Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7469/2018
CPV Kód:72212517-6
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUMANsoft Kft .
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK18274
Postai cím: Rákóczi tér 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Tamás
Telefon: +36 62562668
E-mail: bakos.tamas@csongrad.gov.hu
Fax: +36 62562601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmkh.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt,
egyszerűsített integrációs platform OKIR és EKEIDR rendszerek együttműködésének, valamint szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások bevezetésének kialakításához.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 778900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
További tárgyak:72210000-0
72212200-1
72212211-1
72212311-2
72212325-3
72212445-0
72212600-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Iskola utca 8. Földművelésügyi Minisztérium Projektirányítási és Informatikai Főosztály.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt,
egyszerűsített integrációsplatform OKIR és EKEIDR rendszerek együttműködésének, valamint szabályozott elektronikus
ügyintézésiszolgáltatások bevezetésének kialakításához.
A projekt keretében Ajánlattevő az alábbi feladatokat lát ja el:
Az OKIRkapu fejlesztés célja, hogy az Országos Környezetvéd elmi Rendszert (OKIR) összekapcsolja azegyablakos ügyintézést
támogató intelligens integrált kormányhivatali folyamattámogató EKEIDR rendszerrel,valamint az előírt SZEÜSZ és KEÜSZ
szolgáltatások igénybevételével kialakítandó központi szolgáltatásokkal.Az OKIR rendszert kiegészítésre kerül egy integrációs
térinformatikai platformmal, valamint az EKEIDR e-Űrlapkezelő modullal bővíti ki, amely a két rendszer integrációjában
megvalósított folyamatokat egységesíti. Ahhoz,hogy a kialakított téradat integrációs platform hatékonyan támogassa a
szakrendszeri és adatszolgáltatásifunkciókat, az OKIR rendszert további adatkapcsolatokkal kell bővíteni.
Az Országos Környezetvédelmi Rendszer (OKIR) OKIRkapu alprojektben megvalósuló továbbfejlesztése ré vén olyan komplex
közigazgatási szakrendszer kerül kialakításra, mely a környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi és/vagy vízügyi hatósági
feladatokat magas szintű térinformatikai szolgáltatásokkal és az E-ügyintézési törvény elvárásainak megfelelően támogatja.A
fejlesztendő rendszer éves szinten legalább 2 000 felhasználót, 15 000 határozatot, 15 000 hatóságiállásfoglalást és minimum 80
000 adatszolgáltatást lesz képes kiszolgálni, mely a jelenlegi ügyszámok teljeskörű elektronikus kezelését tesz lehetővé, és
hosszú távon biztosítja a hatósági eljárások számának várhatóéves növekedését.
Az OKIRkapu projekt elem tervezett fejlesztési elemei az alábbiak:
1. Az E-ügyintézési törvény szerinti ügyféloldali elektronikus ügyint ézést biztosító fejlesztések.
2. Az együttműködő szervek közötti biztonságos elektronikus kapcsolattartást biztosító fejleszt ések.
3. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltása az egységes e-Űrlap kezelő szolgá ltatással.
4. Integrált térinformatikai platform kialakítása az ügyintézés erőforrás és időigényének csökkentésére.
5. Adatkapcsolatok kialakítása a közigazgatási eljárások hatékonyságának javítására.
Tekintettel a rendszer komplexitására és az integrálandó, valamint kapcsolódó más m odulok, illetve informatikairendszerek
számosságára, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel és az Ajánlatkérőinformatikai szakembereivel való
együttműködés, aminek kereteit a közös projektszervezet adja.
Az alkalmazásfejlesztési feladatokat ajánlattevő egyösszegű áta lánydíjért végzi.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. köte te tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény M/2. a) pontjára megajánlott rendszertervező szakértőszakembernek, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti szakmai tapasztalata(max. 24 hónap) 10
2 Az alkalmassági követelmény M/2. b) pontjára megajánlott alkalmazásfejlesztőszakembernek, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti szakmai tapasztalata(max. 24 hónap) 5
3 Az alkalmassági követelmény M/2.c) pontjára megajánlott térinformatikai szakértőszakemberek közül egynek,az alk. minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti szakmai tapasztalata(max.24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációsfeladatok tárgyú, KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15. azonosító számú projekt (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043).
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár az alábbi szempont szerint kerül értékelésre:
Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám: 80.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 216 - 449077
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUMANsoft Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 787000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 778900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők:
1.
Aj ánlattevő neve: HUMANsoft Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Buda pest, Montevideo u. 8.
Adószáma: 10239025-2-44
2.
Ajá nlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószáma: 12928099-2-44
Nyertes ajánlatot tevő az alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe:
4iG Nyr. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) Adószáma: 1201106 9-2-41
INNObyte Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. 3. em. 1.) Adószáma: 2507 8785-2-43
GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.) Adószáma: 10255043-2 -41
HELION Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 8. C. ép.) Adószáma: 10987209-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)