Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 4229/2018
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Századvég Politikai Iskola Alapítvány;Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
Telefon: +36 17955334
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Fax: +3617950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 196800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
További tárgyak: 79411000-8
73200000-4
79416200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Magyarország (NUTS kód: HU110)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.
A kutatás három alap kutatási szempont alapján, 12 fő témacsoportot határoz meg.
A három alap kutatási szempont:
• Az időskorúak jövő percepciója, időskori szerepek (pl.: nyugdíj melletti munkavállalás versus nagyszülői szerepvállalás);
• Az öregedéssel együtt megjelenő problémák (pl.: egészség, anyagi helyzet és annak változásai);
• Az egyén, család, állam szerepe az időskorúak életében.
A 12 fő témacsoport:
• Anyagi helyzet: jövedelmek, jövedelem-formák, vagyon, életszínvonal, elégedettség
• A munka világa
• Egészség: egészségi állapot, kapcsolódó attitűdök, egészségügyben való részvétel, attitűdök a magyar egészségüggyel kapcsolatban
• A napi megélhetés problémái: költségek, annak szerkezete, rezsi problémák, eladósodottság
• Biztonság, biztonságérzet
• Lokális környezet: aktivitások, részvétel a helyi életben, elégedettség a lakóhely viszonyaival, önkormányzatokról alkotott vélemények
• Politikai kultúra: részvétel a demokráciában, attitűdök, preferenciák, értékrendek
• Média/kulturális fogyasztás: média fogyasztási profilok, kulturális és digitális aktivitás
• Család: családok, társadalmi hálók, a család funkciója, a családban betöltött szerepek, problémák, igények
• Gondoskodó állam: speciális kedvezmények, lehetőségek ismerete, azok igénybevétele, milyen elvárások fogalmazódnak meg
• Közlekedés: szokások, preferenciák, tömegközlekedéshez való viszony
• Értékrend: értékrend csoportok, életvezetési elvek
A projekttel szembeni részletes elvárások
I. Adatfelvétel
Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvételek
12 alkalommal eltérő témákban Magyarország 55 év feletti lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:
- módszere: CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer
- témánként (12 darab) 2000 fős minta
- reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint (korcsoport, nem, településtípus szerint)
- célcsoport: 55 év feletti lakosság (nyugdíjasok és közvetlenül - a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 10 évvel - a nyugdíj előtt állók)
- kérdőív hossza átlagosan 15 perc
Kvalitatív közvélemény-kutatási adatfelvételek
12 alkalommal eltérő témákban Magyarország 55 év feletti lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:
- módszere: fókuszcsoportos interjú
- 12 darab csoport (4 budapesti, 8 vidéki csoport)
- résztvevők száma csoportonként: 8 fő
- fókuszcsoportos interjú hossza: 90 perc
- célcsoport: 55 év feletti lakosság
- a 12 téma két témacsoportra bontva 2 külön vezérfonal alapján (vezérfonal1 (6 téma); vezérfonal2 (6 téma)), így mindkét témacsoportban 6-6 fókuszcsoport készül
II. Adatfeldolgozás és elemzés - az adatfeldolgozással és elemzéssel összefüggő elvárások
Közvélemény-kutatási elemzés a projekt tárgyában.
- Az elemzés nyelve magyar
- Az elemzés tartalmazza a kvantitatív és a kvalitatív adatfelvételek eredményeinek feldolgozását
- Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
o adatfeldolgozás
o az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása, amely bemutatja a gyakoriságokat és a kontingencia-táblákat
o 12 darab írásos tematikus összefoglaló MS Word formátumban témánként legalább 20 oldal terjedelemben (a média másodelemzést a média tanulmány fogja tartalmazni)
o 1 darab írásos összefoglaló MS Word formátumban legalább 50 oldal terjedelemben, amely szintetizálja a kutatás eredményeit
- Az adatfelvételekből elkészülő elemzések legfontosabb jellemzője, hogy a kormányzat munkáját támogató struktúrájú legyen
- Disszemináció: a projekt eredményeit a megrendelővel egyeztetett módon és formában elérhetővé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.
További információ a VI.4.3.2) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:
18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)
22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)
VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás 4.) pont I. alpontja szerinti feladat(ok) - Adatfelvétel
VI.3.4.) Jelen tájékoztató D1 mellékletének „3. pont Magyarázat” kiegészítése:
Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.3.9) pont második francia bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, illetőleg a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.
Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2015. szeptember 28-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevőket (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.-1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg.
A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál Ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott közvélemény-kutatások, közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenységek, társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítések és stratégiai tanácsadási tevékenységek középtávon biztosítsák a Magyar Kormány tevékenységéhez, illetőleg magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást. Ez az általános/jellemző szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.
Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült arra, hogy a Magyar Kormány működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).
A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a Nyertes ajánlattevők az előzmény eljárás alapján kötött szerződés szerinti végeznek az Ajánlatkérő számára, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek.
A fejlett európai országokban - így Mo.on is - számos jele van annak, hogy az időskorúak meghatározó csoportját fogják képezni a társadalmaknak a következő évtizedekben. (további magyarázat a D1) melléklet 3.pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) Kiegészítés az eredménytájékoztató II.2.4) pontjához:
„III. Projektmenedzsment tevékenység
A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó észrevételek befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő) részére.”
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
2006 óta több 65 év feletti ember él Mo.on, mint 15 év alatti és ez az olló évről évre nyílik. Az öregedési index és az eltartottsági ráta szintén évek óta emelkedik, az aktív korosztályokra egyre jelentősebb eltartási teher nehezedik. Az elmúlt években láthatóak voltak bizonyos tendenciák, melyek kismértékben ellensúlyozhatják ezeket a trendeket (emelkedő termékenység, házasságkötések számának emelkedése), összességében azonban a legfrissebb előrejelzések alapján 2060-ra Mo. népességének harmada lehet 65 év felett. Ezek a demográfiai folyamatok minden fejlett országban komoly kihívások elé állítják a politikai vezetést. Ezen okokból a magyar időskorúak percepciójának, preferenciáinak és attitűdjeinek mélyebb és részletesebb megértése céljából szükség van egy a vizsgált csoportot érintő legfontosabb kérdések teljes spektrumát átfogó, komplex kutatásra, amely segíti a döntéshozókat a demográfiai folyamatok kezelésében. Míg a korábban a témában készült kutatásokra az a jellemző, hogy az időskorúakat érintő problémák csak egyes részeire koncentrálnak, jelen vizsgálat egy átfogó pillanatkép készítésének igényével lép fel. Az előbbi - kiegészítő - közvélemény-kutatások és az azokból készített elemzések képezik közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet kiegészítő projektet, amely megvalósulása nélkül az alapprojekt maradéktalanul nem tudna érvényesülni, és a Magyar Kormány nem kapná meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez.
Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel egy alkalommal már lefolytatott a fentiekkel megegyező hivatkozással kiegészítő szolgáltatás megrendelésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.)” tárgyában, amelynek ajánlattételi felhívását 2017. március 28. napján küldte meg a Nyertes ajánlattevőknek és a Közbeszerzési Hatóság (KH) elnökének (az eljárás jogalapjának megalapozottságáról a KH elnöke HNT-00136/04/2017. iktatószámú döntésével határozott). A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgyát képező további kieg. szolg.ok részben az előzmény eljárás szerinti vizsgálatokat folytatják, részben kiegészítik a korábbi kieg. szolg.ok alapján megrendelt kutatások során született eredményeket.