Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/213
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.07.
Iktatószám: 19874/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye: HU110,HU120,HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BroadBit Hungary Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Gyöngyi
Telefon: +36 13275972
E-mail: gazdag.gyongyi@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ppke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ppke.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alfresco dokumentumkezelő fejlesztés és támogatás
Hivatkozási szám: EKR000254052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A PPKE Alfresco dokumentumkezelőben fejlesztésekre vonatkozó szakértői és szoftverfejlesztői, gyártói/fejlesztői L3 támogatás és üzemeltetői L2 támogatás keretszerződés keretében az alábbiak szerint:
1) A PPKE Alfresco alapú dokumentumkezelő rendszereiben új fejlesztési igények kielégítésére vonatkozó szakértői, illetve szoftverfejlesztői, a PPKE más rendszereivel való interfészekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységek biztosítása.
2) Folyamatos gyártói/fejlesztési szintű (szakma gyakorlatában L3 szintű) támogató tevékenységének ellátása.
3) Szakmai segítségnyújtás PPKE üzemeltetői (szakma gyakorlatában L2 szintű) feladatok ellátásának támogatása céljából
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alfresco dokumentumkezelő fejlesztés és támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212311-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU212 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.A PPKE Alfresco alapú dokumentumkezelő rendszereiben(Alfresco 4.2.0/5.5, Debian Linux 8.7 szerveren és egy Alfresco 5.00, Debian 7.11 szerveren)új fejlesztési igények kielégítésére vonatkozó szakértői, projekt előkészítői, illetve szoftverfejlesztői,a PPKE más rendszereivel(SAP,Neptun,Nexon,Active directory,Project management tool),elektronikus dokumentum hitelesítés,elektronikus dokumentum digitalizálás és feldolgozás,CMIS interfésszel,kapcsolatos fejlesztési tevékenységek biztosítása a szerződés teljes időtartama alatt
Mennyiség:megközelítőleg 5700 óra/48 hónap
Teljesítése során ellátandó feladatok:
a)Alkalmazásfejlesztési és módosítási igények megvalósítása az egyeztetett részletes műszaki specifikációk alapján a PPKE informatikai rendszereiben,
b)Részletes informatikai tervek elkészítése a szükséges előkészítő tevékenységekkel együtt,
c)Alkalmazások, programmodulok fejlesztése, telepítése, tesztelése, bevezetése az Alfresco/ECM környezetben,
d)Helyszíni és online fejlesztői támogatás a PPKE számára,
e)Helyszíni és online fejlesztői támogatás a kapcsolódó szakrendszerek fejlesztői számára,
f)Közreműködés a folyamatok felmérésében, szabályzatok elkészítésében, véleményezésében,
g)Közreműködés az egyéb rendszerekkel való integráció kialakításában,
h)Közreműködés az egyéb rendszerek integrációs minőségbiztosítói munkálataiban.
2.Folyamatos gyártói/fejlesztési szintű (szakma gyakorlatában L3 szintű) támogató tevékenység
Mennyiség:48 hónap
A tevékenység magába foglalja mindazon feladatok elvégzését,amelyek a megrendelés tárgyában szereplő dokumentumkezelő rendszer elvárható műszaki/funkcionális,IT biztonsági, törvényi szabályzóknak megfelelő működéséhez szükségesek.A feladat kiterjed a rendszerben megtalálható hibajavítások(szakma gyakorlatában patch)kiadására,implementálásának szakmai támogatására(értesítés,feladat meghatározás,dokumentálás).
A feladat nem terjed ki a PPKE által kezdeményezett új műszaki/funkcionális igények megvalósítására.
Rendelkezésre állás: a fejlesztői tevékenység/rendelkezésre állás folyamatos, a fejlesztő kezdeményezi a szükséges teendők ellátását.
3.Szakmai segítségnyújtás PPKE üzemeltetői(szakma gyakorlatában L2 szintű)feladatok ellátásának támogatása céljából a szerződés teljes időtartama alatt
Mennyiség:megközelítőleg 700 óra/48 hónap
A PPKE IT szakmai szervezete látja el a tárgyban szereplő dokumentumkezelő rendszer L2 szintű üzemeltetését.A feladatok ellátása esetenként meghaladhatja a PPKE szakmai kompetenciáit.Erre az esetre AK szakmai támogatást kíván igénybe venni,eseti jelleggel,óradíjas elszámolás keretében.
A rendelkezésre állás:
a)Sürgős esetben, munkaidőben 4 órán belüli helyszíni megjelenéssel vagy távmenedzsmenttel való hibaelhárítás megkezdése.
b)Nem sürgős esetben 8 munkaórán belüli helyszíni megjelenéssel vagy távmenedzsmenttel való hibaelhárítás megkezdése.
Sürgős esetnek minősül az a működési állapot,amikor a rendszer használhatóságában bekövetkező hiba miatt a PPKE munkavégzése jelentős munkavállalói létszámra kiterjedően akadályozott,vagy olyan rendszert/funkciót érint a leállás,ami a PPKE üzleti feladatainak ellátását jelentősen korlátozza.
Munkaidő:H-CS munkanapokon 8-16.30, P:8-14.00 óra
A bejelentés történhet email-en,illetve telefonon.Az elérhetőséget, helpdesk szolgáltatást munkaidőben a nyertes ajánlattevő biztosítja.
AK garantálja,hogy havi szinten 8 munkaórát igénybe vesz.
A 321/2015.(X. 30.) Korm.rend.46.§(3),(5)bek. foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet,hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.AK felhívja a figyelmet,hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az M.2.2 alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményben meghatározott (24) hónapon felüli szoftverfejlesztői szakmai többlettapasztalata 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 138 - 315721
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Alfresco dokumentumkezelő fejlesztés és támogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BroadBit Hungary Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90774634
Postai cím: Ürömi Utca 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: info@broadbit.hu
Telefon: +36 202253054
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma: BroadBit Hungary Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest, Ürömi Utca 40., adószáma: 13717445-2-41
Az eljárásban egyéb gazdasági szereplő nem nyújtott be ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)