Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.02.
Iktatószám:17705/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;i-Cell Mobilsoft Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A FIR fő célja egy olyan átfogó központi kormányzati képesség kialakítása, amely a közigazgatást, szakigazgatást és a privát szférát, továbbá a teljes magyar társadalmat releváns, részletes, könnyen hozzáférhető és naprakész földmegfigyelési adatokkal látja el. Olyan földmegfigyelési információs projekt valósul meg, amely egységes és integrált rendszerben, előfeldolgozottan értéknövelt információs tartalommal, központi infrastruktúrával, e-ügyintézési keretek között nyújt földmegfigyelési szolgáltatásokat a közigazgatás, a gazdaság és a társadalom számára. A projekt fenntarthatóságához szükséges jogszabályi háttér kialakítása a projekt részeként megvalósul.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3199000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, valamint a Megrendelő által megjelölt Budapest közigazgatási területén belül megjelölt helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarország a FIR kiépítésével tervezi a Copernicus program földmegfigyelési adatait elérni,feldolgozni és a nemzeti felhasználók felé szolgáltatások formájában továbbítani. A rendszer alkalmas lesz a Sentinel 1,2,3 műholdképek nyers adatainak letöltésére, feldolgozására, az adatok tárolására a missziók kezdetétől, az akár 2 PB kapacitású tároló rendszerben, amelybe a történeti adatokon kívül on-line érkeznek az adatok, tervezetten hozzávetőlegesen évi 40 TB mennyiségben.
Az alkalmazásfejlesztés a következő két nagy rendszerfejlesztést valósítja meg:
Alaprendszer:a Sentinel missziók távérzékelt adatainak kezelését adja a kormányzati képesség fejlesztésével.
Közigazgatási szakrendszerek:a projektben nevesített közigazgatási eljárások kezelését adja a FIR adatok felhasználását
A projekt alkalmazásfejlesztési környezete a két szakrendszerben a speciális elvárások miatt különböző:az alaprendszer egy nagy kapacitású szuperszámítógép környezetben melynek számítási és tárolási kapacitása legalább: 192 CPU Core, 1 TB memória, 500 TB storage, 10000 GPU Core; a közigazgatási szakrendszerek a NISZ Zrt. Kormányzati Adatközpontjából kerülnek kiszolgálásra. A rendszernek alkalmasnak kell mennyiségű adat feldolgozására és tárolására, továbbá adatvizualizációs és adattisztítási feladatok ellátására. Az alkalmazás megvalósítja távérzékelési módszerekkel készült adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását havi 500 GB adatmennyiségre
Szuperszámítógép: nagyteljesítményű számítógépek, ill. számítástechnikai rendszerek, amelyek teljesítménye néhány nagyságrenddel nagyobb, mint egy átlagos szerver v. egy nagyteljesítményû munkaállomás. Továbbá olyan egyedileg épített célszámítógépek, amelyeket egy adott, általában nagy számításigényű feladatsorok lehető leggyorsabb végrehajtására használnak. A szuperszámítógépeket tipikusan tudományos számítási és modellezési feladatokhoz használják fel a gyógyszer-, űr- és időjáráskutatásban, ahol vagy nagyon sok lehetséges kombináció hatásait kell elemezni, vagy rendkívül sok lépésből álló számítási műveleteket elvégezni.
A FIR fő funkciói:
Távérzékelési komponensek fejlesztése a Sentinel missziók (Collaborative HUB) adatfogadására és georedundáns tárolása az adattárházban (évi 9 TB adatmennyiségben), amely ősfeltöltéssel együtt és a kapcsolódó WPS feldolgozásokkal nagy elemszámú országos kiterjedésű térinformatikai adatbázisban (metaadatbázissal együtt) kerül tárolásra (10 milliónál nagyobb rekordszámú adatbázis), amely a közigazgatási eljárások összes adatát is tartalmazza
A nagy méretű térinformatikai adatbázisból a megjelenítés biztosítása a szükséges optimalizálással
Közigazgatási eljárások funkcionalitásának biztosítása és támogatása nagy számítási kapacitású távérzékelési adatfeldolgozással (WPS láncok) és optimalizációval (tile-cache, archiválás, generalizálás) szuperszámítógép környezetben
Webalkalmazás fejlesztése (eFöld adatpublikáció), amely biztosítja a FIR rendszerben és a Földmegfigyelési Operatív Központban(FOK) keletkezett adatok megjelenítését és megosztását az alapadatokra és a sávkombinációkra valamint indexekre.
A FIR kialakítása során a vonatkozó igazgatásszervezési feladatokat is el kell látni, mely a 10 közigazgatási feladatot ellátó szervezet több mint 600 munkatársának munkáját fogja érinteni.
A FIR rendszerfelügyeletét a FOK fogja biztosítani, melynek kialakítása a projektben valósul meg. A FOK által ellátandó feladatok a közigazgatás keretein belül, állami feladatként kerülhet definiálásra és ellátásra.
A rendszer publikus felhasználóinak száma várhatóan a nagy publicitást élvező országos lefedettséget adó idősoros mozaik adatokat esetében várható. A rendszer fejlesztését úgy kell elvégezni, hogy a rendszer legyen alkalmas a várható terhelési csúcsok kezelésére a következőkkel: 250.000 felhasználó kezelése; 2.500 konkurens térképi felhasználó egyidejű kezelése.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR 46. § (3) bek-re.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmaz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki ajánlat minősége  21
2 Projektmenedzser szakmai tapasztalata (a III.1.3./M2A pontban meghatározotton felül max 60 hó) 3
3 Térinformatikus szakember szakmai tapasztalata (a III.1.3./M2B pontban meghatározotton felül max 60 hó)  6
4 Igazgatásszervező szakmai tapasztalata (a III.1.3./M2C pontban meghatározotton36 hó tanácsadói tapasztalaton felül max 60 hó)  3
5 Fejlesztő szakember szakmai tapasztalata (a III.1.3./M2D pontban meghatározotton 36 hó fejlesztői tapasztalat felül max 60 hó)  7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519051
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása - vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: i-Cell Mobilsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3199000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44. adószám: 12669789-2-43) és i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5. adószám: 24132402-2-44) közös ajánlattevő
- Tigra Computer - és Irodatechnikai Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2. adószám: 12218778-2-42)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)