Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.02.
Iktatószám:17623/2018
CPV Kód:79211110-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Soft Consulting Hungary Zrt.;Evolution Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: K1870
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz
kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások beszerzése, a meglévő aktív és archív adatok
átvitele a bevezetendő rendszerbe. A beszerzendő, bevezetésre váró rendszernek kommunikálnia
kell a már meglévő pénzügyi, illetve műszaki rendszereinkkel. Egyidejű felhasználó >150 Kezelt
dolgozói létszám: 3.500 fő.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 96339000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. és a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett további telephelyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A szolgáltatás megnevezése: Egységes HR és bér szoftver beszerzése és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása
2. Szakterület jellege: szoftverfejlesztés
3. Az új HR rendszer főbb elvárt funkciói:
• Személyi és munkaügyi adatok nyilvántartása
• Munkarendek kezelése
• Bérszámfejtés
• TB nyilvántartás
• Szabadság nyilvántartás
• Hó közi számfejtések
• Csoportos rögzítés
• Önkéntes pénztári saját tagdíjak kezelése
• Bevallások kezelése
• Statisztikák készítése tetszőleges időintervallumra, beleértve a jogszabályban előírt kötelező
adatszolgáltatásokat
• Elektronikus bérjegyzék készítése
• Egy napos foglalkoztatások tömeges, önálló kezelése
• Biztosítottak NAV felé történő jelentésének támogatása
• Képzések nyilvántartása
• Cafeteria nyilvántartása, beleértve a nyilatkozatok rögzítésére szolgáló felületet
• Teljesítmény értékelés
• Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat nyilvántartás
• Munkaruha nyilvántartás
• Segélyek nyilvántartása
• Útiköltség nyilvántartás
• A bevezetésre váró rendszernek kommunikálnia kell a már meglévő pénzügyi, illetve műszaki
rendszereinkkel. Egyidejű felhasználó >150 Kezelt dolgozói létszám: 3.500
4. Rendszerrel kapcsolatos követelmények:
Rendszertől elvárt a más rendszerekkel (pl. Oracle) történő kommunikáció interface táblákon
keresztül.
A rendszer feleljen meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet átadáskor
hatályos szövegének. (GDPR)
A rendszer feleljen meg a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” törvény hatályos szövegének.
Általános biztonság: a rendszer kizárólag az FKF belső hálózatán keresztül legyen elérhető,
kizárólag az FKF meghatározott dolgozó számára.
Többszintű jogosultság kialakítása szükséges szervezeti egység, valamint végrehajtási jog szerint .
Preferált a menüszintű- és csoportszintű jogosultság kezelés.
Mind üzleti, mind technikai szakértő helyszíni jelenlétét esetenként biztosítani kell. A technikai
támogatás állandó módja PtoP VPN kapcsolattal történik, nyertes ajánlattevő nevesített képviselői
számára.
Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie a rendszeren történő módosítások végrehajtására.
Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie Ajánlatkérő által kért egyedi fejlesztések
végrehajtására.
5. Ütemezés
• Rendszer telepítése, testreszabása, paraméterezése, teljes beüzemelése: szerződéskötéstől
számított 30 napon belül
• Tesztelési ütemterv kidolgozása: szerződéskötéstől számított 30 napon belül
• Oktatás: rendszer teljes beüzemeléséről számított 30 napon belül
• Migráció befejezése: szerződéskötéstől számított 90 napon belül, de legkésőbb a párhuzamos működtetés megkezdésének napja előtti munkanapon.
• Párhuzamos működtetés: szerződéskötéstől számított 150 napon belül, legalább 60 napos
időtartamban
• Önálló éles működés: a rendszer teljes körű beüzemelésétől számított első teljes negyedév 1.
napja. (Pl. 2018. december 18-i beüzemelés esetén 2019. január 1., de 2019. január 8-i beüzemelés
esetén 2019. április 1.)
6. Támogató szakértők rendelkezésre állása: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés ideje alatt
legalább 2 fő, a támogatandó rendszert fejlesztői szinten jól ismerő szakértő megfelelő
rendelkezésre állását biztosítani, a rendszer magas színvonalú támogatása és a szükséges eseti
munkavégzések biztosítása érdekében.
7. Tervezési korlátozások:
A megvalósítandó rendszernek relációs adatbázist kell használnia. Az adatbázis szerkezetét - oszlop
szintű magyarázattal - a Fizikai rendszertervben meg kell adni.
Az adatbázison történt műveleteket a korábbi pontokban meghatározott módon naplózni kell. Az
adatvédelmi törvény által különlegesnek minősített (pl. egészségre, büntetett előéletre vonatkozó)
adatokat - lehetőség szerint - titkosított oszlopokban kell tárolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 a) Meglévő adatállománynak a bevezetendő rendszerbe történő migrálásának időtartama, a bevezetendő rendszer teljes beüzemelésétől számítva, egész napokban megadva (minimum 30nap, maximum 60 nap) 15
2 2 b)AT ügyfélszolgálati(support) munkaidőn(H-Cs 6.55-15.35 között, Pénteken 6.55-13.55-ig) túli rendelkezésre állási ideje,munkaidő végétől számított idő,egész órában megadva(min.1óra,max.15óra) 15
3 3 d)a programhasználat során biztosítja a softver a menüszintű- és csoportszintű jogosultság kezelését 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 053 - 117431
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29722 Rész száma: Elnevezés: K1870 Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Soft Consulting Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Evolution Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthory I. u. 12.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96339000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Soft Consulting Hungary Zrt. és Evolution Consulting Kft., mint közös ajánlattevők
1113 Budapest, Karolina út 65. és 3531 Miskolc, Báthory I. u. 12.
Adószám:
14936322-2-43, 14020991-2-05
2. NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
1138 Budapest, Váci út 185.
Adószám: 10245264-2-41
Érvényes részvételi jelentkezést benyújtók:
- Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1103 Budapest, Márga u. 26.
Adószám: 10244830-2-42
- Soft Consulting Hungary Zrt. és Evolution Consulting Kft., mint közös részvételre jelentkezők, 1113 Budapest, Karolina út 65. és 3531 Miskolc, Báthory I. u. 12.
Adószám: 14936322-2-43 és 14020991-2-05
- NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., 1138 Budapest, Váci út 185.
Adószám: 10245264-2-41
Ajánlatot az alábbi ajánlattevő(k) nyújtott(ak) be:
- Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1103 Budapest, Márga u. 26.
- Soft Consulting Hungary Zrt. és Evolution Consulting Kft., mint közös ajánlattevők, 1113 Budapest, Karolina út 65. és 3531 Miskolc, Báthory I. u. 12.
- NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., 1138 Budapest, Váci út 185.
Végleges ajánlatot az alábbi ajánlattevő(k) nyújtott(ak) be:
- Soft Consulting Hungary Zrt. és Evolution Consulting Kft., mint közös ajánlattevők, 1113 Budapest, Karolina út 65. és 3531 Miskolc, Báthory I. u. 12.
- NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., 1138 Budapest, Váci út 185.
Az Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Márga u. 26.) a tárgyalásokat követően nem nyújtott be végleges ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)