Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7591/2018
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések elnevezésű EFOP-1.9.6-16 projektben az EgészségügyiElektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer bővítése és továbbfejlesztése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések elnevezésű EFOP-1.9.6-16 projektben az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer bővítése és továbbfejlesztése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1789919700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések elnevezésű EFOP-1.9.6-16 projektben az EgészségügyiElektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer bővítése és továbbfejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések elnevezésű EFOP-1.9.6-16 projektben az EgészségügyiElektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer bővítése és továbbfejlesztése
A megvalósítás az alábbi feladatok megvalósításához szükséges alkalmazásfejlesztéseket és kapcsolódószolgáltatásokat foglalja magába:A fejlesztés során legalább 10 új EESZT funkció kifejlesztése szükséges. Az EHR Repository-ba bekerülőstruktúrált dokumentumokra vonatkozóan legalább 10 új dokumentumtípus definíciót kell megvalósítani. Akijelölt modultartalmakra vonatkozóan legalább 5 éves visszamenőleg adatbetöltés kidolgozása szükséges.
Egységes képi, iratalapú és strukturált tranzakció alapú kommunikáció kiépítése az egészségügyirendszerekben: Meg kell valósítani az egészségügyi ellátórendszerben keletkező, releváns adatok ésdokumentumok központi, joghatás kiváltására alkalmas hosszú távon hiteles tárolását és megőrzését szolgálókörnyezetet annak érdekében, hogy az egészségügy közigazgatási jellegű folyamatainak hiteles ügyiratialátámasztása biztosítottá váljék, ezáltal nőjön a folyamatok hatékonysága, minősége, megbízhatósága éstranszparenciája.
HIS kimenetek és iratok standardizálása: Az EESZT-be bekerülő dokumentumok adattartalmának hatékonyvisszanyerése érdekében olyan szolgáltatások kerülnek kialakításra, amelyek a létező uniós ajánlások ésszabványok alapján definiált struktúrájú dokumentumok automatikus feldolgozásával a csatlakozó ellátóirendszerek számára az adatokból további szakmai információk biztosítását teszik lehetővé.
Új központi e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése: Területi ellátási kötelezettségi szabályokalkalmazásának elősegítése; Betegút követés támogatása az egészségügyi ellátórendszerben;EESZT hozzáférési csatornák fejlesztése; PHR: Telemedicina szolgáltatásokat támogató EESZTszolgáltatások kialakítása; Speciális egészségügyi nyilvántartások létrehozása (védőoltások, várandós ésgyermekegészségügyi kiskönyv, sugárterhelési nyilvántartás).
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlatifelhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőlegszabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegénekegyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adotttermék vonatkozásában a műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszakitartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez mindenadatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy amegajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadástAjánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkezőtermékre is tehető ajánlat.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek az alkalmasságiminimumkövetelménynél meghatározottakon (12 hónap) felüli többlettapasztalata [maximálisan figyelembevehető:12 hónap] (hónap) 10
2 M2.b) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek az alkalmasságiminimumkövetelménynél meghatározottakon (36 hónap) felüli többlettapasztalata [maximálisan figyelembevehető:24 hónap] (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 211 - 438413
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések elnevezésű EFOP-1.9.6-16 projektben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer bővítése és továbbfejlesztése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafok út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1803000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1789919700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlattevő:
T-Systems Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószáma: 12928099-2-44
Alvállalkozók, amelyet igénybe kíván venni a nyertes ajánlatot tevő:
1.
Pelsoft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.
Adószám: 14979709-2-19
2.
INFO-FM Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
1225 Budapest, Tenkes u. 5. A. ép. 4. em. 17.
Adószám: 20568023-3-43
3.
NETLOCK INFORMATIKAI ÉS Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.
1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Adószám: 12201521-2-42
4.
INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1027 Budapest, Bem József rkp. 53.
Adószám: 10367429-2-41
5.
BÉKER-SOFT INFORMATIKA Kft.
1184 Budapest, Hengersor utca 73.
Adószám: 2272066-2-43
6.
HOSPITALY Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
1143 Budapest, Szobránc utca 29.
Adószám: 12514397-2-42
7.
Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
1138 Budapest, Váci út 144-150.
Adószám: 13336011-2-41
Érvénytelen ajánlatot tevő:
Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Adószáma: 12218778-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)