Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.11.
Iktatószám: 11166/2018
CPV Kód: 79551000-1
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Prin és Társa Bt.;Álmos Bt.;CHANTAL-2000 Bt.;CIMÓ-KREA Bt.;CS-PRESS Bt.;Földi Erika egyéni vállalkozó;I love tuk-tuk Kft.;Ipacs és Társa Bt.;Shorthand Bt.;W-NET Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól
Hivatkozási szám: 706/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79551000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.Szó szerinti jegyzőkönyv készítése az Országgyűlés plenáris üléseiről:
a)helyszíni rögzítés gyorsírással, a gyorsírók 10 percenként történő váltásával,
b)a rögzített szöveg azonnali áttétele elektronikus formátumba a helyszínen,
c)a lektorált jegyzőkönyv számítógépes hálózaton keresztül történő rendelkezésre bocsátása a Jegyzői Iroda részére
d)A plenáris ülések hanganyagának rögzítése és a gyorsírók, lektorok részére történő rendelkezésre bocsátása a turnusoknak megfelelően.
e)A gyorsírók által a plenáris ülésről készített jegyzőkönyvek lektorálása.
f)A kész jegyzőkönyv átadása elektronikus formában, valamint papír alapú formátumban (kettő példányban).
2.Szó szerinti jegyzőkönyv készítése az Országgyűlés bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól:
a)helyszíni rögzítés gyorsírással,
b)a rögzített szöveg áttétele elektronikus formátumba a bizottság által kért határidőn (azonnali, sürgős, normál) belül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól (706/2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79552000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országház (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.)
Országgyűlés Irodaháza (1054 Budapest, V. Széchenyi rkp. 19.)
a kihelyezett tanácskozások egyéb helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól a szerződés teljes időtartamára 100.000.000,- Ft+ÁFA keretösszeg értékben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 159703
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól (706/2018)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prin és Társa Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyáry Pál u 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail: prin.andrea60@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Álmos Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: János u. 8/c.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CHANTAL-2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lanka utca 19. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CIMÓ-KREA Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lóránt Péter utca 25.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2485
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CS-PRESS Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázsit u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Földi Erika egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alsótabán u. 13.
Város: Csór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8041
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: I love tuk-tuk Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lipthay utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ipacs és Társa Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török u. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1238
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Shorthand Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 227.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: W-NET Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ifjúmunkás u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár (képzett vállalkozói díj): bruttó 5.187.900,- Ft.
Közös ajánlattevők a következő díjtételek alkalmazásával jogosultak a vállalkozói díjra:
a) a gyors- és gépírás díja plenáris ülés esetén 6995,- Ft/ 10 perc
b) 10 perc gyorsírással rögzített szöveg lektorálásának díja 2030,- Ft
c) technikus díja plenáris ülésen történő hangrögzítés esetén 920,- Ft/ 10 perc
d) a gyors- és gépírás díja bizottsági ülés és egyéb tanácskozás esetén azonnali határidővel történő megrendelés esetén 6995,- Ft/ 10 perc
e) a gyors- és gépírás díja bizottsági ülés és egyéb tanácskozás esetén sürgős határidővel történő megrendelés esetén 5850,- Ft/ 10 perc
f) a gyors- és gépírás díja bizottsági ülés és egyéb tanácskozás esetén normál határidővel történő megrendelés esetén 4440,- Ft/ 10 perc
Közös ajánlattevők neve, címe és adószáma:
PRIN és Társa Bt., 1205 Budapest, Nyáry Pál u 73., 20324304-1-43
Álmos Bt., 2011 Budakalász, János u. 8/c., 24573809-1-13
CHANTAL-2000 Bt., 1112 Budapest, Lanka utca 19. 1. em. 2., 28300571-1-43
CIMÓ-KREA Bt., 2485 Gárdony, Lóránt Péter utca 25., 24949181-1-07
CS-PRESS Bt., 1188 Budapest, Pázsit u. 35., 28589507-1-43
Földi Erika egyéni vállalkozó, 8041 Csór, Alsótabán u. 13., 61753752127
I love tuk-tuk Kft., 1027 Budapest, Lipthay utca 5., 13680774-2-41.
Ipacs és Társa Bt., 1238 Budapest, Török u. 36., 29054747-1-43.
Shorthand Bt., 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 227., 29051809-1-43
W-NET Informatika Kft., 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 28., 12982482-2-43
mint közös ajánlattevők
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma
Közös ajánlattevők neve, címe és adószáma:
PRIN és Társa Bt., 1205 Budapest, Nyáry Pál u 73., 20324304-1-43
Álmos Bt., 2011 Budakalász, János u. 8/c., 24573809-1-13
CHANTAL-2000 Bt., 1112 Budapest, Lanka utca 19. 1. em. 2., 28300571-1-43
CIMÓ-KREA Bt., 2485 Gárdony, Lóránt Péter utca 25., 24949181-1-07
CS-PRESS Bt., 1188 Budapest, Pázsit u. 35., 28589507-1-43
Földi Erika egyéni vállalkozó, 8041 Csór, Alsótabán u. 13., 61753752127
I love tuk-tuk Kft., 1027 Budapest, Lipthay utca 5., 13680774-2-41.
Ipacs és Társa Bt., 1238 Budapest, Török u. 36., 29054747-1-43.
Shorthand Bt., 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 227., 29051809-1-43
W-NET Informatika Kft., 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 28., 12982482-2-43
mint közös ajánlattevők
A nyertes ajánlattevőkkel kötendő szerződés 2018.07.01-től 2022.06.30-ig hatályos.
A szerződés a szerződéses időtartam lejárta előtt megszűnik, ha a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg (nettó 100 millió forint) terhére további kifizetés nem teljesíthető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)