Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/7
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.10.
Iktatószám: 24613/2018
CPV Kód: 72212442-9
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.;CompuTREND Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti azonosítószám: AK09959
Postai cím: Akadémia utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 18961789
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212442-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90103083 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212443-6
További tárgyak: 72261000-2
72267100-0
72267200-1
72311100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése,alapadatokkal való feltöltése, a korábbi rendszerből az adatok migrálása, valamint a program átadását-átvételét követően fejlesztői támogatási (support) szolgáltatás és rendszerkövetési (fejlesztési) szolgáltatás biztosítása. Az informatikai rendszer üzemeltetését és a rendszer működési környezetének biztosítását központi szolgáltató(NISZ Zrt.) végzi, akivel a feladatok ellátása során folyamatos együttműködés szükséges.
A nyilvántartó programmal szembeni legfőbb szakmai elvárások:
- magában kell foglalja a mindenkori költségvetési törvényben a XX. EMMI fejezet alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve a belső gazdálkodási szabályzatban meghatározott részfeladatok (szakmai feladatok,programok),
- kötelezettségvállalásainak,
- követeléseinek és,
- az előirányzatok analitikus nyilvántartását.
Az államháztartási szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal, és
- naprakész lekérdezési lehetőségeket kell biztosítson a megalapozott vezetői döntések meghozásához(támogatási döntésekről, szabad keretekről, felhasznált keretekről, illetve zárolás/ maradványtartás megállapításához), és,
- harmonizálnia kell a Forrás DOTNET könyvelő programmal, egy már létező interfész programon keresztülbiztosítottnak kell lennie a kötelezettségvállalások és elszámolások adatainak oda-, valamint a banki (kiadási és bevételi) teljesítési adatok visszaáramlásának.
További elvárások:
- Integrált programnak kell lennie, az egyes részjogosultságokkal rendelkező felhasználók közötti adat-megosztás révén. A programhoz mindegyik ágazati államtitkárságnak hozzáférést kell biztosítani,nagyságrendileg 300 személy részére kell biztosítani különböző hozzáférési jogosultságot,
- A felhasználók számára egy gombnyomásra előállítható listák szükségesek (ágazatonként) az általuk meglévő jogosultság szerint az ő jóváhagyásukra váró tételekről,
- Az egyes rész-tevékenységekre megadott felhasználási és betekintési jogosultságokat úgy kell kialakítani,hogy azok biztosítsák a rendszer zártságát és az adatok biztonságát (napi mentését). A gazdálkodási adatok és módosítások történetisége visszamenőleg biztosított legyen, időben és a rögzítést végző személyek tekintetében is. A rendszer tartalmazzon olvasási naplózást is,
- A programnak teljes körűen kell kezelnie a szerződések teljes életútját és az előirányzatok alakulását, így naprakész vezetői információkat kell adjon,
- Fentieken túlmenően a programnak rendelkeznie kell olyan keresőfelülettel, ahol a legfontosabb alapadatok kigyűjthető képernyőre, illetve Excel-táblába importálással is.
Informatikai támogatás (SUPPORT) szolgáltatás biztosítása, így különösen:
- helpdesk szolgáltatás nyújtása munkanapokon a Megrendelő hivatalos munkaideje alatt,
- helyszíni támogatás 20 óra/hó alkalom erejéig,
- a kifejlesztett program meghibásodásával kapcsolatos hibajavítási tevékenység nyújtása.
Továbbá oktatás biztosítása összesen 2 alkalommal nagyságrendileg 150 fő felhasználó részére.
Rendszerkövetési (fejlesztési) szolgáltatás biztosítása, így különösen:
- A rendszer évváltással összefüggő, időszakosan ismétlődő fejlesztése, évzárási és évnyitási feladatok kiszolgálása (adatok egyik évről a másik évre történő megfelelő átforgatása),
- a jogi szabályozási környezet változásából eredő fejlesztések (ún. jogszabály-követési feladatok),
- folyamatosan, a rendszer használata során felmerülő új igények teljesítését biztosító fejlesztések végrehajtása (amelyek elsősorban a meglévő adatok/adatmezők lekérdezések bővítését, differenciálását tehetik szükségessé),
- az alkalmazói rendszerek működtetése során a megváltozott szoftver, illetve hardver környezethez igazodóparaméterezési feladatok,
- a fentiekhez nem sorolt egyéb rendszer módosítások, és frissítési szolgáltatások,
- a fentiekhez nem sorolt testre szabási feladatok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt további felsőfokú informatikai képzettséggel rendelkező szakemberek létszáma a kiírás szerinti minimum 3 főn felül 20
2 M2) alk. köv. és/vagy 2. ért. szemp. körében bemutatott, a szerz. telj-be bevonni kívánt felsőfokú inform. képzett. szakemb. szakmai tapaszt. fejezeti kezelésű előirányzatok p. nyilv. rendsz.fejl. von 25
3 Fejlesztési idő éles tesztelés nélkül  10
4 Help desk munkaidőn túli biztosítása  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 159743
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: CompuTREND Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 113900000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90103083
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
A nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők) adószáma:
12928099-2-44 és 25809772-2-43
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1) Ajánlattevő (közös ajánlattevők):
Név (cégnév): T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely/cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
Név (cégnév): CompuTREND Zrt.
Székhely/cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Adószám: 25809772-2-43
2) Ajánlattevő:
Név (cégnév): Webra International Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/cím: 1051 Budapest, Sas utca 10-12. B épület 145-146.
Adószám: 14913864-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)