Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/212
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.06.
Iktatószám: 19913/2018
CPV Kód: 31158000-8
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi Hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17644
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lángi Alajos
Telefon: +36 18960736
E-mail: alajos.langi@kk.gov.hu.
Fax: +36 17950744
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi Hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Tablet-tárolószekrények beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális kompetencia fejlesztése című projektben határidős adásvételi szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt projekt keretében tervezetten 24.000 db tablet beszerzése történik meg és maximálisan 800 intézménybe (kizárólag ötödikes osztályban) kerül kihelyezésre. A tabletek tárolása az osztályokban erre kialakított speciális zárható szekrényben történik.
A közbeszerzés a tabletek tárolására kialakított speciális zárható szekrények beszerzésére vonatkozó határidős adásvételi szerződés megkötésére irányul.
A közbeszerzési dokumentumok részét képezi a Projekttel kapcsolatos KK konvergencia régióban található feladat ellátási helyszínlista, amelyből Ajánlatkérő a 800 szállítási helyszínt a nyertes Ajánlattevővel történő szerződéskötéskor fogja nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 202792000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Tablet-tárolószekrények beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális kompetencia fejlesztése című projektben határidős adásvételi szerződés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233100-2
További tárgyak: 44421600-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Konvergencia régiókban (nem közép-magyarországi régió)a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya:
„Tablet-tárolószekrények beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális kompetencia fejlesztése című projektben határidős adásvételi szerződés keretében”
Mennyiség:
Összesen 800 db - egyenként legalább 30 db, 10” méretű tablet tárolására alkalmas - zárható, töltést biztosító, tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése.
Ajánlatkérő által elvárt tablet-tárolószekrények részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel:
Ajánlatkérő csak tablet-tárolószekrényt, azaz azonos termékeket kíván beszerezni, ezért indokolatlan lenne a beszerzendő darabszámok tekintetében részekre bontani tárgyi eljárást. Az eszközök részekre bontása gazdasági szempontból sem indokolt. Amennyiben ajánlatérő részekre bontaná az eljárást, abban az esetben magasabb összegben kerülnének a szerződések megkötésre, mint részekre bontás nélkül. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva sem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján történik a II.2.5. pontban meghatározott értékelési szempontok szerint.
1. értékelési szempont: 800 db Tablet-tárolószekrény összesített nettó ajánlati ára
2. értékelési szempont: Amennyiben a megajánlott termék szinkronizációra képes, úgy 10 pontot kap, amennyiben nem képes, úgy 0 pontot kap.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., a továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám valamennyi értékelési szempont esetében alsó határ: 0 pont, a felső határ 10 pont.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet. A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat, a 2. értékelési szempont esetében a fentebb hivatkozott útmutató 2. számú melléklet A.1. pontja szerinti pontozás értékelési módszerét alkalmazza, a 3. értékelési szempont esetében a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet. A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Folyt. - III.2.2).
A jelen közbesz. finanszírozása AK EFOP-3.2.4-16-2016-00001azonosítószámú projektje keretében történik, atámogatási szerződés (TSZ) megkötésére sor került.
A jelen beszerzés a TSZ rendelkezései alapján utófinanszírozású. A tám. intenzitása 100 %.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerz. időtartama alatt az árváltozásból eredő kockázatot és szállítóihasznot. Az ajánlati egységár a szerz. időtartama alatt nem emelhető.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jsz-k alapján:
- 272/2014. (XI. 5.) Kr.,
- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6), (11) és 136.§. (1) - (2) bek. irányadó, valamint,
- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.
Szerz-t biztosító mellékköt.:
Késedelmi kötbér: A nyertes AT késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a termékek átadásával olyan okból,amelyért felelős, késedelembe esik. Alapja a késedelemmel érintett termékek után fizetendő nettó vételár,mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 2 %-a, de max. 15 napi tételnek megfelelőösszeg. A kötbér maximális mértékének meghaladása esetén Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnaktekinteni és elállni a Szerz.től.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szerz. teljesítése bármely olyan okból, amelyért a nyertes AT felelős,meghiúsul - beleértve az olyan 15 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért a nyertes AT felelős- a nyertes AT meghiúsulási kötbért köteles az AK-nek fizetni. Mértéke a termékek nettó vételárának 30 %-a.Ebben az esetben az AK jogosult az érintett, nem teljesített terméket más forrásból beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott termék szinkronizációra képes- (igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001; Projekt címe: Digitális kompetenciafejlesztése
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 057 - 125522
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Tablet-tárolószekrények beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális kompetencia fejlesztése című projektben határidős adásvételi szerződés keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi László utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1043
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 284200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 202792000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. április 25. napján 10:00 óráig 11 (azaz tizenegy) darab ajánlat került benyújtásra.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a Freedom-Tech Informatika Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat, a Balázs-Diák Kft. ajánlattevő ajánlata pedig a második legkedvezőbb ajánlat.
1.Freedom-Tech Informatika Kft. Pont:1000,00
2.Balázs-Diák Kft. Pont:811,90
3.AQUIS Innovo Kft.(2051 Biatorbágy, Tópart utca 65.,adószám:11763615-2-13, 1. ért: szemp: 238 304 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes)Pont:720,72
4.ALEX Fémbútor Kft.(2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.,adószám:11893389-2-13, 1. ért: szemp: 239.600.000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes)Pont:717,90
5.Albacomp SH Kft.(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.,adószám:12396861-2-07, 1. ért: szemp: 254 960 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes)Pont: 686,70
6.Kermann Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.,adószám:14160080-2-42, 1. ért: szemp: 273 520 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes) Pont: 653,70
7.T-Systems Magyarország Zrt.(1117 Budapest, Budafoki út 56.,adószám:12928099-2-44, 1. ért: szemp: 283.200.000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes) Pont:638,17
8.CleverTouch Bt. (3300 Eger, Koszorú utca 1.,adószám:24944643-2-10, 1. ért: szemp: 249 100 800 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra nem képes) Pont: 498,15
9.FRENYÓ ÉS TÁRSAI Kft.(1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.,adószám:11164030-2-42, 1. ért: szemp: 466 240 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra képes) Pont:466,15
10.ALFI PLUS Kft. (3250 Pétervására, Hársfa utca 11.,adószám:11092928-2-10, 1. ért: szemp: 281 520 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra nem képes) Pont: 440,78
11.FS Bútor Kft.(1029 Budapest, Huba vezér utca 14.,adószám:13142122-2-41, 1. ért: szemp: 371 256 000 HUF; 2. ért. szemp: szinkronizációra nem képes) Pont:334,24
Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a felhívás III.1.2. pontjában rögzítette, hogy „20. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (5)bek. figyelembevételével végzi”, ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb Freedom-Tech Informatika Kft. ajánlattevő és az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő, azaz a Balázs-Diák Kft. ajánlattevő ajánlatát bírálta.
A fenti, le nem bírált ajánlattevők (3.-11. sorszám alatt)ajánlatának érvényessége, illetve érvénytelensége nem került megállapításra, erre figyelemmel kerültek feltüntetésre a jelen VI.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)