Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11324/2018
CPV Kód:72212190-7
Ajánlatkérő:Klebelsberg Központ
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA Informatika Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17644
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 17958263
E-mail: gazdasagivezeto@kk.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében E-learning keretrendszer kidolgozása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében E-learning keretrendszer kidolgozása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64.800.000,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében E-learning keretrendszer kidolgozása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212190-7
További tárgyak:80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képzési keretrendszer kialakítása és folyamatos működtetés biztosítása, valamint videó alapú e-learning tananyagok feltöltése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben, a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Jelen beszerzés keretei között olyan e-learning tanulás támogató keretrendszer biztosítás történik meg, ami horizontálisan képes támogatni a kiemelt projekt céljait, hozzájárulva annak keretei között esedékes, különböző IKT-alapú képzések megvalósulásához.
RENDSZER KÖVETELMÉNYEK:
• A teljes kiszolgáló rendszert külső, független helyszínen szükséges megvalósítani
• A tananyagok videó alapúak (MP4 formátum)
• A teljes rendszernek képesnek kell lennie 40.000 felhasználó kiszolgálására, ebből érintett a jelenleg beszerzés tárgyában - aktív (valamely rendszerességgel használni fogja a rendszert) - a konkurens felhasználók száma maximum 400 fő.
• A felhasználások legjellemzőbb időszaka munkanapokon 8.00-16.30 óra között, extra rendelkezésre állás biztosítása első körben nem szükséges
• A megoldás keretében oktatási keretrendszert (fórum, chat, követés, felmérés, értékelés) és ehhez kapcsolódóan e-mail támogatást (support = folyamatok figyelemmel kísérését, frissítést, és a felmerülő problémák elektromos levélben történő megválaszolását) szükséges biztosítani,
• SCORM szabvány támogatása szükséges
• A rendszer a végfelhasználók számára platformfüggetlen kell, hogy legyen. Ennek értelmében minden széles körben használt, karbantartott böngészővel, minden széles körben használt személyi számítógépes és hordozható eszközökön használt operációs rendszer esetében teljes körű funkcionalitással kell rendelkezzen.
• A felhasználást mobil eszközökön segítő reszponzív arculati kialakítást szükséges biztosítani.
• Sulinet-Továbbképzési regisztrációs felülethez való kapcsolódási lehetőség biztosításának figyelembevétele.
A kiszolgáló oldali infrastruktúra megoldás tartalmazza:
• a szerver Infrastruktúra szolgáltatást, adatközpontban, erőforrás alapon (Windows Server 2012 Data Center / IIS alapú webszerver), virtualizált többszerveres környezetben (terheléselosztás igény esetén ezen a layeren megoldható),
• tűzfal és fileserver / storage (2TB SAS) biztosítását és üzemeltetését,
• a szükséges szoftverlicenszeket,
• adatvisszaállítás lehetősége 30 napra legyen biztosítva
• 300 Mbit/sec sávszélességű adatkapcsolatot, 99%-os rendelkezésre állással éves szinten. Ajánlattevőnek olyan környezetben szükséges biztosítani a szerver elhelyezését, ahol a rendelkezésre áll legalább 300 Mbit/sec sávszélességű adatkapcsolat, éves szinten legalább 99%-os rendelkezésre állással.
• A rendszer kialakításához szükséges tervezési, telepítési, konfigurálás, monitoring valamint testre szabási munkákat.
Üzemeltetési követelmények:
• A teljes körű szolgáltatásoknak legkésőbb 2020. október 31-ig kell működőképesnek kell lennie. A szolgáltatások a teljesítési időtartam végéig tartanak, vonatkoztatva mindezt a licensz díjra és az üzemeltetési költségekre is.
• internet szolgáltatás (legalább 600 Mbit/sec sávszélességű adatkapcsolat 500 egyidejű felhasználó esetén 1 Gbit bővítési lehetőséggel, éves szinten legalább 99%-os rendelkezésre állással), adatbázis legalább napi rendszerességű mentése, szoftverkörnyezet naprakész állapotban tartása (megfelelő biztonsági csomagok telepítése), esetleges incidensek elhárítása.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő által előírt minimális havi rendelkezésre álláson felül vállalt további ingyenes rendelkezésre állás a support tevékenység vonatkozásában (min. 0, max. 50 óra / naptári hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519063
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében E-learning keretrendszer kidolgozása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: feher.istvan@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL) www.sdainformatika.hu
Fax: +36 12790001
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 420.000.000,-
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64.800.000,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
neve: SDA Informatika Zrt.
székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46.
adószáma: 11684057-2-13
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.) Ajánlattevő:
neve: SDA Informatika Zrt.
székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46.
adószáma: 11684057-2-13
2.) Közös Ajánlattevők:
neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
adószám: 12928099-2-44
neve: INNOCENTER Nonprofit Kft.
székhelye: 3515 Miskolc, Egyetem út 7.
adószám: 21490066-2-05
3.) Közös Ajánlattevők:
neve: Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8.
adószám: 22988197-2-41
neve: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 7622 Pécs, Damján utca 4. földszint 2.
adószám: 11004785-2-02
neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
székhelye: 1165 Budapest, Futórózsa utca 70.
adószám: 23755347-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)