Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/178
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.14.
Iktatószám:15747/2018
CPV Kód:35125110-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Imréné
Telefon: +3618963926
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +3612374882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aláírás-minta alapú dok.hitelesítési rendszer kialakítása (POSPADeszközbesz.integrációsszolg-sal) alk.fejl.,kapcs-ó ig.szervezési feladatok,tananyagfejl. és képzés,inf-i szakértői,IT bizt-i tanácsadás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:35125110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aláírás-minta alapú dokumentum hitelesítési rendszer (AMAHIT) kialakítása (POS PAD eszközbeszerzés integrációs szolgáltatással) alkalmazásfejlesztés, kapcsolódó igazgatásszervezési feladatok, tananyagfejlesztés és képzés, informatikai szakértői, IT biztonsági tanácsadás tárgyú vállalkozási szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Aláírás-minta alapú dok.hitelesítési rendszer kialakítása (POSPADeszközbesz.integrációsszolg-sal) alk.fejl.,kapcs-ó ig.szervezési feladatok,tananyagfejl. és képzés,inf-i szakértői,IT bizt-i tanácsadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48461000-7
További tárgyak:72000000-5
72222200-9
72260000-5
79417000-0
79132100-9
75100000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, a műszaki leírás mellékletét képező táblázatban szereplő kormányablakok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
1. Az AMAHIT rendszerhez szükséges eszközök szállítása installálása és működésük ellenőrzése
2. Az AMAHIT rendszer tervezése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő képviselőinek bevonásával tervezze meglogikai és fizikai szinten az AMAHIT rendszert különös tekintettel a BFKH által már alkalmazott rendszerekkelvaló integrációra.
3. Az AMAHIT rendszer fejlesztése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek alapjánki kell fejlessze az AMAHIT rendszert melyet Ajánlatkérő által biztosított szerverekre és szükség eseténkliensekre kell telepíteni, s el kell végezni a kapcs-ó szállítói teszteket majd közre kell működni Ajánlatkérő általlebonyolítandó tesztek tervezésében és kivitelezésében.
4. A biometrikus aláírás-minták felvételéhez, kezeléséhez, tárolásához kapcs-ó munkafolyamatok kidolgozása:A Nyertes Ajánlattevő készíti el azt a munkafolyamat javaslatot, amelynek Ajánlatkérővel történő egyeztetéseés véglegezése alapján Ajánlatkérő ügymenetébe illeszti a digitalizált biometrikus aláírásminták felvételének éskezelésének foly-át.
5. Egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípus munkafolyamatánakkidolgozása és összekapcsolása az AMAHIT rendszerrel: Egyrészről Nyertes Ajánlattevő aktívközreműködésével valamint Ajánlatkérő EKEIDR projektjének együttműködésében létre kell hozni a biometrikusaláírásminták felvételét és hitelesítését magában foglaló teljes foly-ot. A Nyertes Ajánlattevő felel az AMAHITrendszer kapcs-ó szolgáltatásainak működésért, de nem feladata az Aktív korúak ellátás iránti kérelmét érintőegyéb foly. elemek tervezése és megvalósítása. Másrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésévelvalamint Ajánlatkérő együttműködésében meg kell tervezni a jelenleg papír alapon működő az un. Okmányosrendszerekkel összefüggő jogosítványok meghosszabbítását biztosító foly. AMAHIT rendszerkapcsolatra épülőhitelesítését és a szükséges AMAHIT valamint Okmányos rendszer oldali interfészek fejlesztésével bizonyítaniannak működését.
6. Biometrikus aláírásokat tároló adatbázisok biztonsági besorolása, titkosítása, biztonsági felügyelet kialakítása(informatikai szakértői és IT biztonsági tanácsadás)
7. AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, továbbá a fenti munkafoly-ok kialakításával kapcs-osigazgatásszervezési feladatok elvégzése
8. Az AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, valamint egy meghatározott közigazgatási és egymeghatározott Okmányos ügytípussal kapcs-os elektronikus tananyag kidolgozása
9. Az AMAHIT rendszer felhasználónak képzéséhez szükséges e-learning tananyag elkészítése éskormányablakonként 2 kulcsfelhasználó és 2 technikai támogató IT szakember, összesen 3 000 fő képzése
Nyertes Ajánlattevő az alábbi, kombinált, 3 funkciócsoport teljesítését megvalósítani képes, a műszaki leírásbanmeghatározott házban elhelyezett, egy vagy több részegységből álló eszköz (Biometrikus ÜgyfélkapcsolatiVégpont (BÜV)) elkészítését és leszállítását kell megvalósítsa:
Hardver elemek
1. Funkcionalitás: a biometrikus aláírások digitalizálási képesség:
Méret Az összeszereléstől függően a helyigénye ne legyen több, mint 285 x 210, melyet maximum 8 %-kal lehetmeghaladni
Súly 1 kg alatt
Interfész USB 2.0
Állvány A beszereléstől függően legalább 15o szögben elhelyezhető legyen
Képernyő méret Legalább 10.5" biztonságos üveg felülettel
Natív felbontás Minimum 1200 x 600
Képarány Az alap képarány 16:09 vagy 16:10 legyen
Tipikus fényesség Legalább 200 cd/m2
Kontraszt arány Minimum 500:1
Válaszidő 16 ms vagy annál gyorsabb
Betekintési szög Legalább 50/70
Olvasási technológia Elektromágneses rezonanciára épülő (EMR) vagy annál korszerűbb
Tollnyomási szint Legalább 512
Koordinált felbontás Minimum 2500 lpi
Toll reakció idő 200 pont/mp vagy gyorsabb
Toll kezelés Elem és vezeték nélküli működés
Megjelenítő panel típusa IPS
Beszerelhetőség VESA
Aktív aláíró terület legalább 26,6 cm (10,5”)
A folytatás karakterhiány miatt a II.2.11) pont tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minőségi kritérium - 1 Szakemberek létszáma (fő) (min. 0 fő - max. 10 fő)  25
2 Eszközszállítások teljesítési határideje (a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) (min. 60 naptári nap - max. 120 naptári nap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
A részelem(ek)kel szerelt ház.
Éles indulás és üzemi támogatás.
Opciók mennyisége:
0-620 közötti darabszám
Éles üzemi átállás és támogatás 0-3 hónap.
2. Funkcionalitás: POS terminál
Minimális kijelző felbontás: 125 x 60 pixel TFT fekete-fehér
Minimális kijelző átmérő: 2,7"
Minimális RAM méret: 32MB
Támogatott kártyaolvasási lehetőségek: - Chipkártyás
- Mágneskártyás
- Érintés nélküli
- e-SZIG
Maximális méret: 185mm x 85mm x 65mm
Kommunikáció módja: - Ethernet
Nemzetközi előírásoknak való megfelelés: - Alkalmas legyen megfelelni az SPDH és ISO 8583 előírásoknak, amennyiben azt az Ajánlatkérő által az eszközre telepített alkalmazás lehetővé teszi. Az eszköz (terminál) az itt megjelölt két szabványnak megfelelő rendszer (terminál és az ajánlatkérő által biztosított szoftver) részeként kell működjön.
Kapcsolat módja - Az Ethernet és a pénztárgép/PC-vel való összeköttetése egy, az áramellátással integrált kábelen keresztül legyen megvalósítható
3. Funkcionalitás: e-SZIG olvasó terminál
Az eSZIG projektben műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált alábbi kártyaolvasókal egyenértékű eszköz:
• Reiner cyberJack® RFID standard HUN
• Reiner cyberJack® RFID basis
• ACS ACR1252U USB NFC Reader
Az egyes hardverelem(ek)kel szerelt házból (BÜV) leszállítandó darabszám: 3.098 + opcionálisan 0-620 közötti darabszám, amely a teljes vállalkozási ár ismeretében, az eszközök és kapcsolódó licencekre megadott ajánlati ár függvénye.
A leszállításra kerülő BÜV egységhez szükséges táp és egyéb csatoló kábeleket az eszközökkel együtt a Nyertes Ajánlattevő kell biztosítsa.
A hardver elemekhez kapcsolódó garanciális jellegű elvárások
Ajánlatkérő 1 év cseregaranciát (vagyis a szerelt ház és a beléjük szerelt eszköz elemek meghibásodása esetén csak a teljes szerelt ház vagy a beszerelt eszköz cseréjével megvalósuló javítást fogad el) vár el a leszállított részelem(ek)kel szerelt házra.
Az eszközökkel szembeni további követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Az AMAHIT rendszer fejlesztéséhez szükséges licencek
Ajánlatkérő elvárja, hogy az Ajánlattevők ajánlataikban feltüntessék a fejlesztésben szükségessé váló szoftver (és / vagy alkalmazás) elemek licenceit. Jelen elvárás mind a BÜV alapegységhez szükséges licenszeket, mind az AMAHIT rendszer fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges (infrastruktúr, adatbázis és egyéb) licenszekre vonatkozik.
A megvalósítandó fejlesztés adatbázis alapú tárolással, 3 dimenziós (3D) adattérben működő, okmányos hálózatban működő,
magas szintű biztonsági rendszerben (legalább az IBTv szerinti 3-as biztonsági osztályba sorolt) végzendő informatikai alkalmazásfejlesztés, amely valamennyi kormányablak (337 db logikailag és fizikailag elkülönült szervezetek és/vagy szervezeti egységek) kiszolgálására alkalmas, és amely 15 interfésszel rendelkezik, továbbá WCAG szabványnak megfelelő webes tartalom átalakítási szolgáltatást valósít meg a fogyatékkal élő felhasználók számára és lehetővé teszi a hang alapú navigálást.
A részletes követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a termék típusnál konkrét márka, gyártmány, típus került megadásra, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került meghatározásra, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő az azzal egyenértékű terméket is elfogadja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00045: A területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 082555
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Aláírás-minta alapú dok.hitelesítési rendszer kialakítása (POSPAD eszközbesz. integrációsszolg.-sal)alk.fejl.,kapcs.-ó ig.szervezési feladatok, tananyagfejl. és képzés, inf.-i szakértői, IT bizt.-i ta
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 3053 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1503303718
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)