Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.09.
Iktatószám: 5339/2018
CPV Kód: 79300000-7
Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK18274
Postai cím: Rákóczi tér 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Tamás
Telefon: +36 62562668
E-mail: bakos.tamas@csongrad.gov.hu
Fax: +36 62562601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmkh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt keretében felmérések, kimutatások,adatbázisok, kutatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt keretében felmérések, kimutatások,adatbázisok, kutatások beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 84425197 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak: 79330000-6
79311400-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt céljainak (ügyfélelégedettség növelése, átfutási és a belső ügyintézési idő csökkenése, a szakrendszerek integrációjának és az elektronikus ügyintézési szint növelése, stb.) megfelelő végrehajtásához,a projekttől elvárt egyes eredmények bázis és cél értékének méréséhez szükséges felméréseket,kimutatásokat, adatbázisokat létrehozni, kutatásokat elvégezni.A célok elérését tényekkel kell bizonyítani és alátámasztani. Ehhez a bázisokat meg kell határozni, hogy a bázishoz mérve az elért eredményeket megállapítható legyen, hogy elérésére kerültek-e a kitűzött célértékek.Ehhez az alábbi feladattípusokat, vagy egy részét egyes feladatok hatókörétől függően el kell végezni.
Az elvégzendő feladattípusok:
- Kérdőíves felmérés készítése,
- Mélyinterjú készítése,
- Kutatások végzése,
- Tanulmány írása,
- Közvéleménykutatás,
- Mérőszámok mérési módszerének és ütemezésének kidolgozása, a visszamérések előkészítése,
- Releváns elérhető adatbázisok beszerzése és feldolgozása.
Keretösszeg: nettó 84 425 197 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1.a. alkalmassági szempont szerinti szakember többlettapasztalata (legalábbtovábbi 0, legfeljebb további 24 hónap) 10
2 Az M1.b. alkalmassági szempont szerinti szakember többlettapasztalata (legalábbtovábbi 0, legfeljebb további 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 59 097 638 HUF-ra vállal megrendelési kötelezettséget, a további 30 % opció.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 201 - 413731
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futórózsa utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84425197
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84425197
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevő:
1. Ajánlattevő neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Futórózsa utca 10.
Adószáma: 23755347-2-42
2. Ajánlattevő neve: LOGINDA Kutató és Innovációs Intézet Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Ulászló utca 42.
Adószáma: 13890942-2-43
3. Ajánlattevő neve: EX ANTE Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 20.
Adószáma: 12951501-2-41
4. Ajánlattevő neve: ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Adószáma: 25395279-2-43
Érvénytelen ajánlatot tevők:
1. Közös ajánlattevők
Név: Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. és Szociális Innovációs Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért közös ajánlattevő
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.
Tagok adatai (név, székhely): Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.
Adószáma: 13343385-2-41
Tagok adatai (név, székhely): Szociális Innovációs Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért, 1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b.
Adószáma: 18157327-2-41
Érvénytelenség oka:Ajánlatkérő a közös ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelennek nyilvánította.

2. Ajánlattevő neve: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Adószáma: 22628374-2-41
Érvénytelenség oka: Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által 2017. december 5-én kiküldött 1. hiánypótlási felhívásban foglaltakat az előírt határidőkig nem teljesítette.
3. Ajánlattevő neve: KPMG Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.
Adószáma: 12691908-2-44
Érvénytelenség oka: Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.
Nyertes ajánlatot tevő az alábbi alvállalkozót veszi igénybe:
Kiss László egyéni vállalkozó - M1.b. alkalmassági követelmény
1222 Budapest, Mező utca 22.
Adószáma: 66779713-1-51
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)