáltechnikai eszközök besz.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38520000-6
További tárgyak:30231320-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 2 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt megvalósításához irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök beszerzése
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Eladó az általa leszállított termékekre a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő összes termékek hiánytalan átadás-átvételtől és beüzemelésétől számítva teljeskörű, 36 hónap jótállást vállal.
Nyertes AT-ként szerződő fél leszállítja és üzembe helyezve átadja a műszaki leírásban és dokumentumban meghatározott, felsorolt eszközöket és berendezéseket a Szerződés meghatározott feltételeknek, követelményeknek, meghatározott mennyiségnek és minőségnek megfelelően. A Szerződéses feladatok részét képezi az eszközök Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre történő szállítása és helyszíni beállítása, üzembe helyezése, az Eszközök minőségi bizonylatainak (hiteles dokumentumok), kezelési és karbantartási útmutatóinak előkészítése és átadása, valamint a telepítésükhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az előkészítéshez és megvalósításához kapcsolódó szakértői díjak, valamint tanácsadás esetében az elszámolt számlával igazolt és befogadható költségek nem haladhatják meg a nettó 12.000 Ft/óra (nettó 96.000 Ft/szakértői nap) összeget.
Megfelelési kód / Termék / Mennyiség
Irodatechnika
Szkenner1 / Könyvszkenner / 4db
Szkenner2 /Többfunkciós szkenner A3/A4 / 45db
Szkenner3 / Lapadagolós szkenner A3 / 5db
Vizuáltechnika
Interaktív kijelző / Érintőképernyős, nagyméretű kijelző fali konzollal / 1db
Projektor / Kivetítő nagy terembe / 4db
Szolgáltatások
SZOLG / Szolgáltatáscsomag / 1Projektfeladat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011
II.2.14) További információ:
AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. A szerz. finanszírozása a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosítójú, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” megnevezésű projektből történik.
A támogatási intenzitás: 100 %. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A finanszírozás a támogatási szerz-ben foglaltak szerint történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki kizáró okok hatálya alá tartozik, valamint részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ban foglaltak szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)-kc) pont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 8. § ib)-–ic) pontja szerint kell eljárni.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kérjük ajánlattevőt, hogy a kizáró okok hiányának igazolása érdekében az egységes európai közbeszerzési dokumentumok III. részében (Kizárási okok) adjon meg valamennyi releváns információt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kizáró okok hiányának igazolása körében – amennyiben a vonatkozó információ releváns és elektronikusan elérhető, úgy ajánlattevőnek meg kell adnia az internetcímet, a kibocsátó hatóság vagy testület, és a dokumentáció pontos hivatkozási adatait.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az AK az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint végezi el. AK a kizáró okok hatósági elektronikus nyilvántartásokban történő ellenőrzését a 321/2015. (X.30.)KR 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában első körben a benyújtott EEKD alapján ell.
AK a kizáró okok hatósági elektronikus nyilvánt. történő ellenőrzését második körben a Kbt.69.§(4)bek. alapján benyújtott ig. és nyíl. alapján végzi el.
A 321/2015. (X.30.) KR.1.§(7)bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított ig. is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64.§-ában foglalt esetben, amennyiben AT élni kíván a lehetőséggel úgy azt az EEKD-ban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csat. kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188.§(4)bek. szerinti végleges – vagy közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt.188.§(5)bek. szerinti – jogerős határozat másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek csatolnia kell
Minden rész tekintetében:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése - folytatás:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, azaz a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmasság minimumkövetelményei:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több alkalommal negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt
- 1.rész esetén a közbeszerzés tárgyából (szünetmentes áramforrás szállítása) származó árbevétele nem éri el a nettó 6.323.000.-Ft-ot.
- 2.rész esetén a közbeszerzés tárgyából (irodatechnikai és/vagy vizuáltechnikai eszközök szállítása ) származó árbevétele nem éri el a nettó 28.200.000.-.-Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási mód:
Minden rész tekintetében:
M1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításairól szóló nyilatkozatot, megadva
- a teljesítés idejét (év/hó/nap; kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
- a szállítás mennyiségét;
- az szállítás (referencia) rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 22. § (1) bekezdése szerint,
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
- ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015.(X.30.)KR. 21.§ (1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk, a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az iskolai végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi munkában is részt vett, úgy az egyes munkák során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több munkafolyamatban is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rndelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, azaz a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen:
1.rész: legalább 1 db, összesen legalább 3 db szünetmentes áramforrás(ok) szállítására vonatkozó referenciával, mely az üzembe helyezést is magában foglalta
2.rész: legalább 1 db, összesen legalább 33 db irodatechnikai és/vagy vizuáltechnikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, mely az üzembe helyezést is magában foglalta
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- az 1.rész esetén legalább 1 fő informatikai kliens eszközök szállításában legalább 1 év tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
- a 2.rész esetén legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettségű, digitalizálás és/vagy szkennelés területén legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az iskolai végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében:
Szállítói finanszírozás esetén a számlát a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napos fizetési határidőn belül a Támogató közvetlen szállítói kifizetés formájában egyenlíti ki az Eladó Adásvételi Szerződésben megjelölt forint bankszámlájára történő átutalással. A Kbt.135.§(9)bek. hiv. AK a szerz.-tartalékk. és áfa nélkül szám.-elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét bizt.
Eladó tud. veszi, hogy a Támogató a Vevő a kifizetési kérelmet érintően hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlásra való felhívásról, annak kézhezv. követően a Vevő haladéktalanul értesíti Eladót. A felek vállalják, hogy együttműködnek a hiányp.-ban foglaltak teljesítése érdekében.
A pü.-i telj. és finanszírozás feltételeit, ill. a szerz. bizt. mellékkötelezettségeket a közb. dok.tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15.§ szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000047812018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (AK) Kbt.35.§(8)–(9)bek.alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2.Ajánlathoz csatolni kell az AT esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címp. másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyz. jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3.Foly. lévő változásbejegy. eljárás esetében az AT köteles csatolni a cégb. benyújtott változásbej. kérelmet és annak érkezéséről a cégb. által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4.ATnek a Kbt.66.§(2),(4),(5) bek. szerint kell nyíl.
5.AK a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd.sz. tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
6.AK a szerz. telj. vonatkozóan nem határoz meg a Kbt.132.§ szerinti feltételeket.
7.AK a Kbt.47.§(2)bek. foglaltak szerint jár el.
8.Az ajánlatban devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbev. és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, ref. tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közv. a kérdéses dok. mögé kell csatolni.
9.Irányadó idő: A felhívásban és a közbesz. dok.-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.(CET)
10.AK a 321/2015.(X.30.)K.rend. 30.§(4)bek. alapján jelen felh. az ATnek a szerz. telj. való pü-i, gazd.-i, ill. műszaki és szakm. alk. feltételeit és ennek ig. a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta a felh. III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében
11.AK a II.1.4.pontban foglaltak szerint részajánlat tételére lehetőséget biztosít.
12.Irányadó jog: magyar jog. A felh.-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végreh. rend. előírásai szerint kell eljárni.
13.Amennyiben az AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
15.ATnek az Útmutató 2/A. csatolt mellékletben kell feltüntetnie az ajánlati árat megalapozó tételes eszköz árakat.
16.AT műszaki/szakmai ajánlatot köteles benyújtani részenként az Útm. 4/A/14.pont megfelelően. ) Ajánlattevők kötelesek szakmai ajánlatot benyújtani az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott szakmai felelőségi táblázat alapulvételével.ATnek megajánlásában a konkrét típusmegjelölés mellett a származási helyet is fel kell tüntetnie.
17.AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
18 Amennyiben AK meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott a felhívásban, egyéb közb. dok.ban vagy műszaki leírásban, úgy azt csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
19.ATk csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerz.kötés valutaneme is csak ez lehet.
20.FAKSZ: Kerekes Anita 00181,Buzsáki Attila 00284,Dr.Budai Zoltán:00783
21.Értékelési szemp.: Kbt.76.§(2)bek.a), az értékelés a legalacsonyabb ár
22.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.
23.Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
További információk kiegészítése jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 24. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
25.A nyertesnek a szerz.kötésig csat. kell az informatikai minőségbiztosítási tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű érvényes tanúsítványt vagy ezzel egyenértékű iratot.
26.AK a IV.2.6.pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 napot ért.
A jogorvoslati kérelmek benyújtása: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák