Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/205
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.24.
Iktatószám:18826/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o.;GE Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Viktória
Telefon: +36 12109610
E-mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PACS szoftver beszerzése és támogatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződéssel PACS szoftver beszerzése, valamint az üzembe helyezéstől számítva 60 hónap időtartamra alkalmazás támogatási feladatok ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 207459165 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PACS szoftver beszerzése és támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: : Belső Klinikai Tömb (1085 Budapest, Üllői út 26.) Külső Klinikai Tömb (1082 Budapest, Üllői út 78/B)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő klinikai képfeldolgozó AGFA IMPAX rendszer kiváltása, központi képfeldolgozó rendszer szoftver komponenseinek leszállítása, valamint telepítési, installálási, paraméterezési, követési, oktatási, alkalmazás támogatási és adatmigrációs feladatok ellátása. A támogatással lefedendő időszak 5 év (60 hónap), mely a rendszer üzemszerű működésre történő átadásának napjától számítódik. A szállított rendszernek az eddigi és a támogatással lefedett időszak során keletkező képi információk tárolását, mentését, lekérdezését és archiválását is szükséges biztosítania, továbbá együtt kell működnie az egyetem medikai rendszerével (MedSolution).
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az új rendszer bevezetésekor és verzióváltáskor az új, vagy változott rendszerelemekre vonatkozóan a központi rendszer üzemeltetését végző informatikus munkatársak kb. 20 fő képzését és részükre a szükséges gyakorlati ismeretek átadását, a kezdeti betanítás min. 1 nap, verzióváltások során min. 1 óra, valamint hozzávetőlegesen 300 felhasználó személyzet oktatását, mely kiterjed a bevezetett rendszer funkcionalitásának megismertetésére, a napi munkavégzés során használt funkciók készség szintű kezelésének megalapozására. Elvárt a 24 órás telefonos elérhetőség biztosítása a hét minden napján, továbbá a kritikus (a szoftverrendszer egyik alapfunkciója nem vagy nem megfelelő működését eredményező) hibák 6 órán belüli, a nem kritikus hibák 72 órán belüli elhárítása. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szoftverek update-jét és igény szerint upgrade-jét a leszállítástól biztosítja a szerződés időtartama alatt.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:
Ajánlatkérő a szoftvert a szerződés aláírásával egyidejűleg megrendeli. Leszállítására, telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó határidő a szerződés aláírását követő 6 hónap (előteljesítés lehetséges).
Az első számla az igazolt teljesítést (a szerződéstervezetben részletezettek szerint) követően 30 napon belül kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől. Az alkalmazási támogatási feladatok ellenértékének kiegyenlítésére utólag havonta kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint határozta meg: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont. Az értékelés módszere: Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a legkisebb érték a legkedvezőbb, ezért az értékelés módszere a fordított arányosítás. A minőségi kritérium 1-15. értékelési részszempontok esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk: A meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 0 pontot kap az ajánlattevő. A II. 2.5) pontban 14. minőségi részszempont részletezve: Kulcsszavak kezelése (a felhasználók általuk szabadon meghatározható kulcsszavakat rendelhetnek a tárolt vizsgálatokhoz, melyek alapján képes a rendszer szűrni és szelektíven megjeleníteni a megjelölt vizsgálatokat), melyek nem DICOM mezőben kerülnek eltárolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eltérő modalitású vizsgálatok képeinek anatomiai regisztrációja  8
2 Kulcsszavak áttöltése a korábbi rendszerből 8
3 Tüdő nodulusok detektálása és kijelölése  7
4 Máj laesiok detektálása és kijelölése  7
5 Érkijelölés, vascularis számítások 8
6 DWI-ból ADC számolás  5
7 DTI tractography 5
8 T2*-súlyozott koponya és dinamikus T1-súlyozott MR perfúziós sorozatok kiértékelése  6
9 Anonimizálás 5
10 Oktató esetek megvalósítása speciálisan ilyen célra fejlesztett modul segítségével  8
11 Lehetőség arra, hogy egy vizsgálati linket küldjön ki a felhasználó, amivel egy külsős kolléga külön regisztráció nélkül, konzultációs célból hozzáférhet az adott vizsgálat képanyagához 8
12 Távoli konzultációs funkció használatakor a konzultáló felek egérkurzorának szinkronizációja valós időben - azaz az egyik fél láthatja, ahogy a másik konzultáló mozgatja az egeret  7
13 A bejelentkezett felhasználók üzeneteket válthatnak a programban egymással  7
14 Kulcsszavak kezelése (II.2.4.pontban részletezettek szerint) 7
15 Távoli VPN-en keresztüli használat során a teljes értékű kliens szoftver közvetlenül a felhasználó gépén fut  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 152
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indok miatt:
Tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő szoftver által lefedett funkcionalitás folyamatos és zavartalan biztosítása az egyetemi betegellátás egyik fontos alapja, így az átállás idejének minimalizálása kiemelten fontos feladat. Ennek megfelelően a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 518066
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PACS szoftver beszerzése és támogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Woloska 9.
Város: Varsó
NUTS-kód: PL91
Postai irányítószám: 02-583
Ország: PL
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: GE Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164122062
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 207459165
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.Közös ajánlattevő neve: GE Hungary Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 1044 Budapest, Váci út 77.
Közös ajánlattevő adószáma: 13113267-2-44
Közös ajánlattevő neve: GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o.
Közös ajánlattevő székhelye: Woloska 9, 02-583 Varsó, Lengyelország
Közös ajánlattevő adószáma: 522-0019-702

2.Ajánlattevő neve: MediPixel Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 12/G.
Ajánlattevő adószáma: 11815774-2-41
3.Közös ajánlattevő neve: Képdoktor Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 13.
Közös ajánlattevő adószáma: 12631306-2-43
Közös ajánlattevő neve: Belux Csoport Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Váci út 141.
Közös ajánlattevő adószáma: 13504243-2-41
4.Ajánlattevő neve: Medimat Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1224 Budapest, XIV. utca 37.
Ajánlattevő adószáma: 12367494-2-43
5.Ajánlattevő neve: Silver Wood - IT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Ajánlattevő adószáma: 23293827-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)