Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/33
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.15.
Iktatószám: 1508/2018
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország. Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK09623
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Földesi Gábor
Telefon: +36 1475-3717
E-mail: kecskemetid@nvsz.police.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nvsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” projekt keretében IT fejlesztése az NVSZ részére III.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében „KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, »Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében« projekt keretében Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére III.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1 328 706 020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” projekt keretében IT fejlesztése az NVSZ részére III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerz. keretében „KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, »Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében« projekt keretében Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére III.” az alábbiak szerint: A Projekt két független informatikai rendszer elemeinek szállítását (nyílt és minősített rendszer), eszközök konfigurálását, implementációs munkák elvégzését, dokumentálását és oktatását tartalmazza az alábbiak szerint: 1 darab Minősített rendszer (privát felhő kialakítása) 400 fős felhasználói környezetre az alábbiak szerint: 1. adatközponti hardverek és szoftverek szállítása és implementációja: a. blade alapú szerverkörnyezetek kialakítása; b. tároló rendszerek; c. virtualizációs környezet kialakítása; d. mentési környezet; e. blade/Virtualizáció mgmt/Mentési proxy (hw-sw); f. egyéb szolg.ok; 2. országos informatikai hálózati eszközök szállítása és implementációja: a. telephelyeken lévő routing - switching hardverek (Layer 2-3) konfigurálása és architektúrába rendezése; b. központi hálózati eszközök konfigurálása és redundancia kialakítása;
c. média konverterek és a hozzá tartozó hálózati szolgáltatások konfigurálása; d. GPS alapú NTP és időbélyeg architekúra kialakítása; 3. informatikai biztonsági architektúra szállítása és implementációja: a. tűzfal architektúrák konfigurálása; b. IPS/IDS/Malware védelmi architektúrák konfigurálása; c. 802.1X végpontvédelmi rendszer konfigurálása a teljes országos hálózatra; d. naplózási rendszer konfigurálása a teljes adatközpontra e. authentikációs rendszer konfigurálása; f. központi jelszótároló konfigurálása (opcionális); g. vírusvédelmi architektúra kialakítása a rendszerben lévő összes kliens és szerver eszközre vonatkozólag; 4. végponti berendezések eszközök szállítása és implementációja: a. kliens eszközök konfigurálása, oktatása; b. nyomtatási szoftver konfigurálása. 1 darab Nyílt rendszer (privát felhő kialakítása) 600 fős felhasználói környezetre az alábbiak szerint: 1. adatközponti szoftverek szállítása és implementációja: a. tároló rendszerek; b. virtualizációs környezet kialakítása; c. mentési környezet; d. blade/virtualizáció mgmt/Mentési proxy (hw-sw); e. egyéb szolg.ok; 2. országos informatikai hálózati eszközök szállítása és implementációja: a. telephelyeken lévő routing - switching hardverek (Layer 2-3) konfigurálása és architektúrába rendezése; b. központi hálózati eszközök konfigurálása és redundancia kialakítása; c. központi Wi-Fi controller és az Access Pointok konfigurálása (opcionális); d. média konverterek és a hozzá tartozó hálózati szolgáltatások konfigurálása; e. GPS alapú NTP és időbélyeg architektúra kialakítása; 3. informatikai biztonsági architektúra szállítása és implementációja: a. tűzfal architektúrák konfigurálása; b. IPS/IDS/Malware védelmi architektúrák konfigurálása; c. e-mail védelmi rendszer konfigurálása; d. web-es proxy architektúra konfigurálása; e. 802.1X végpontvédelmi rendszer konfigurálása a teljes országos hálózatra; f. naplózási rendszer konfigurálása a teljes adatközpontra; g. kollaborációs eszközök konfigurációja (opcionális); h. authentikációs rendszer konfigurálása; i. központi jelszótároló konfigurálása (opcionális); j. hibajegyek kezelésére alkalmas ticketing rendszer konfigurálása; k. vírusvédelmi architektúra kialakítása a rendszerben lévő összes kliens és szerver eszközre vonatkozólag; 4. Végponti berendezések eszközök szállítása, implementációja, konfigurálása és oktatása: a. kliens eszközök; b. nyomtatási szoftver; c. statisztikai szoftver. A beszerzendő mennyiség és műszaki specifikáció részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. VI.3) ponthoz: 18. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő M/2.1 szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek többlet létszáma 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéstervezet 1. pontjában rögzített feltételek mellett jogosult a II.2.4) pontban rögzített opciós tételek megrendelésére.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” projekt.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 157 - 325187
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” projekt keretében IT fejlesztése az NVSZ részére III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: molnar.zoltan@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 602 885 985
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 328 706 020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. T-Systems Magyarország. Zrt., Székhelye: 1117 Bp. Budafoki út 56., Adószám: 12928099-2-44
2. HUMANsoft Kft., Székhelye: 1037 Bp. Montevideo u. 8., Adószám: 10239025-2-44
Nyertes ajánlattevő alvállalkozói: Colorspektrum Kft. 10364842-2-41, Statistical Products Hungary Kft. 13347633-2-43, M & S Informatikai Zrt. 14409471-2-41, Develophé Kft. 23751422-2-05
Alvállalkozói teljesítés: nyomtatók, nyomtató menedzsment üzembehelyezése, oktatás, naplóelemző megoldás bevezetése, statisztikai szoftver üzembehelyezése, oktatás, szerver, storage, mentőrendszer alapszintű beüzemelése
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)