Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/171
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.05.
Iktatószám: 15388/2018
CPV Kód: 72400000-4
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: távhőszolgáltatás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési osztály
Telefon: +36 170 06570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távhőszolgáltatás, légkondicionálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FŐTÁV Zrt. telephelyek informatikai hálózati összeköttetésének, illetve bérelt vonali internetkapcsolatainak biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
FŐTÁV Zrt. telephelyek informatikai hálózati összeköttetésének, illetve bérelt vonali internetkapcsolatainak biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 118500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FŐTÁV Zrt. telephelyek informatikai hálózati összeköttetésének, illetve bérelt vonali internetkapcsolatainak biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72318000-7
További tárgyak: 72417000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei Budapest közigazgatási
határán belül és kívül Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FŐTÁV Zrt. jelenleg az alábbi adatátviteli szolgáltatással rendelkezik:
- 22 telephelyet egyenértékűen összekötő MPLS szolgáltatás,
- ezen felül 22 telephelyen üzleti DSL szolgáltatás,
- 1 telephelyen redundáns bérelt vonali internet szolgáltatás.
Ajánlatkérő összesen 500 Mbit/s sávszélességnyi adatkapcsolati szolgáltatás nyújtására kíván szerződést kötni, amelyet 1 MBit/s-os egységű csomagokban kíván lehívni, azzal a kitétellel, hogy az összes volumenből Budapest közigazgatási határain kívüli maximum 20 összeköttetési pontra, maximum összesen 100 Mbit/s sávszélességnyi adatkapcsolatot kíván igénybe venni. Ajánlatkérő a sávszélesség 70 %-os mértékéig vállal a szolgáltatásra igénybevételi kötelezettséget. A 500 MBit/s 30 % százaléka opcióként kerül rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalom biztosítása rendelkezésre állása (SLA) (minimum 94,38% - maximum 99,9% 11,04
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 78,96
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő összesen 500 Mbit/s sávszélességnyi adatkapcsolati szolgáltatás nyújtására kíván szerződést kötni.Ajánlatkérő a sávszélesség 70 %-os mértékéig vállal a szolgáltatásra igénybevételi kötelezettséget. A 500 MBit/s 30 % százaléka opcióként kerül rögzítésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdés vonatkozó rendelkezéseiirányadók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Aszámlázás havonta történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 023 - 048866
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási szerződés bérelt vonali és internet szolgáltatásra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina Krt. 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adatai:
Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Adószám: 10773381-2-44
Szolgáltatásra vonatkozó ajánlati árak:
I/1. Szimmetrikus vezetékes 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító MPLS összeköttetés
I/1.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 4.500 HUF/hó
I/1.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 5.500 HUF/hó
I/1.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 6.500 HUF/hó
I/2. Szimmetrikus vezetékes 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító MPLS összeköttetés backup vonallal
I/2.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 7.000 HUF/hó
I/2.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 8.200 HUF/hó
I/2.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 9.420 HUF/hó
I/3. Szimmetrikus vezeték nélküli 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító MPLS összeköttetés
I/3.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 4.500 HUF/hó
I/3.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 5.700 HUF/hó
I/3.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 7.100 HUF/hó
I/4. Szimmetrikus vezeték nélküli 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító MPLS összeköttetés backup vonallal
I/4.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 7.000 HUF/hó
I/4.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 9.100 HUF/hó
I/4.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 9.900 HUF/hó
I/5. DSL összeköttetés 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalom biztosítása
I/5.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 3.500 HUF/hó
I/5.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 4.000 HUF/hó
I/5.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 5.000 HUF/hó
I/6. Szimmetrikus vezetékes 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító bérelt vonali internet összeköttetés
I/6.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 4.500 HUF/hó
I/6.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 5.500 HUF/hó
I/6.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 6.500 HUF/hó
I/7. Szimmetrikus vezetékes 1 MBit/s sávszélességű korlátlan adatforgalmat biztosító bérelt vonali internet összeköttetés backup vonallal
I/7.1 Csomag ára Budapest közigazgatási határain belül (HUF/hó) 7.000 HUF/hó
I/7.2 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, saját hálózat használatával (HUF/hó) 8.000 HUF/hó
I/7.3 Csomag ára Budapest közigazgatási határain kívül, idegen hálózat használatával (HUF/hó) 9.100 HUF/hó
I/8. DNS szolgáltatás (HUF/hó) 2.500 HUF/hó
I/9. Domain regisztrációs szolgáltatás és fenntartás (HUF/domain/év) 2.900 HUF/domain/év
I/10. Web tárhely szolgáltatás (1 Gbyte) (HUF/hó) 1.600 HUF/hó
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)