Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7572/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zrt.
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOMETRIA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai
Hivatkozási szám: KE_09_2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 400000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
További tárgyak:72260000-5
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (jelen eljárás megindításakor: 1134 Budapest, Váci út 23-27. szám alatt), illetve Ajánlatkérő bármely telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai.
(MIR rövidítés alatt Műszaki Információs Rendszer értendő. Mirtusz rövidítés alatt a Központi Munkairányító Modul értendő.)
1. Karbantartás
1.1. Alaptérkép, közterület adatok
Digitális közmű alaptérkép rendszerbe illesztése, valamint a digitális közműnyilvántartás bevezetésének tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzése. 1:500, illetve 1:2000-es méretarányú digitális alaptérkép és a hozzá tartozó közterületi adatbázis karbantartása.
1.2. MIR5/ Mobil MIR
A térképi adatok változásainak átvezetését, az adatok naprakészen tartását tartalmazza.
1.3. Mirtusz
Tartalma a 2005-ben bevezetett munkairányítási rendszer követése, támogatása.
Ajánlattevő feladata kiterjed a rendszerek üzemeltetésére és a rendszerekkel kapcsolatban megrendelt, a műszaki leírásban részletezett szolgáltatások teljesítésére.
1.4. BerTi
Tartalma a 2016-2017-ben bevezetett beruházás tervezési és kivitelezési folyamatot támogató rendszer követése, támogatása, a jelen eljárás eredményeként megkötendő keretszerződésben vállalt garanciális javítások elvégzése.
2. Üzemeltetés
2.1. Üzleti alkalmazások üzemeltetése (5*8), (7*24)
A MIR5, MIR Admin, Rehabilitáció tervező, MIR ingatlan, Mirtusz Statisztika, MirtuszPhone, Árvíz, Központi telepítő és BerTi rendszerek esetén az alkalmazás-üzemeltetési feladatokat 5*8 órában (minden munkanapon H-P reggel 8-16, amennyiben a munkanap hétvégére esik, úgy azon a napon is) kell ellátni.
A Mirtusz, Ügyfélszolgálati Mirtusz bejelentő modul, Mobil MIR, Mobil Mirtusz, Geometa Security-hoz kapcsolódó alkalmazás-üzemeltetést 7* 24 órában (minden nap H-V, 0-24) kell ellátni.
A MIR/Mirtusz és BerTi rendszer üzemeltetési feladatai közé tartozik a rendszerek keretébe tartozó minden alkalmazás működésének biztosítása és hibáinak elhárítása.
A hibák javítását az SLA-ban meghatározott határidőkkel kell végrehajtani.
A rendszer tényleges üzemeltetési körülményeit auditáltatni kell, amelynek alapja az üzemeltetési kézikönyv. Havi rendszerességgel értékelni kell a folyamatban lévő és a lezárt ügyeket. Ellenőrizni és évente egyszer, gyakorlatban ki kell próbálni a rendszerek meghibásodására kidolgozott vészforgatókönyvet.
2.2. Ügyfélszolgálat biztosítása
A bejelentések Web-es bejelentő felületen történnek meg, ahol azonosításra kerül a bejelentés fajtája. Amennyiben hibáról van szó, annak kategorizálása prioritás mátrix (A-D besorolás) alapján történik meg.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél telefonügyeletet biztosít a rendkívüli bejelentések fogadására.
2.3. Szerverüzemeltetés
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatai közé tartozik a rendszerek nagyfokú rendelkezésre állásának biztosítása. Ezzel összefüggésben vizsgálni kell a rendkívüli helyzetekre alkalmazható vészforgatókönyvet, amelynek az elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata a szerződéskötést követő 90 napon belül. A vészforgatókönyv alapján félévente végre kell hajtani a tartalék szerver élesítését. Negyedévente a rendszereket audit alá kell vetni, amelynek alapja az üzemeltetési kézikönyv. Az audit eredményét felhasználva az ellentmondásokat meg kell szüntetni.
Az Oracle server működésével kapcsolatban biztosítani kell a nagyfokú, SLA szerinti rendelkezésre állást, a szerver meghibásodása esetén az adatok visszaállíthatóságát. A mentések létrehozásáért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős, ennek olyanak kell lennie, amelyből az adatok visszaállíthatóak. A létrehozott mentések tárolását és archiválását az Ajánlatkérő végzi el.
2.4. Adatfeldolgozás
2.5. Alapszoftver követés
3. Alkalmazásfejlesztés
4. Oktatás
5. Tanácsadás
Részletes feladatleírás: a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 022 - 046898
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOMETRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1027 Budapest, Medve u. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail: info@geometria.hu
Telefon: +36 12407014
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12407019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 400000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti információk:
a.) nem releváns
b.) Nyertes Ajánlattevő neve: GEOMETRIA Kft.
Adószáma: 10497210-2-41
c.) Ajánlattevő neve: GEOMETRIA Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 17.
Adószáma: 10497210-2-41
d.) nem releváns
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha […] a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”.
Tárgyi beszerzés és ezzel összefüggésben az eljárás eredményeként megkötendő megbízási keretszerződés alapján a nyertes ajánlattevő, mint Megbízott által ellátandó szolgáltatások csak és kizárólag olyan feladatokat foglalnak magukban, amelyek tekintetében az ajánlattételre felhívott Geometria Kft. kizárólagos joga fennáll és az szükséges is szolgáltatások nyújtásához, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek szorosan összefüggnek és nem elválaszthatóak az előbbi szolgáltatásoktól, tekintettel arra, hogy a feladat ellátáshoz szükséges alapadatok és információk hiányában más gazdasági szereplő ezen szolgáltatások nyújtására nem képes, így Fővárosi Vízművek Zrt Ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva beszerzési igénye kielégítésére, mint a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen történő szerződéskötés.
A Közbeszerzési Döntőbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottságát megállapította, amelyet 2018.02.07-én kelt, HNT-00029/05/2018. számú döntésével közölt 2018.02.13. napján.