Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/54
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.19.
Iktatószám:4125/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Telekom Nyrt.;T-Systems Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kitti
Telefon: +36 17952849
E-mail: kovacs.kitti@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI eszköz) - 2
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI eszköz) - 2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 82339038 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI eszköz) - 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI eszköz) - 2”
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzés mennyisége: Tervezetten legfeljebb 100 kijelölt településen és vonzáskörzetében összesen 4383 db, a programba bevont magánszemély részére vezeték nélküli Internet hozzáférés biztosítása (mobilinternet szolgáltatás), üzembe helyezés támogatása, valamint 2018. augusztus 31-ig a szolgáltatás működésének biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Szállítás:
o 1. részteljesítés: az eszközök átvétele a tételes átadás-átvételi nyilatkozat alapján Nyertes Ajánlattevő raktárában kerül sor. Szállítási határidő: a szerződéskötést követő 30 nap.
o 2. részteljesítés: Nyertes Ajánlattevő az eszközöket a megjelölt helyszínekre szállítja, és tételesen adja át, átadás-átvételi bizonylattal Ajánlatkérő vagy megbízottja részére. Szállítási határidő: a szerződéskötést követő maximum 90 nap. Ajánlatkérő legkésőbb a szállítási határidőt megelőző 1 héttel tájékoztatja Nyertes Ajánlattevőt a teljesítés pontos dátumáról és helyszíneiről. Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az Ajánlatkérő által meghatározott kiszállítási dátumot követő 2 héten belül a teljes mennyiség kiszállítása megtörténik.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szolgáltatásokat a helyszínre történő kiszállításig üzembehelyezni - aktíválni.
o Ajánlattevő a tárolásért és a későbbi kiszállításért külön összeget nem számolhat fel, ezen esetleges költségeket az ajánlati árnak tartalmaznia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Adatforgalmi keret kimerülése esetén a lassítást követő érték (Kbit/s) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A 1056/2017. (II. 7.) Kormányhatározat 2. pontja a nemzeti fejlesztési minisztert jelölte meg felelősként, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján gondoskodjon az „Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre való kiterjesztése (II. Fázis) lebonyolításához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről és üzembe helyezéséről intézkedjen. A Kormányhatározat 2017. szeptember 30-át szabta határidőül a feladat lebonyolítására. A projekt kiterjesztésének szervezési szakasza és a kapcsolódó közbeszerzések előkészítése elhúzódott, így a Kbt. 81. § (7) bekezdés szerinti határidők nem lennének betarthatóak a teljesítés időigényére tekintettel.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000505
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI eszköz) - 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest, Krisztina krt. 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail: Kalmar.Laszlo@t-systems.hu
Telefon: +3614940195
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: Kalmar.Laszlo@t-systems.hu
Telefon: +3614940195
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82339058
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82339038
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Teljesítés helye:Magyarország területe.A listán jelenleg 63 településnév szerepel,ezek közül6olyan,ahol a belügyminiszter egyedi döntése kellett,mivel a település nem hátrányos helyzetű.A közbeszerzés során fel kívánjuk hívni az ajánlattevők figyelmét arra,hogy a településszám legfeljebb100-ig bővülhet a szerződéskötésig a további belügyminiszteri egyedi döntés függvényében.A jelenleg kiválasztott63kedvezményezett település listáját mellékeljük jelen felhíváshoz.A szerződés a„Digitalizáció az aktív idősekért”programról szóló 1761/2017.(XI. 7.)Korm. hat.6.pontja alapján a szerződés fedezetét biztosító támogatási összeg rendelkezésre állásáról szóló megrendelői értesítést követően a szerződő felek aláírását követő napon lép hatályba,és2018.aug31-ig marad hatályban.Szolgáltató a szolgáltatást köteles a beüzemelését követően 2018.aug31-ig folyamatosan a Műszakileírásban foglalt minőségi kritériumoknak megfelelően nyújtani.Az ajánlatkérő a közbeszerzésieljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10.Ajánlatkérő az1.értékelési szempont esetén a fordított arányosítás,a2.értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét1eredeti nyomtatott,bekötött példányban valamint1példányCD-npdf formátumbankell elkészítenie és benyújtania.Folyamatban lévő váltbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott váltbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt66.§(2),(4)-(6)bek szerinti dokumentumokat,valamint szakmai ajánlatot.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy aKbt.71.§(6)bek foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben,hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtottjelszó nélkül olvasható,de nem módosítható pdf filepéldánya a papír alapúeredetipéldánnyal megegyezik.Az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot a műszakileírásban meghatározottak szerint.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben,hogy jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott internet előfizetéshez az adatforgalmi keret kimerülése esetén mekkora mértékű lassítást alkalmaz.Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,vagy-a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,a szolgáltatás nem osztható oly módon,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy jelen eljárás során a Kbt.53.§(6)bek foglaltak szerint jár el.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Szvaratkó Nikolett00712.dr. Csapó Dániel00889.Ajánlatkérő nem alkalmazza aKbt.75.§ (2)bekezdés e) pontját.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,hogy jelen közbeszerzési eljárás Kbt.53.§(6)bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indul.A szerződés a„Digitalizáció az aktív idősekért”programról szóló 1761/2017.(XI. 7.)Korm. határozat6. pontja alapján a szerződés fedezetét biztosító támogatási összeg rendelkezésre állásáról szóló megrendelői értesítést követő napon lép hatályba, és2018.aug31-ig marad hatályban.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy a teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változásra tekintettel módosulhat. Nyertes adószáma MagyarTelekom Nyrt 10773381-2-44 T-Systems Zrt 12928099-2-44. Ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt10773381-2-44 T-Systems Zrt12928099-2-44 cím 1013Budapest Krisztinakrt55 1117Budapest Budafokiút56
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)