Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/28
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.02.08.
Iktatószám: 1864/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zrt.
Teljesítés helye: HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Yucca Internet portál üzemeltetés és fejlesztés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára
Hivatkozási szám: KE-58/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Yucca Internet portál üzemeltetés és fejlesztés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 40000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Yucca Internet portál üzemeltetés és fejlesztés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (jelen eljárás megindításakor: 1134 Budapest, Váci út 23-27.), illetve Ajánlatkérő bármely telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendszer működtetése Ajánlatkérő által biztosított szerveren történik.
- A szerveren üzemeltetett szoftverek folyamatos frissítése, különösen a biztonsági frissítések folyamatos követése.
- A szerver ajánlattevő részére az internet felől, Ajánlatkérő részére saját LAN hálózatából érhető el http vagy https protokollon keresztül. A Yucca szerkesztői felület kizárólag az FV Zrt. saját LAN hálózatából érhető el.
- A szerver teljesítményének, kapacitásainak rendszeres figyelése, beavatkozás problémás esetekben.
- Ajánlattevő vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a portál által felhasznált erőforrásokat. Amennyiben a portál rendszer módosításával a hardver erőforrás hiány kiküszöbölhető, úgy elvégzi a szükséges módosításokat. Ezen tevékenysége során elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi erőforrásokat figyeli és kezeli:
o Felhasznált tárterület
o Felhasznált memória kapacitás
o CPU kihasználtság
o Adatbázis kihasználtság
o Adatbázis terület kihasználtság
- Ajánlattevő figyelemmel kíséri a portáloldalak kiszolgálási sebességét, és amennyiben komoly lassulásokat tapasztal, javaslatot tesz a probléma elhárítására.
- Az Ajánlattevő a rendszermonitorig infrastruktúrájában integráltan üzemelteti a szervert, automatikus riasztási eseményeket és beavatkozási eljárásokat definiál, amely alapján kezeli a rendkívüli eseményeket, s erről tájékoztatja az Ajánlatkérőt.
- Ajánlattevő a szerver teljesítménye mellett folyamatosan figyeli a portálalkalmazás üzemelését, biztosítja a portál használathatóságát, a megfelelő válaszidőkkel.
- Tűzfal biztosítása egyedi konfigurációs lehetőségekkel.
- Rendszeradminisztráció.
- Az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő számára készített „Üzemeltetési, telepítési dokumentációban” (a továbbiakban: „Üzemeltetési dokumentációban”) meghatározott feladatok végzése.
- Az Üzemeltetési dokumentáció az Internetes website és a Vállalati intranet szolgáltatással kapcsolatos összes telepítési és üzemeltetési feladat leírását tartalmazza. Az Üzemeltetési dokumentációt naprakész állapotban az ajánlat részeként kell benyújtani.
Alkalmazás támogatás:
- Havi 12 óra erejéig az alább felsorolt modulokhoz kapcsolódó, az alapdíjban foglalt támogatási szolgáltatás nyújtása:
o Website támogatás,
o Toborzó rendszer támogatás,
o Beszerzési portál támogatása,
o Internetes munkatérkép (MIRTUSZ rendszerből),
o Vízplusz űrlapok,
o Vízdíj kalkulátor,
o Ügyfélszolgálati időpont egyeztetés felülete.
- További igény esetén a havi kereten túl eseti rendszermérnöki óradíj elszámolás keretében végzendő szolgáltatások nyújtása.
Statisztika, monitorozás, visszajelzés:
A rendszer működési paramétereiről és a legfontosabb adatokról online statisztikai felület rendelkezésre állásának biztosítása.
Infrastruktúra:
A rendszer működtetése az Ajánlatkérő szerverén történik.
Üzemeltetés-támogatási szolgáltatások
A rendszer támogató szolgáltatás kiterjed az üzemeltetési és rendszerfelügyeleti szolgáltatások ellátására, az alábbiak szerint:
- rendszer üzemeltetésének biztosítása,
- server health, disk telítettség, teljesítmény menedzsment,
- biztonsági frissítések telepítése,
- backup.
Ezen túlmenően, kiterjed a rendszer jellegéből adódó, egyedi üzemeltetési feladatokra:
A szolgáltatás folyamatos üzemeltetést, követést és finomítást igényel:
- Online statisztikai adatszolgáltatás, egyedi adatszolgáltatási igények kielégítése,
- Relay Blocking listák figyelése, tiltások elkerülése vagy feloldása,
- Teljesítmény monitorozása,
- Logok, kommunikációs hibajelenségek figyelése, rendszer hangolása,
- Üzenetgenerálás hibaelhárítás, felderítés.
Eseti igények kezelése:
- fejlesztési feladatok: Ajánlatkérőnél üzemelő Yucca portál és kapcsolódó fent felsorolt komponensein végzett fejlesztések, illetve új funkcionalitás az Ajánlatkérő által meghatározott üzleti igények szerint;
- közreműködés a szerver költöztetésében.
Részletes feladatleírás: a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont alapján történő értékelésre került egyösszegű ajánlati ár: nettó 39.630.000,- Ft. A keretszerződés keretösszege: nettó 40.000.000,- Ft.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 231 - 482351
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: wildom@wildom.com
Telefon: +36 18142160
Internetcím(ek): (URL) http://www.wildom.com
Fax: +36 18142161
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A nyertes ajánlattevő adószáma: 13375999-2-41.
2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.), 13375999-2-41.
3. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kapacitáshiány esetén frontend fejlesztési feladatok ellátása.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének c) pontja értelmében:
„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha […] a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”.
A Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Ajánlattevő) 2010-ben hozta létre az Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt. Website-ját, a www.vizmuvek.hu oldalt futtató alkalmazást (Yucca portál motor) és fejlesztette azt tovább. Mivel a Yucca portál motor, azaz a Fővárosi Vízművek Zrt. webes alapú rendszereinek megvalósítási platformját képező Wildom Yucca CMS alaprendszer és komponensei és az azóta megvalósult fejlesztések eredményeként létrejött alkalmazások a Wildom Kft. saját szellemi termékei, amelyek tekintetében Ajánlattevő - szerzői jogi okokból kifolyólag - kizárólagossággal rendelkezik, ezért Ajánlatkérő más gazdasági szereplővel nem tudja megkötni a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést.