Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/133
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.12.
Iktatószám: 11719/2018
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NORG Számítástechnikai Rendszerház Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Portfólió és alrendszerei (köztük a KÉR - EUKIR) továbbfejlesztése, valamint a KÉR - EUKIR rendszer támogatása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében az MFB Zrt. Portfolió és alrendszerei (köztük a KÉR-EUKIR) továbbfejlesztéséhez 1256 nap egyedi igény szerint lehívható szakértői embernap keret biztosítása a dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek szerint, valamint a KÉR -EUKIR alrendszer informatikai támogatása 2019. 01.01. - 2020.12.31-ig terjedő időszakra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 149280000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Portfólió és alrendszerei (köztük a KÉR - EUKIR) továbbfejlesztése, valamint a KÉR - EUKIR rendszer támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő, mint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 24/B. §-ában által kijelölt alapok alapját végrehajtó szervezet a 2014-2020-as programozási időszakban a pénzügyi eszközök kihelyezését egy speciálisan erre a célra létrehozott közvetítői hálózaton keresztül, az úgynevezett MFB Pontok segítségével végzi a Portfolió és alrendszerei, köztük a KÉR - EUKIR (Közvetítői Értékesítési Rendszer - EU-s Kölcsönök Irányítási Rendszere) felhasználásával.
Az érintett rendszerek köre:
-Portfolió adósminősítő rendszer
-Portfolió alrendszerei:
-Mikrohitel+ (MHP), kisvállalkozói hitel (KVH), fagykárhitel (FFH), agrárforgóeszköz hitel (AFOR), földvásárlási hitel (FVH), MNB Növekedési Hitelprogram Beruházási Hitel (NBER), MNB Növekedési Hitelprogram Forgóeszköz Hitel (NFOR) termékek értékesítési rendszerei
-KÉR - EUKIR alrendszerek (mely tartalmazza az EU-s KKV hitelek, továbbá az egyéb EU-s hitel- és kombinált termékek kezelését is)
Az Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
1.Ajánlattevőnek 1256 nap lehívható rendszerfejlesztői keretet kell biztosítania a Rendszerekben felmerülő további fejlesztésekhez. A keret terhére lehívni tervezett főbb tevékenységek:
• korábbi nevesített feladatokkal kapcsolatos esetleges változtatási kérelmek megvalósítása
• új üzleti igények megvalósítása
• oktatási feladatok támogatása.
Ajánlatkérő a fejlesztői keretet a fent felsorolt feladatok megoldásához időben eltérő ütemezéssel, illetve a feladatok átfedésével is igénybe veheti. A fejlesztői keretből lehívásra kerülő napszám az igénybe vétel alapján kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a fejlesztői keret 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A fejlesztői keret lehívására vonatkozó eseti megrendelés kizárólag a keretszerződés időtartama alatt adható. Ennek figyelembe vételével amennyiben a fejlesztői keret nem teljes mértékben kerül igénybevételre, úgy a szerződés lejárta után a le nem hívott fejlesztői keret elveszik.
Ajánlattevő a fejlesztési feladat elvégzése során a következő tevékenységek ellátására köteles a Követelményspecifikáció 2.2. pontjában foglaltak szerint:
- tervezés;
- kivitelezés;
- tesztelés;
- élesítés előkészítése;
- átadás-átvétel;
- üzemeltetést támogató fejlesztési feladatok megvalósítása.
2.Informatikai támogatás biztosítása a KÉR - EUKIR alrendszerekhez
Ajánlattevő feladata a KÉR alrendszerhez informatikai támogatás biztosítása 2019. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra.
Az informatikai támogatás keretében ellátandó főbb feladatok:
- Hibaelhárítás;
- Üzemeltetési támogatás biztosítása az Ajánlatkérőnél működő fejlesztői, teszt, oktatói és éles rendszerre.
Az üzemeltetési támogatás az alábbi főbb munkálatok elvégzését jelenti:
• Rendszeradatok karbantartásának támogatása Ajánlatkérői utasításra
• Üzleti adatok és a táblák szerkezeti módosításainak karbantartásához támogatás nyújtása
A hibaelhárítást követően szükségessé válhat a rendszer hibás adatbázisainak/adattartalmának javítása, módosítása. Ajánlattevő ilyen esetekben is nyújt üzemeltetési támogatást, amely jellemzően az alábbi módszerek alkalmazásával történhet:
• Adatmentés visszaállításának támogatása
• Hibajavító programok és scriptek készítése, futtatásának támogatása
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező Követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, ill. EFOP
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 110 - 251371
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Portfólió és alrendszerei (köztük a KÉR - EUKIR) továbbfejlesztése, valamint a KÉR - EUKIR rendszer támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORG Számítástechnikai Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stollár Béla utca 4. II. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: kleins@norg.hu
Telefon: + 36 12218269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13543388
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 149325000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149280000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jog alapján egyedüli, egyben nyertes ajánlattevő:
NORG Számítástechnikai Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. II. em. 1.; adószám:10273221-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdése alapján a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva kívánja megindítani, figyelemmel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel, a NORG Számítástechnikai Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társasággal köthető meg.
A Portfolió rendszert és alrendszereit a felkért ajánlattevő fejlesztette ki és a bevezetése óta folyamatosan ő tartja karban. A harmadik személlyel/szervezettel történő szerződéskötés - a beszerzés tárgyára vonatkozóan - nem lenne megvalósítható, melynek főbb okai az alábbiakban kerültek összefoglalásra:
• A Portfólió és alrendszerei forráskódja a felkért ajánlattevő tulajdonát képezi
• A felkért ajánlattevőt az általa kifejlesztett szoftverek vonatkozásában szerzői jogi védelem illeti meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (továbbiakban: Szjt.) alapján, így a rendszer továbbfejlesztésére és támogatására kizárólagos joga van.
A beszerzés tárgyát képező feladatnak a Portfólió és alrendszereiben történő elvégzésére - fenti okból - csak a rendszer kifejlesztője/üzemeltetője képes.