Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/85
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.04.
Iktatószám:6915/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Joó Zsuzsanna
Telefon: +3618962088
E-mail: zsuzsanna.joo@nfm.gov.hu
Fax: +3617950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tanácsadói tevékenység megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés keretében tanácsadói tevékenység végzése megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 70000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tanácsadói tevékenység megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:79412000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: tanácsadói tevékenység végzése megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez megbízási keretszerződés keretében, a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 70.000.000 Ft-os keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésének időpontjától 36 hónapig tartó időtartamra (a közbeszerzés mennyisége). Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ra vonatkozóan lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a lehívási kötelezettség legalább 37 darab, alábbiak szerinti közlekedési infrastruktúra fejlesztésre irányuló megvalósíthatósági tanulmány, CBA vagy SUMP értékeléséhez, illetőleg nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói/szakértői tevékenységet fog magában foglalni, amelyből legalább 15 db CBA elemzést is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói/szakértői tevékenységet fog magában foglalni.
Nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: Megbízott) feladata
- az Ajánlatkérő (a továbbiakban: Megbízó) által a rendelkezésére bocsátott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), illetve az egyes Projektgazdák által esetlegesen biztosított egyéb anyagok (különösen stratégiák, koncepciók, tervek) alapján az egyes beruházások támogatáspolitikai átvizsgálása, értékelése
- a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott, az adott esetben önállóan készített Költség-haszon Elemzés (CBA), Záró Költség-haszon Elemzés (záró CBA) és esetlegesen a zárás kapcsán átadott egyéb dokumentumok felülvizsgálata (beleértve a CBA, záró CBA átszámolását is), ellenőrzése, értékelése, esetenként szakmai vizsgálata, amely forgalmi modellezésben jártas szakember közreműködését feltételezi
Önálló MT és önálló CBA, záró CBA esetén a műszaki leírásban meghatározott szempontrendszer szerint kell végezni az ellenőrzést, összevont MT és CBA esetén pedig a műszaki leírásban megfogalmazott szempontrendszernek együttesen kell megfelelnie a vizsgált dokumentumoknak.
- egyedi megrendelések alapján a nagyprojekt támogatási kérelmek adatlapjának és mellékleteinek felülvizsgálata, ellenőrzése, adott esetben azok kiegészítése, átdolgozása, hiányzó munkarészek elkészítése, valamint szakértői közreműködés a kérdések szakértői választervezetének összeállításával, illetve szükséges dokumentumok módosításával a Bizottsági Határozat megszerzése, vagy módosítása során
- a Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) ellenőrzése, értékelése, a műszaki leírásban meghatározott szempontrendszer szerint
A fenti tevékenységek ellátása a megjelölt szakemberen túl a felhívás III.1.3) pont M2) pontja szerint környezetvédelmi szakember és településmérnökök vagy településfejlesztési szakirányú geográfus közreműködését feltételezi
A Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartalma alatt az egyedi megrendelések keretében köteles biztosítani angol nyelvű szaktolmácsolást, illetve szakfordítást. A tolmácsolás és fordítás a tényleges időráfordítás alapján szakértői napidíjjal számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat ellátása során a vizsgálandó dokumentumok illetve jogszabályok köre bővülhet, a megadott hivatkozások csupán iránymutatás céljából kerültek feltüntetésre.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány szakmai tapasztalata az alábbi alszempontok  30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M2) a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (36 hónapon felül további legfeljebb 36 hónap) 7,5
3 1.2. A felhívás III.1.3) M2) b) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (36 hónapon felül további legfeljebb 36 hónap) 7,5
4 1.3. A felhívás III.1.3) M2) c) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (36 hónapon felül további legfeljebb 36 hónap) 7,5
5 1.4. A felhívás III.1.3) M2) d) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (36 hónapon felül további legfeljebb 36 hónap) 7,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 azonosító számú projekt. A finanszírozás: utófinanszírozás (Európai Unió és hazai költségvetés fizeti meg a teljes nettó megbízási díj 100,000000 %-át és az ÁFA értékét)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 170 - 348881
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében tanácsadói tevékenység végzése megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Than K. u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: virag.almos@kti.hu
Telefon: +36 13715838
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055889
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők adószámát:
1. Profektum Tanácsadó Kft. - Perfektum Projekt Kft. - CASHFUND Szolgáltató Zrt. közös ajánlattevők
1036 Budapest, Perc u. 2. - 1036 Budapest, Perc u. 2. - 1188 Budapest, Damjanich u.15.
Adószám: 25424935-2-41 - 14592111-2-41 - 11850342-2-43
2. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Adószám: 21925221-2-43
3. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Adószám: 10867156-2-43
4. MULTICONTACT-TRENECON Konzorcium: MultiContact Consulting Kft. - TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. közös ajánlattevők
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. - 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.
Adószám: 12965580-2-43 (MultiContact Consulting Kft.) - 11861689-2-41
(TRENECON Kft.)
5. Trans-Sport Consulting Bt. - KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. - ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. közös ajánlattevők
9028 Győr, Tárogató u. 3/d. - 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V.em. 4-5. - 1013 Budapest, Attila út 16.
Adószám: 24984890-2-08 - 10336706-2-41 - 10614752-2-41
6. Századvég Gazdaságkutató Zrt. - Vital Management Kft. közös ajánlattevők
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10. - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 22628374-2-41 - 14540767-2-41
7. TRANSINVEST-Budapest Kft. - Sas-Útvonal Kft. közös ajánlattevők
1106 Budapest, Fehér út 10. - 2040 Budaörs, Sóvirág utca 2.
Adószám: 10322837-2-42 - 24837705-2-13
8. Deloitte Zrt.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Adószám: 11859633-2-44
VI.3.2) A tájékoztató II.1.7) és V.2.4) pontjában jelen szerződés keretösszege (azaz nettó 70.000.000 HUF) került feltüntetésre. Az ellenszolgáltatás összegére tett megajánlás a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 44.880 nettó HUF/szakértői nap
VI.3.3) A tájékoztató V.2.5) kiegészítése: az ajánlati felhívás II.2.4) az Ajánlatkérő által a rendelkezésére bocsátott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), illetve az egyes Projektgazdák által esetlegesen biztosított egyéb anyagok (különösen stratégiák, koncepciók, tervek) alapján az egyes beruházások támogatáspolitikai átvizsgálása, értékelése
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)