Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.02.
Iktatószám:1532/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:HU11, HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invitech Megoldások Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szele Tamás, r. alezredes
Telefon: +36 14435597
E-mail: euprojekt@orfk.police.hu
Fax: +36 14435598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében.
Ezen továbbfejlesztés középpontjában az „Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer” (EFER) Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás (SZEÜSZ) által nyújtott szolgáltatások igénybevételének interfészkapcsolat útján történő teljes körű megvalósítása, a rendőrségi hatósági ügyfeldolgozást biztosító informatikai szakrendszereibe történő implementálása áll.
A fenti funkciók megvalósítása érdekében jelen közbeszerzés tárgyát képező szoftverfejlesztés által elektronikus fizetési megoldások kerülnek megvalósításra, amely integrálásra kerül a Rendőrség ügyviteli, valamint a követelésállomány nyilvántartást és a hatósági ügyfeldolgozást támogató pénzügyi szakrendszeréhez.
A projekt keretében bevezetésre kerülő rendszer az állampolgárok számára biztosítja a bírságok helyszíni, bankkártyával történő befizetésének a lehetőségét.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 78640000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
További tárgyak:72220000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU323 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Az oktatások tekintetében a teljesítés helye:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00028 Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével című projekt.
A Projekt a KÖFOP 1-es prioritásához kapcsolódva a bürokrácia csökkentését és az ügyintézés elektronizálását tűzte ki célul. A projekt végrehajtása során az egyes eljárások szakmai felülvizsgálata és egyszerűsítése is megtörténik, az ehhez szükséges jogszabály-módosítások érvénybe lépnek, valamint az ügyfeleket közvetlenül érintő, illetve háttér folyamatok támogatását biztosító informatikai fejlesztések mennek végbe. A projekt eredményeképpen javul a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, és növekszik a működési hatékonyság.
2. Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése.
A megvalósítandó fizetési keretrendszerben biztosítani kell a kérelemre indított eljárások eljárási illetékeire, igazgatási szolgáltatási díjaira vonatkozó adatok kezelését. A keretrendszer megoldást illeszteni kell a rendőrség NOVA KGIR rendszeréhez, a kezelt adatok megjelenítését biztosítani szükséges az ügyfeldolgozást biztosító szakrendszerben, adott eljárásokban meg kell jeleníteni az ügyintéző számára, valamint szükséges esetekben az ügyfélt az ügyintézést biztosító portálon tájékoztatni kell.
A projekt során legalább 4 rendszer tranzakciózárt integrációja valósul meg. A tranzakciózárt adatkezelés alapkövetelmény, hogy az integrált pénzügyi nyilvántartó, fizetési, tevékenység irányítási és az Elektronikus eljárásokat lebonyolító Portál rendszereben egy esetleges adatkapcsolati kiesés miatt ne sérüljön az adatkonzisztencia.
A projekt keretében az elektronikus fizetési szolgáltatások fejlesztése az EFER SZEÜSZ alkalmazásával valósul meg.
A fejlesztendő alkalmazások és modulok:
- ORFK tértivevény kezelő rendszer,
- POS vezérlő alkalmazás,
- KGIR rendszerben fejlesztendő új modulok:
Csekk digitalizálás.
Csoportos átutalás kezdeményezés.
Statisztika.
Előírás keletkeztetés:
- ORFK EFER rendszerben fejlesztendő új modulok:
Előírás keletkeztetés.
POS, VPOS befizetések és házibank utalások több számlán történő kezelése.
POS vezérlő alkalmazástól tranzakciókra vonatkozó adatok fogadása és tárolása.
NFC fizetési megoldások:
- Forrás SQL kapcsolat kialakítása.
A leszállítandó dokumentációk: (1-1 db ):
- Logikai rendszerterv,
- Fizikai rendszerterv,
- A projekt során kialakított új interfészekről részletes dokumentáció,
- Tesztelési terv,
- Tesztelési jegyzőkönyvek,
- Üzemeltetési kézikönyv,
- Telepítési dokumentáció,
- Felhasználói kézikönyv,
- Oktatási dokumentáció,
- Oktatási terv:,
- Oktatási segédanyagok,
- Elektronikus oktatás - 5x5 óra.
Oktatás:
A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során alkalmazott fejlesztői ismereteket szervezett oktatás keretében át kell adni az Ajánlatkérő belső fejlesztői számára. Feladata a tananyagfejlesztés, a felhasználói csoportonként testre szabott oktatások megszervezése és lebonyolítása. Az oktatásnak ki kell terjednie a rendszer használatára, a fejlesztői és architektúrális ismeretekre. A lefejlesztett modulok fejlesztői és üzemeltetői ismereteit Ajánlatkérő által kijelölt 10 főnek kell leoktatni 40 órában. A lefejlesztett modulok felhasználói elektronikus oktatását Ajánlatkérő által kijelölt 5 db átlagosan 40 fős csoportnak kell megszervezni és lebonyolítani csoportonként 5 órában.
Ajánlatkérő kapcsolódó szolgáltatáson valamennyi a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatást érti, tekintettel a továbbfejlesztés komplexitására ajánlatkérő nem tudja felsorolásszerűen feltüntetni.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2. pont alapján a műszaki-szakmai alkalmassági körben vizsgált szakember rendvédelmi szervek számára végzett informatikai fejlesztési projektben szerzett tapasztalatának mértéke  15
2 Vállalt jótállás hónapokban kifejezve  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15 -2016-00028 Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével projekt.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 105 - 210082
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78740157
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78640000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. adószám: 25568509-2-13
2. Atoll Technologies Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 7. em. adószám: 12693618-2-41
Alvállalkozásra vonatkozó információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
- igazolt alkalmassági követelményekre vonatkozó szakember, tanácsadás
- részvétel és fejlesztői munkavégzés biztosítása
- oktatás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)