Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/103
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.31.
Iktatószám:8723/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián, főosztályvezető
Telefon: +36 1 6136604
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 1 7996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Igazgatásszervezési tanácsadói tevékenység - a bírósági igazgatás további elektronizálása- 100417”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Igazgatásszervezési tanácsadói tevékenység - a bírósági igazgatás további elektronizálása-
100417” kertében az anonimizált bírósági határozatok kereshetősége és a bírósági eljárások periratai elektronikus
betekintésének biztosítása, valamint a bírósági eljárásokban használat közhiteles nyilvántartások használatának felmérése, az
adminisztratív terhek azonosítása, a folyamatok optimalizálása és az érintett eljárások új szakmai tartalmának kidolgozása,
továbbá a folyamatokat támogató informatikai rendszer tervezéséhez kapcsolódó rendszertervezési feladatok ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Igazgatásszervezési tanácsadói tevékenység - a bírósági igazgatás további elektronizálása- 100417 ”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
További tárgyak:80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6., 1055 Budapest, Szalay utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1287/2017. (VI. 2.) Korm.
határozatban nevesítésre került a KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további
elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt), amely a KÖFOP 1. prioritás keretében valósul
meg. A támogatást igénylő az Országos Bírósági Hivatal.
Mivel a projekt Bíróságra irányul, amely önálló hatalmi ágazat, azért alapvetően eltér a piaci, valamint a központi kormányzati
környezettől és rendelkezésektől.
A projekt három hatásterülete: az anonimizált bírósági határozatok kereshetőségének továbbfejlesztése, a bírósági eljárások
iratainak elektronizálása, és a Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszhoz való csatlakozás. E három hatásterületre figyelemmel
a projekt első fő célja, hogy a jogkereső állampolgárok egységes, jól kereshető anyagokból tudjanak tájékozódni a bírósági
határozatok tartalmáról, amelyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően vannak anonimizálva, a második fő célja a bírósági
periratok elektronikus betekintésének biztosítása az arra jogszabályi felhatalmazás alapján teljes körű iratbetekintési
jogosultsággal rendelkező ügyfelek és a bírák számára, a harmadik fő célja a bírósági eljárásokban használt közhiteles
nyilvántartásokkal való interoperabilitás kiépítése.
A bírósági határozatok és iránymutatások közzététele közös alapja mind az ügyfelek számára történő általános tájékozódás,
mind pedig a bírák számára a határozatok böngészhetőségének a korábban EKOP projektekből kialakított rendszerek
továbbfejlesztése során. Szükséges a jelenlegi belső szabályozások és eljárások felülvizsgálata, az eljárás optimalizálása annak
érdekében, hogy a bírósági határozatok országosan egységes színvonalon és szerkezetben, jól kereshető struktúrával
kerülhessenek rögzítésre, valamint a határozat közzétételi folyamat áttekintését, megújítását, formai egységesítését is el kell -
igazgatásszervezési szempontból - végezni.
A feladat keretében az alábbi folyamatok felmérésére, optimalizálására és a folyamatokat támogató informatika rendszer
tervezési dokumentumainak kidolgozására kerül sor:
1. bírósági határozatok közzététele és anonimizálása
2. bírósági peres ügyek iratbetekintése
3. postabontás és lajstromozás
4. BIR-O adatrögzítési eljárás
A fenti eljárások/folyamatok tekintetében az elektronikus ügyindítás vállalására a bírósági határozatok böngészése, keresése,
valamint a bírósági iratbetekintés esetében került sor.
További részletes információ a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány tapasztalata (felsőfokú végzettség és legalább 24 hónap igazgatásszervezői gyakorlat) (minimum 0 - maximum 5 fő) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: a KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt;támogatás intenzitás:100%
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szemp. szerinti tart. elemeinek értékelése során adható pontsz.:0-100
minden értékelési szempont esetében.Az ajánlatok értékelésének módszere az 1.részszemp.(nettó ajánlati ár) esetében a ford.
arányosítás, a 2. részszemp.(A szerz. telj-ben részt vevő személyi állomány tap.(felsőf. végz. és legalább 24 hó.
igazgatásszervezői gyak.) esetében az egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 214 - 444973
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés - Igazgatásszervezési tanácsadói tevékenység - a bírósági igazgatás további elektronizálása- 100417
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 16192 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
„Tárgyi közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás VI.3) pontjában, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban szereplő információknak megfelelően a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Az Összegezés megküldésének időpontjában Ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye még nem került elfogadásra, amelyre az Összegezés VI.1.10) További információk pontjában külön felhívta a figyelmet.
Ezt követően 2018. május 10. napján a KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projektben a Támogatási Szerződés Módosítása elfogadásra került.
A projekt megvalósítására kötött, módosított Támogatási Szerződés nem tartalmazza az eljárás tárgyát képező közbeszerzési eljárást, Ajánlatkérő nem kapott támogatást az eljárás finanszírozásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a fentiek alapján nem kerül sor.”
Nyertes Ajánlattevő
Konzorciumvezető ajánlattevő neve: MultiContact Consulting Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószáma: 12965580-2-43
Konzorciumi tag ajánlattevő neve: eGov Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1054 Budapest Zoltán utca 8. félemelet 1.
Adószáma: 12870491-2-41
Konzorciumi tag ajánlattevő neve: Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.
Adószáma: 12715244-2-44
Értékelési részszempontok:
1.Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) 164 000 000 HUF
2.A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány tapasztalata (felsőfokú végzettség és legalább 24 hónap igazgatásszervezői gyakorlat) (minimum 0 - maximum 5 fő) 5 fő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatodik rész XXI-XXII. fejezeti szerinti jogorvoslatilehetőségek és eljárási szabályok vonatkoznak az eljárásra, jogorvoslati pontos információ a Kbt. 148.§-ábantalálható.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)