Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.19.
Iktatószám:6023/2018
CPV Kód:72240000-9
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957036
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés megkötése-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72240000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő LiveGuide Klí-mavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés megkötése-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72227000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8. vagy 1081 Budapest, Csokonai utca 3. vagy 1148 Budapest, Róna u.54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ETS modul kifejlesztésének célja az emisszió-kereskedelmi hatósági engedélyezési, je-lentéstételi és ellenőrzési folyamatok hatékony információtechnológiai támogatása. Az NKVH Emisszió-kereskedelmi osztálya (EKO) a Kiotó jegyzőkönyv és annak Dohai módosítása, va-lamint az Európai Unió által létrehozott ETS (Emissions Trading System) és ESD (Effort Sharing Directive) rendszerek jogszabályi hátterében megfogalmazott egyes feladatokat lát el. Az NKVH a hatósági munkát a KET szerint végzi (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól).
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett tevékenységek ellátása, amelynek eredményeként a Klímagáz adatbázis az új ETS modullal kibővül.
Előírt tevékenységek:
a. Tervezési feladatok: a nyertes Ajánlattevő követelmény elemzés alapján elkészíti és leszállítja Ajánlattevő részére az előírt tervdokumentumokat, amelyeket Ajánlatkérő véleményez. Ajánlattevő Ajánlatkérő véleményezése alapján módosítja a tervdokumentumokat azok elfogadásáig.
b. Implementációs feladatok: a nyertes Ajánlattévő az elkészített és az Ajánlatkérő által jóvá-hagyott tervek alapján elvégzi valamint dokumentálja az alkalmazásfejlesztést.
c. Tesztelés, oktatás: a nyertes Ajánlattevő az elkészült fejlesztést Ajánlatkérőnek teszt tele-pítésre átadja, egyúttal a kijelölt munkatársak részére oktatást tart. Ajánlatkérő javítja a tesztek során feltárt hibákat és elkészíti az átadás-átvételhez szükséges végleges dokumentumokat.
d. Próbaüzem: a rendszer próbaüzeme során Ajánlattevő kiemelt rendelkezésre-állást biztosít, és haladéktalanul javítja a felmerülő hibákat. Sikeres próbaüzem esetén, átadás-átvételi teszt jegyzőkönyvet vesznek fel.
e. Átadás-átvétel, élesítés: a nyertes Ajánlattevő elvégzi az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben leírt tevékenységeket. Ajánlatadó átadja, Ajánlatkérő átveszi a végleges dokumentációkat.
Jótállás: Ajánlattevő a sikeres Átadás-átvételt követően 12 hónap jótállást vállal az ETS mo-dulra, a felmerülő hibákat térítés nélkül kijavítja.
a. Munkafázis: Tervezési feladatok
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Fejlesztési terv (projekt terv).
Architektúra terv.
Logikai rendszerterv.
Fizikai rendszerterv.
Layout terv.
Rendszerbiztonsági terv.
BCP/DRP v1.0.
Ütemterv (feladat és erőforrás).
Rendszerintegrációs terv.
Migrációs terv.
b. Munkafázis: Implementációs feladatok
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Telepítési útmutató.
Tesztelési terv.
Telepítési jegyzőkönyv.
Tesztforgatókönyv.
Oktatási terv.
c. Munkafázis: Tesztelés, oktatás
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Teszt jegyzőkönyv.
Oktatási jegyzőkönyv.
Üzemeltetési kézikönyv.
Felhasználói kézikönyv.
d. Próbaüzem
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Átadás-átvételi teszt jegyzőkönyv.
e. Munkafázis: Átadás-átvétel (éles)
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Adminisztrátori kézikönyv.
Programozói kézikönyv.
BCP/DRP (végleges).
Megfelelőségi nyilatkozat.
A meglévő LiveGuide Klímagáz adatbázis már üzemelő 16 modulja + az egy, jelen eljárásban beszerzendő modul egyenként ugyanazon kb. 15 000 felhasználó számára teszi lehetővé a felhasználást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmazástervezői tapasztalattal rendelkező szakember(ek) alkalmassági követelményen felül értékelt alkalmazástervezői többlettapasztalatának időtartama (egész hónap) 10
2 Alkalmazásfejlesztői tapasztalattal rendelkező szakember(ek) alkalmassági követelményen felül értékelt alkalmazásfejlesztői többlettapasztalatának időtartama (egész hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 238 - 494156
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Adószáma: 14857238-2-14.
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 25 800 000,-Ft
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Adószáma: 14857238-2-14.
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 25 800 000,-Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)