Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.09.
Iktatószám: 2092/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Zala Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zala Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK17242
Postai cím: Kosztolányi Dezső utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Gyöngyi
Telefon: +36 92549338
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Fax: +36 92507755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú kiemelt projekt keretében Tudástár rendszer beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú kiemelt projekt keretében Tudástár rendszer beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1032450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú kiemelt projekt keretében Tudástár rendszer beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 48000000-8
72262000-9
72263000-6
72265000-0
72212218-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala Megyei Kormányhivatal (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) és megrendelő általmeghatározott egyéb helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata informatikai tervezési és kivitelezési szolgáltatás nyújtása, valamint kapcsolódólicencek szállítása. A beszerzés az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt Tudástár rendszer kialakítására,alkalmazásfejlesztésre, valamint a rendszer integrációjára vonatkozik.
Tudástár rendszer főbb elvárásai:
- Az ügyfél és ügyintéző tájékoztatására is alkalmas egységes Tudástár kialakítása szükséges, amelykiszolgálja
- online érdeklődő ügyfeleket,
- telefonon vagy ügyintézői chatszolgáltatáson keresztül érdeklődő ügyfeleket,
- személyes ügyfélszolgálaton keresztül érdeklődő ügyfeleket,
- a személyes ügyfélszolgálat munkatársait,
- a telefonos ügyfélszolgálat és ügyintézői chat szolgáltatás munkatársait,
- a szervezetekben dolgozó háttér munkatársakat.
- Tartalmazza az alábbi területek ügyleírásait:
o a közigazgatási hatósági eljárások,
o a közterhek beszedése,
o az önkormányzati feladatkörök,
o az igazságszolgáltatási feladatkörök,
o az egyéb közszolgáltatási feladatkörök.
- Több csatornát legyen képes kiszolgálni, azonos minőségű tartalommal.
- Kapcsolja össze a jogszabályokat, az ügyleírásokat, az űrlapokat és a fogalmakat.
# Jogszabály változás esetén a kapcsolódó ügyleírások felelősei automatikus értesítést kapjanak a változásról.
# Jogszabály változás esetén
o a paraméter típusú adatok automatikusan változzanak az ügyleírásokban,
o a szöveges tartalmi részeket a felelős szervezetek módosíthatják a megadott publikációs rend szerint.
# Szabványos interfészen keresztül kapcsolódjon:
- a személyre szabott ügyintézési felülethez;
- az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszerhez;
- az Integrált Jogalkotási Rendszerhez, amely biztosítja a hatályos jogszabályok elérését és a változásokrólszóló értesítéseket.
- Elérhető legyen az elterjedt eszközökön és platformokon.
- A Tudástáron belül készüljön egységes fogalomtár.
- Az ügyfelek és ügyintézők számára eltérő, de csak közösen szerkeszthető ügyleírások legyenek elérhetők a Tudástárban.
Tekintettel a rendszer komplexitására, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel valóegyüttműködés.
Ajánlatkérő biztosítja a rendszer működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát a NISZ Zrt. Iaasszolgáltatásra épülve. Minden szoftver elemet, ami az alkalmazás működtetéséhez szükséges (beleértve azadatbáziskezelő szoftvert is), a nyertes Ajánlattevőnek kell szállítania.
Nyertes Ajánlattevő által a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig -a műszaki leírás szerint- nyújtandó szolgáltatások:
- az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt rendszerre és más rendszerrészekkel való kapcsolódásaira vonatkozókövetelmények specifikálása (1 db),
- a rendszer megtervezése (1 db biztonsági-, 1 db logikai- és 1 db fizikai rendszerterv),
- a rendszer moduljainak fejlesztése,
- a társprojektekben elkészülő fejlesztések kapcsolatainak rendszer oldali kiépítése,
- a kifejlesztett rendszer integrálása és tesztelése a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- a tesztelt rendszer átadása Ajánlatkérőnek megrendelői integrációs tesztre,
- a kapcsolódó oktatási feladatok teljesítése,
- a rendszer éles üzembe állítása,
- a rendszer finomhangolása, hibakezelése, támogatás szolgáltatás rendelkezésre állása
- 2 év jótállás biztosítása,
- a teljes rendszer alkalmazásüzemeltetési feladatainak ellátása a próbaüzem kezdetétől a projekt fizikaizárásáig,
- kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
A fejlesztéssel érintett végfelhasználók száma (fő): 7 984 889 fő
A fejlesztéshez kapcsolódó licencek felhasználása időben nem korlátozható, a kifejlesztett rendszernek a projekt fizikai zárásakor fennálló jogszabályi környezetnek kell megfelelnie.
A rendszernek platformfüggetlennek kell lennie.
A rendszer a személyes adatkezelést végző, illetve az azonosítást, feljogosítást végző funkciók tekintetében elégítse ki a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti 4-es besorolási szintet, az egyéb funkciók tekintetében pedig a 3-as besorolási szintet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2. b) pontra megajánlott rendszerfejlesztő és/vagy alkalmazásfejlesztő szakértőkközül egy szakembernek, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti többlettapasztalata 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 20 000000 HUF/kár, 200 000 000 HUF/év mértékű.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 192 - 393820
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú kiemelt projekt keretében Tudástár rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1050000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1032450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes Ajánlattevő:
Közös ajánlattevők:
Tagok adatai:
Név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Adószám: 25798555-2-41
Tagok adatai:
Név: T - Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928299-2-44
Érvénytelen ajánlattevő:
Név: Global Developmen t Consulting Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér Cititorony tér 7. 1.em.
Adószáma: 25431175-2-41
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő a Global Development Consulting Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér Cititorony tér 7. 1.em.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által 2017. november 24-én kiküldött 1. hiánypótlási felhívásban foglaltakat az előírt határidőkig nem teljesítette.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Projektvezetés, rendszer- és szoftverfejlesztés, igazgatásszervezési szakértés, IT biztonsági szakértés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)