Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/96
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.22.
Iktatószám: 8183/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: csapo.daniel @kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzés célja egy komplex kompetencia portfólió létrehozása és biztosítása a GINOP-3.1.3-15 projekt startup célcsoport szereplőinek nemzetközi piacra lépésének támogatásához
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1273174917 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További tárgyak: 72240000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő által az egyedi megrendelésekben/szerződésekben megjelölt magyarországi teljesítési címek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tartalmi elemei és várható mennyisége:
1. Hazai IKT startup ökoszisztéma felmérések, felméréséi rendszer megalapozás, és nemzetközi célpiaci elemzések
Cél: módszertan és elemzések (startup/gazdasági/piaci/iparági) elkészítése; az INPUT projekt megvalósításához, továbbviteléhez szükséges hazai helyzet felmérése, továbbá a nemzetközi piacra juttatás érdekében a startupok számára szükséges célpiaci információk megszerzése.
Feladat:
a) Átfogó helyzetfelmérő elemzés készítése a hazai IKT startup ökoszisztémáról (jelenlegi helyzet, trendek, kihívások), továbbá olyan kutatási módszertan megalkotása, melynek segítségével a felmérés könnyen reprodukálható, illetve szükség szerint évenkénti követő tanulmányok készítése az ökoszisztéma fejlődésének bemutatására, visszamérésére.
b) Az INPUT program célcsoport szereplői számára a nemzetközi piacra lépést részletes információkkal megalapozó, a külföldi célpiacokat felmérő célpiaci tanulmányok készítése.
Mennyiség: 25 022 becsült szakértői óra, 8 db tanulmány.
2. Mentoráláshoz kapcsolódó talent management rendszer kialakítása és működtetése
Cél: Az INPUT projektbe jelentkező mentorok szűrése, kiválasztása és tehetséggondozása által a mentorálási tevékenység megfelelő minőségének biztosítása.
Feladat:
a) Mentor kiválasztási, kvalifikációs és tehetségmenedzsment rendszer megtervezése és kialakítása.
b) Kiválasztási- és tehetségmenedzsment rendszer működtetése a projekt teljes időtartama alatt.
c) A rendszerek működésének visszamérése, fejlesztése.
Mennyiség: 21 894 becsült szakértői óra
3. Üzletfejlesztést támogató tevékenységek, külpiacra felkészítés
Cél: Az INPUT projekt által kiválasztott startupok elsajátíthassák a külföldi piacra lépéshez szükséges ismereteket.
Feladat:
a) Startupoknak üzletfejlesztési támogató, személyre szabott szakértői tanácsadási tevékenységek biztosítása.
Mennyiség: 14 231 becsült szakértői óra
b) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzési portfólió kialakítása
Mennyiség: 2 189 becsült szakértői óra
c) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzések lebonyolítása (lsd: D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések):
Mennyiség: 5 472 becsült szakértői óra (684 becsült tréning nap) várhatóan 400 fő részére
4. Külpiaci kapcsolatépítés és utazásmenedzsment
Cél: nemzetközi piacok tekintetében konkrét üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása, továbbá üzleti és egyéb találkozók, esemény részvételek teljes körű biztosítása.
Feladat:
a) Üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása
b) Nemzetközi szakmai eseményekre (B2B, verseny, kiállítás, konferencia, célpiaci kapcsolatépítés, stb.) történő utaztatások előkészítése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása.
c) Külföldi szakértők előadóként vagy szakmai partnerként Magyarországra tett látogatásainak megszervezése és teljes körű lebonyolítása.
Mennyiség:
• Külföldi partnerkapcsolatok szerzése 1 478 becsült szakértői óra
• Utazásszervezés tervezett keretösszeg bruttó 400 m Ft
5. Integrált döntéstámogató IT fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés
Cél: A beszerzésben foglalt feladatrészek, valamint az INPUT projekt további szakmai feladatterületek működésének támogatása IT rendszerrel.
Feladat: Döntéstámogató IT rendszer fejlesztése, és üzemeltetése. A rendszer része a webes felületről elérhető döntéstámogató és adminisztrációs rendszer, illetve az elsősorban a startupoknak szóló mobilalkalmazás, melyen keresztül lehetőség van az INPUT program által szervezett eseményekre jelentkezniük és visszajelzéseket küldeniük a programmal kapcsolatban.
Mennyiség: 9 383 becsült szakértői óra
A beszerzés komplexitásából adódóan a feladatellátás részét képezi a projektkoordináció is: a beszerzés 5 tartalmi elemének, valamint azok részfeladatainak összehangolása.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 1.273.174.917 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakmai ajánlat módszertanának minősége 30
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 3.1.3-15-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 243 - 506931
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1273174917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Adószáma: 23343465-2-44)
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79., Adószáma: 10304491-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)