Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.21.
Iktatószám:6294/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;Reignsoft Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Teodóra
Telefon: +36 17957526
E-mail: teodora.toth@nfm.gov.hu
Fax: +36 17650129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfm.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) szoftver továbbfejlesztése és alkalmazás-szintű üzemeltetése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A csak közhitelesen azonosított felszámolók által használható Elektronikus Értékesítési Rendszer
(EÉR) működtetéséért felelős Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a működési és felhasználói tapasztalatok összegezése
alapján az EÉR számítógépes rendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) alkalmazás-szintű üzemeltetése.
Az alkalmazás-szintű üzemeltetés magába foglalja az alapszoftverek telepítésé vel, konfigurálásával, a felhasználói jogosultságok
kezelésével (az üzemeltetési jogosultság szintjén azaz: a szerverekhez való hozzáférés beletartozik, a felhasználók
adminisztrációja nem), a funkció-beállításokkal, a rendszer monitorozásával, a rendellenes működés okainak feltárásával, és a
hibajavítással kapcsolatos feladatokat.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 28800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) szoftver továbbfejlesztése. Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) működtetésért felelős Felszámolók
Névjegyzékét Vezető Hatóság - figyelemmel a 2015. év és a 2016. első félév üzemeltetési tapasztalataira, az auditálási
jelentésben foglalt követelményekre, és a felhasználók által megfogalmazott javaslatokra - szükségesnek tartja a számítógépes
rendszer továbbfejlesztését.
Az EÉR feladata, hogy a csőd - és a felszámolási eljárás során a felszámolók által kijelölt felszámolóbiztosok nyílt, bárki által
megtekinthető online árverésre (licitre) vagy pályázatra bocsáthassák a felszámolás alá vont adós gazdasági társaságok ingó- és
ingatlan vagyontárgyait; az elektronikus értékesítés (e-kereskedelem) során a felszámoló felé anonimitásukat megőrző
személyek egyszeri online díjfizetés mellett, a kormányzati ERP (pénzügy-számviteli-számlázási) rendszerekkel informatikai
alapú háttérkommunikációt folytatva, kétszintű biztonsági regisztrációt alkalmazva licitálhassanak vagy pályázatot nyújthassanak
be előbbi vagyontárgyakra, a licitnyertest kiválasztva a felszámoló értékesítse a nyertes számára a vagyontárgyat, és a
rendszerben lezárhassa a licitet vagy pályázati eljárást, sikertelen értékesítés esetén az eredeti kiírás lezárásával új eljárást
tegyenek közé.
A működtető úg y döntött, hogy a 2015. évi működtetési tapasztalatokat, valamint a felhasználók által tett jobbító szándékú
javaslatokat összegezve közbeszerzési eljárást kíván indítani a rendszer technológiai és funkcionális továbbfejlesztésére a
műszaki leírásban részletezett alábbi feladatokra vonatkozóan:
1.Technológiai frissítések
2.Felhasználói felület átala kítása és fejlesztése
3.Felszámolói felülethez és az eljárásokhoz kapc solódó fejlesztések
4.Index alapú kereső bevezetése és a keresési lehetőségek bővítése
5.Adminisztrátori funkciók fejlesztése és a Vezetői fiók bevezetése
6.Kulcsfelhasználók oktatása (minimum 8, maximum 12 fő)
A rendszer fejlesztésének és átadásának ütemezését az Ajánlatkérő az alábbiak szerint tervezi:
Szoftver Audit
Rendszerterve zés, specifikálás 18 munkanap
Fejlesztés (1. fejlesztési fázis)55 munkanap a z 1. fejlesztési fázis befejezésétől folyamatosan történhet
Tesztelés 15 munkanap
Kulcsfelhasználók oktatá sa 3 munkanap
Az audit és a tesztelés során felmerült hi bák javítása 15 munkanap
Éles indítás 1.fázis: a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hóna p utolsó napja
2.fázis: a szerződés hatálybalépésétől számított 7. hónap utolsó napja
3.fázis: a szerződés hatálybalépésétől számított 12. hónap első napja
Szerződést megerősítő kötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó vállalko zási díj, mértéke 1%/nap.
Hibás teljesítési kötbér: Alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke 2%/ nap.
Nemteljesítési kötbér: Alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke 20%.
A kötbér mérték maximuma a nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállási biztosíték: A Kbt. 134.§(2)bek alapján AK 5% jótá llási biztosítékot ír elő. A biztosíték a Kbt.134.§(6)a) alapján
teljesíthető. Az ajánlattevőnek a Kbt.134.§(5)bek alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, a biztosíték határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról.
Jótállás: Vállalkozó 1év jótá llást köteles vállalni a Ptk.6:171.§ szerint. A jótállási idő minden részfeladat (fejlesztési sprint) esetén
a Megrendelő általi átvétel napján kezdődik.
Értékelési szempont (minőségi kritérium-II.2.5)
1. A III.1.3. pont M/2 b) alpontja szerinti, teljes ítésben részt vevő, illetve azon túl bemutatott további - legfeljebb 3 - szakember
azon III.1.3. pont M/2 b) alpontja szerinti követelményen felüli, Java alapú webes projektjeinek összegzett db száma, melyben
személyesen, fejlesztőként közreműködtek (mi 0 db, max 28 db)
2. A III.1.3. pont M/2 c) alpontja szerinti, teljesítésben részt vevő , illetve azon túl bemutatott további - legfeljebb 3 - szakember,
azon, III.1.3. pont M/2 c) alpontja szerinti követelményen felüli, NodeJS technológiára épülő alkalmazások webes projektjeinek
összegzett db száma, melyben személyesen, fejlesztőként közreműködtek (min 0 db, max 4
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2 b) alpontja szerinti szakember tapasztalata (II.2.4) pont szerint) 20
2 Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2 c) alpontja szerinti szakember tapasztalata (II.2.4) pont szerint) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) alkalmazás-szintű üzemeltetése Vállalkozási szerződés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) alkalmazás-szintű üzemeltetése.
Az alkalmazás-szintű üzemeltetés magába foglalja az alapszoftverek telepítésével, konfigurálásával, a felhasználói jogo sultságok
kezelésével (az üzemeltetési jogosultság szintjén azaz: a szerverekhez való hozzáférés beletartozik, a felhasználók
adminisztrációja nem), a funkció-beállításokkal, a rendszer monitorozásával, a rendellenes működés okainak feltárásával, és a
hibajavítással kapcsolatos feladatokat. Mivel a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az EÉR tekintetében kizárólag
infrastrukturális üzemeltetést végez, és a működtető személyi állományában sincs üzemeltetési gyakorlattal bíró szakember,
ezért az alkalmazás-szintű üzemeltetését az EÉR 2015. január 1-jei indulása óta piaci szereplő bevonásával biztosítja az NFM
részére. Azonban az eddigi másféléves üzemeltetési tapasztalatra és költségtakarékossági szempontokra is figyelemmel
indokoltnak tűnik egy tartós jellegű (legalább egyéves időtartamú) vállalkozási szerződés megkötése az alkalmazás-szintű
üzemeltetés folyamatos biztosítására.
Késedelmi kötbér: 1. rész: Alapja a havi nettó vállalkozási díj, mértéke 1%/nap.
Hibás teljesítési kötbér: Alapja a nettó havi díj, mértéke 2%/nap
Nemteljesítési kötbér: Alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke 20 %.
A kötbér mérték maximuma a nettó vállalkozói díj 30%-a.
A Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerit.
A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok közül az Ajánlati ár részszempont körében Ajánlatkérő az alábbi alszempontokat
értékeli:
3. Ajánla ti ár 60
3.1. Alaprendsze r, operációs rendszer üzemeltetése (nettó Ft/hó) 9
3.2. Alkalmazásszerverek üzemeltetése (nettó Ft/hó) 9
3.3. Alkalmazás üzemeltetése (nettó Ft/hó) 9
3.4. Mentés, helyreállítás (nettó Ft/hó) 8
3.5. Monitoring (nettó Ft/hó) 8
3.6. Havi rendelkezésre állás (n ettó Ft/hó) 10
3.7. Eseti jellegű üzemeltetési feladatok ellátása (nettó Ft/óra)7
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A hibaelhárítási tevékenység megkezdésének reakcióideje a bejelentéstől számítva 20
2 Kritikus hiba (vállalható reakcióidő tartományok: 0 - 60 perc; 61 - 120 perc; 121 - 1 80 perc; 181 - 240 perc) (perc) 10
3 Súlyos hiba (0 - 120 perc; 121 - 240 perc; 241 - 360 perc; 361 - 480 perc) (perc) 5
4 Normál és alacsony hiba (vállalható reakcióidő tartományok: 1 munkanapon belül, 2 munkanapon belül 3 munkanapon belül) (munkanap) 5
5 A III.1.3. M2.e) pontjában meghatározott 2 fő minimumkövetelmény feletti, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma, akik legalább középfokú végzettséggel, és minimum 3 év üzemeltetési tapaszta 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 225 - 468747
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) szoftver továbbfejlesztése. Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 16321 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) alkalmazás-szintű üzemeltetése Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 16321 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reignsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: mailbox@reignsoft.hu
Telefon: +36 704136339
Internetcím(ek): (URL) www.reignsoft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:(ajánlattevők/nyertes ajánlattevő)
Az ajánlattevő neve: Virgo Systems Informatikai Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.
Adószáma:12497278-2-42
2. rész:(ajánlattevők/nyertes ajánlattevő)
Az ajánlattevő neve: Reignsoft Zrt.
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.
Adószáma: 23821563-2-43
Az eljárás 1. részében a szerződést felek a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján nem kötötték meg.
Az összegezés megküldését követően a szerződés olyan lényeges módosítása vált szükségessé, amely esetében a 141. § alapján Ajánlatkérőnek új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ezért a szerződés megkötése esetén a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződéstől való elállásnak lenne helye, így a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, az alábbi indokok szerint:
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásnak a módosítása szükséges az elkészült „AUDIT jelentés az EÉR alkalmazás 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségről” alapján, és az Igazságügyi Minisztérium által végzett vizsgálat tartalmára való tekintettel.
Az AUDIT jelentés több, a jelenlegi rendszerben élő vagy a rendszert érintő hiányosságot tárt fel, melyek egy része funkcionális, más része nem funkcionális és biztonsági követelményként jelent meg.
A kiírást követően az Igazságügyi Minisztérium is végzett vizsgálatot, ami a rendszer funkcióit vetette össze a törvényi úton szabályozott eljárásrenddel, és így tárt fel hiányosságokat az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A vizsgálat alapján készült egy kimondottan funkcionális követelményeket támasztó dokumentum, melyben foglaltak teljesítése szükséges a rendszer törvényszerű működéséhez.
A módosulással érintett közbeszerzési eljárás megkezdését követően megvalósult az új FNYR szoftver. Az FNYR és az EÉR között lévő szoros kapcsolatból fakadóan több, az EÉR rendszerét is érintő módosítást kell végrehajtani, valamint az FNYR modulban is eszközölni kell mind funkcionális módosításokat, mind a szoftver egyes komponenseinek frissítését. A fejlesztésekkel párhuzamosan felül kell vizsgálni a jelenlegi EÉR-FNYR interfacet és azok függvényében módosítani kell azt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)