Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Iktatószám: 10423/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU110, HU120, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU233, HU311, HU312, HU313, HU232, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NEW VERSION Kft.
Ajánlatkérő típusa: központi beszerző szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: beszerző és ellátó szervezet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba igazgató
Telefon: +36 17957516
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beszerző és ellátó szervezet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 379002700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU233, HU311, HU312, HU313, HU232, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne: A KEF üzemeltetésében lévő, Magyarország területén
lévő épületek (Az ingatlanok pontos helyszíne az ajánlattételi szakaszban kerül ismertetésre)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF üzemeltetési feladatait támogató strukturált adatbázis létrehozása és kezelése a
létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó informatikai rendszer (CAFM) bevezetésével, illetve az üzemeltetett épületállomány CAD
alapú adatbázisának létrehozása vállalkozási keretszerződés keretében az alábbiak szerint:
1. Létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer (CAFM) vonatkozásában 15 db konkurens felhasználói licenc
szállítása és az informatikai rendszer bevezetése.
1.1 Licenc szállítás (teljesítési határidő: 30 nap)
15 db konkurens felhasználói licenc a létesítmén ygazdálkodási rendszer alfanumerikus adattartalmának kezeléséhez, mely az
Ajánlatkérőnél használatban lévő ArchiCAD szoftverrel kompatibilis BIM állományok adattartalmát átalakítás nélkül,
szinkronizáltan fogadni képes
A licenc átadás-átvételét köve tően szoftverkarbantartás és support biztosítása.
Opcionálisan további felhasználói licenc szállítása az ajánlati ártábla szerinti egy ségáron, szoftver követés biztosításával
1.2.Rendszerbevezetés (teljesítési határidő: Licenc szállítást követő 6 hónap)
•A kialakítandó rendszer részletes rendszertervének elkészítése, az megrende lő igényspecifikációjának megfelelően (igény
szerinti adattartalom: pl. vagyon és tűzvédelem)
•A rendszer testre szabása, az megrendelő specif ikus adatok elhelyezési lehetőségének megteremtése
•Tesztelés lebonyolítása, amely a rendszer a rendszertervi előírásoknak való megfelelését vizsgálja
•Riportok kialakítása (jelentések, adatszolgáltatás, vezetői riportok)
•A rendszer oktatási segédanyagainak előállítása, az oktatások tema tikájának kialakítása, az oktatások lebonyolítása
•A rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi terv, és műszaki dokumentáció, elkészítése és átadása Meg rendelő
részére, mely a létrehozott rendszer üzembe helyezéséhez és használatához szükséges
2.Ingatlan adatbázis létrehozása: a KEF vagyonkezelésében lévő, minisztériumi elhelyezést szolgáló épületek (ingatlanok)
alapterületének (összesen bruttó 250000 m2) felmérése és CAD alapú rajzi feldolgozása az Ajánlatkérőnél használatban lévő
ArchiCAD szoftvernek megfelelő kialakításban. A szerződés hatálya alatt új épületek bevonásával illetve a meglévő épületek
kikerülésével az alapterület mennyisége változhat.
A rendszer grafikus alapadatainak előállítása, CAD alapú ingatlan adatbázis létrehozása (teljesítési határidő: a Licenc szállítását
követő 26 hónap)
Ajánlatkérő előzet esen meghatározott ingatlankörének helyszíni, ingatlan építészeti és műszaki felmérése, adatgyűjtés,
adatfeldolgozás digitális grafikus ArchiCAD BIM modell állományok létrehozásával mintegy bruttó 250000 m2 terjedelemben.
a.)Építészeti felmérés és digitális feldolgozás (teljesítési határidő: szerződéskötést követően legfeljebb 24 hónap)
b.)Opció: Épület bruttó m2 alapú felmérése és rajzi feldolgozása tűz-és vagyonvédelem, gyengeáram tartalomra v onatkozóan:
•Tűzvédelmi rendszerek felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázolása
•Vagyonvédelmi rendszerek felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázol ás
c)Opció: Épület bruttó m2 alapú felmérése és rajzi feldolgozása gépészeti és elektrom os berendezések tartalomra vonatkozóan:
•Gépészeti berendezések felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázolás
•Épületvillamossági berendezések felmérése és a grafikus állományokban történő á brázolás
d) Grafikus file-ok szinkronizációján alapuló adatbetöltés az elkészült ArchiCAD BIM állomán yok egyenkénti (épületenként)
betöltésével, ezzel a kezdeti adatbázis felállítása, adat migráció.
e) Opció: További épületállomány felmérése és digitális állománya inak (BIM modell) kialakítása
3. Karbantartási modul kialakítása (opcionális feladat, karakterkorlát miatt részletesebben a II.2.11) pontban
•Karbantartási feladatok tervezése, nyomon követése
•Berendezések és javításuk, felújításuk nyilvántartása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat: Az előírt rendszerkövetelmények teljesítése 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.Licenc szállítással kapcsolatban: további felhasználói licenc szállítása, szoftver követés biztosításával.
2.A rendszer grafikus alapadatainak előállítása, CAD alapú ingatlan adatbázis létrehozásával kapcsolatban:
a) épület bruttó m2 alapú felmérése és rajzi feldolgozása tűz-és vagyonvédelem, gyengeáram tartalomra vo natkozóan:
•Tűzvédelmi rendszerek felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázolása
•Vagyonvédelmi rendszerek felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázol ás
b) épület bruttó m2 alapú felmérése és rajzi feldolgozása gépészeti és elektromos ber endezések tartalomra vonatkozóan:
•Gépészeti berendezések felmérése és a grafikus állományokban történő ábrázolás
•Épületvillamossági berendezések felmérése és a grafikus állományokban történő á brázolás
c)További épületállomány felmérése és digitális állományainak (BIM modell) kialakítása
3. Karbantartási modul kialakítása (opcionális):
a) Karbantartási feladatok tervezése, nyomon k övetése
•Feladatlisták összeállítása gépenként, berendezésenké nt
•Ciklikusság beállítása
•Költségek hozzárende lése
•Szerződések hozzárendelé se
Feladatok csoportosítása: kazá nok, klímák, felvonó és emelő berendezések, kapuk, sorompók, tűzvédelmi berendezések,
biztonságtechnikai berendezések, karbantartó személyek (10 fő/épület) nyilvántartása, költség típusok nyilvántartása (főkönyvi
csoportosításhoz), nagytakarítás tervezése
b) Berendezések és javításuk, felújításuk n yilvántartása:
•Meglévő ArchiFM szoftverből kinyert műszaki adatok átv étele gépészeti berendezésekre vonatkozóan
•Felmért gépészeti, elektromos és egyéb berendezések, tárgyak létrehozása az adatbázisban, adatok teljes körű feltöltése a rajzi
felmérésben megadott adattartalommal
•Gépcsoportonként javítások idővonal m entén nyomon követése (legalább 10000 db berendezés kezelése)
•Gépenként hibajavítások, felújítások költségeinek nyilvántartása (legalább 10000 db berendezés kezelése )
•Szerződések/megrendelések hozzárendelése.(legalább 50000 db dokumentum csatolása épületenként éves szinten)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege
(létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer létrehozása és bevezetése) és a kapcsolódó körülmények, így az
ellátandó feladatok egymásra épülése, komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre történő
ajánlattételt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519643
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NEW VERSION Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillagvölgyi út 21. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 393700000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 379002700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1) NEW VERSION Kft. (címe: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 21. 1. em. 4. adószáma: 22708373-2-43)
2) vintoCON Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., adószáma: 13529174-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)