Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/104
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.01.
Iktatószám:6207/2018
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Trinity International Communications Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Joó Zsuzsanna
Telefon: +3618962088
E-mail: zsuzsanna.joo@nfm.gov.hu
Fax: +3617950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldkarikás Játékok - Komplex szemléletformálási program című projekthez kapcsolódó integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zöldkarikás Játékok - Komplex szemléletformálási program című projekthez kapcsolódó integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és promóciós feladatok, egyéb kapcsolódó ügynökségi szolgáltatásoknak ellátása) vállalkozási keretszerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 240000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldkarikás Játékok - Komplex szemléletformálási program című projekthez kapcsolódó integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79341000-6
További tárgyak:79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldkarikás Játékok (ZKJ) - Komplex szemléletformálási program című projekthez kapcsolódó integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében, a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 240.000.000 Ft-os keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződéskötés időpontjától 2018. december 31. napjáig tartó időtartamra azzal, hogy a keretszerződés egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható a II.2.7) pontban foglaltak szerint (a közbeszerzés mennyisége). Az Ajánlatkérő legalább a keretösszeg egészének 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A ZKJ többfordulós, évenkénti területi és országos döntőt is magában foglaló, szemléletformálást célzó tanulmányi verseny, mely két versenyév alatt kerül megrendezésre.
Lefolytatásra kerülő rendezvények:
1. A ZKJ területi fordulója két egymást követő évben (tervezett időpontok: 2017. XI-XII. és 2018. IX-X.), projekt-évenként öt alkalommal, a területi fordulókban három korosztályban, korosztályonként 10-10 darab, egyenként 15 fős csapat vesz részt. A területi fordulók másfél napos rendezvények
2. Széleskörű lakossági kísérő rendezvény (ún. „Klímafutamok”) projekt-évente 5 alkalommal
3. A ZKJ országos döntője projekt-évenként egy alkalommal (tervezett időpontok: 2018. II. és 2018. XI.), három korosztályban, korosztályonként 10-10 darab, egyenként 15 fős csapat vesz részt
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) által ellátandó feladatok általánosságban a szerződés időtartama alatt indításra kerülő kampányok integrált kommunikációs stratégiai megtervezése azzal, hogy a kampányok mindegyike tartalmazni fog print, rádió és online médiatervezési és -vásárlási feladatokat, egyes kampány(ok) pedig tartalmazni fog(nak) az előbbiek mellett TV és közterületi médiatervezési és -vásárlási feladatokat is, illetve legalább 4 darab országosan elérhető televíziós csatornán és/vagy rádióban, és online és print felületeken történő ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezését és megvalósítását.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) által ellátandó feladatok részletesen:
• Médiavásárlással kapcsolatos feladatok
- Médiaterv készítése
- Médiavásárlás (off-line, on-line, web 2.0 média)
- Médiakampányok utóértékelése
- Egyéb ügynökségi szolgáltatások
• Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok
- Kreatív stratégia - készítés
- Kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés)
- Kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése
- Egyéb ügynökségi szolgáltatások
• PR és promóciós feladatok
- Átfogó PR stratégia kidolgozása
- PR kampányok tervezése
- PR kampányok lebonyolítása
- PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,
- Sajtórendezvények szervezése
- Egyéb ügynökségi szolgáltatások
• A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- Sajtótájékoztató szervezése
- A rendezvények helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (B típus) elkészítése és elhelyezése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Eredménykommunikációs kiadvány készítése
- A rendezvények helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése
További elvárások a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány szakmai tapasztalata az alábbi alszempontok szerint 30
2 1.1. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (db, maximum 3 db) 15
3 1.2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (db, maximum 3 db) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.4.2-15-2016-00001 számú projekt. Finanszírozás jellege: utófinanszírozás (Európai Unió és a hazai költségvetés fizeti meg a nettó ellenszolg. 100,00 %-át és az ÁFA értékét).
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 121 - 245339
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - Zöldkarikás Játékok - Komplex szemléletformálási program című projekthez kapcsolódó integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trinity International Communications Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail: rita.viczko@trinity.hu
Telefon: +36 203964099
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17004530
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők adószámát:
1. Ajánlattevő neve: Trinity International Communications Kft.
Ajánlattevő címe: 1035 Budapest, Miklós tér 1.
Ajánlattevő adószáma: 23076763-2-41
2. Ajánlattevő neve: Lounge Communication Kft.
Ajánlattevő címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Ajánlattevő adószáma: 23163483-2-43
VI.3.2) A tájékoztató II.1.7) és V.2.4) pontjában jelen szerződés keretösszege (azaz nettó 240.000.000 HUF) került feltüntetésre. Az ellenszolgáltatás összegére tett megajánlások (amely egy képzett ár) az alábbiak szerint alakultak a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. Kreatív tervezésre és gyártásra vonatkozó ajánlati ár 30.900.586 HUF
2. Médiavásárlásra (print) vonatkozó ajánlati ár 5.660,25 HUF
3. Médiavásárlásra (rádió) vonatkozó ajánlati ár 531 HUF
4. Médiavásárlásra (közterületi reklámra) vonatkozó ajánlati ár 266 HUF
5. Médiavásárlásra (online) vonatkozó ajánlati ár 1.675 HUF
6. Médiavásárlásra (televízió) vonatkozó ajánlati ár 925 HUF
7. Médiavásárlásra (egyéb kedvezmények) vonatkozó ajánlati ár 170 HUF
Nettó Ajánlati ár (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 30.909.813 HUF
VI.3.3) A tájékoztató V.2.5) kiegészítése: a szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: rádióreklám gyártás, filmgyártás, nyomdai szolgáltatások, dekorációs marketing eszközök gyártása, reklámajándékok, grafikai tervezés, hostessek biztosítása, egészségügyi személyzet biztosítása, takarító személyzet biztosítása, biztonsági személyzet biztosítása, hang-és fénytechnika biztosítása, rendezvénytechnika biztosítása, catering biztosítása, dekoráció biztosítása, kreatív tervezés és gyártás, fotózás biztosítása
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)