Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.05.
Iktatószám: 8877/2018
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye: HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés
megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
További tárgyak: 71356100-9
71356200-0
71356300-1
71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló
fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló szerződésekhez kapcsolódó mérnöki, műszaki
lebonyolítói és komplex műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt.
105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt maximum összesen 2893 alapmennyiségi és összesen további 2892 opciós
mérnöknap erejéig jogosult egyedi szerződés megkötésére.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerző dések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek
szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
- közművezetékek (telepi és vonalas létesítm ények)
- előkészítő- és földmunkák;
- útépítés és egyéb pályaszer kezet építés;
- vízépítés;
- híd- és mű tárgyépítés;
- vasút és kötöttpályás v illamos pálya építés;
- növénytelepítés;
- a tesztpálya rend szereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések keretében Ajánlatkérő részben vagy egészben (a
finanszírozási lehetőségek függvényében) az alábbi beruházási elemeket kívánja megvalósítani:
- handlingcourse (Handling pálya),
- ruralroad (Offroad pálya),
- motorway (Országúti szak asz),
- breaking platform (Fékfelület),
- smart city zone (Smart City Zó na) alépítményei és útszerkezetei, kapcsolódó épített elemei,
- dynamic platform (Járműdinamikai felület) két felső aszfaltréteg, kapcsolódó építmények,
- egyéb dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szakasz, Aquaplaning medenc e),
- a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek,
- Oválpálya.
Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a kivitelezés
előrehaladásával kerülnek pontosításra):
- 10,3 km 2x1 és 3,6 km 2x2 sávos út ép ítése új nyomvonalon, párhuzamos és keresztező szervizút hálózattal,
- 4 db új híd műtárgy,
- 6 db körforgalmi cso mópont építése,
- 45 000 m3 bitumenes kötőanyagú pá lyaszerkezeti réteg,
- 11 400 m2 kőburkolat építése,
- terület előkészítés, előkészítő f öldmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 997 000 m2 területén,
-környezetrendezés és növénytelepítés,
- útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz el vezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy két oldali árokkal 13,9km hosszon,
- szennyvíz, ivóvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése,
-mederrendezés zsilipek és vízleeresztő műtárgyak kiépítésével,
-4 db új építésű kiszolgáló épület.
A fentiek szerinti műszaki tartalom várhatóan három db kivitelezési szerződés keretében kerül megvalósításra.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jelen felhívás III.1.3. M.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata 37
2 2.1 A felhívás III.1.3. M.2.1 pontja szerinti a lkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
3 2.2 A felhívás III.1.3. M.2.2 po nt szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
4 2.3 A felhívás III.1.3. M.2.3 po nt szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 3
5 2.4 A felhívás III.1.3. M.2.4 p ont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 3
6 2.5 A felhívás III.1.3. M.2.5 p ont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 3
7 2.6 A felhívás III.1.3. M.2.2 p ont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember hídépítéssel kapcsolatos szakmai tapasztalata 4
8 2.7 A felhívás III.1.3. M.2.2 pont szerinti alkal massági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember körforgalmi csomópont építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata 4
9 3. A felhívás III.1.3. M.2.5 pont szerinti alkalmassági követelményn ek való megfelelés érdekében bemutatott szakember hírközlési építményekkel kapcsolatos szakmai tapasztalata 1
10 4. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány  12
11 4.1 A keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt további, a 266/2013. Kr. szerinti ME-KÉ jogosultságú(vagyazannakmegszerzéséhezszükségesvégzettséggelésgyakorlattal) rendelkező szakemberek száma 2
12 4.2 A keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt további, a 266/2013. Kr. szerinti ME-V jogosultságú(vagyazannakmegszerzéséhezszükségesvégzettséggelésgyakorlattal) rendelkező szakemberek száma 2
13 4.3 A keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt további, a 266/2013. Kr. szerinti ME-G jogosultságú(vagyazannakmegszerzéséhezszükségesvégzettséggelésgyakorlattal) rendelkező szakemberek száma 2
14 4.4 A keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt további, a 266/2013. Kr. szerinti SZB jogosultságú(vagyazannakmegszerzéséhezszükségesvégzettséggelésgyakorlattal) rendelkező szakemberek száma 2
15 4.5 A keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt tájépítész szakemberek száma (a szakemberek végzettségé re és gyakorlatára az egyéb közbesz. dokumentumokban foglaltak az irányadóak) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződésekben - az
összesen 2893 alapmennyiségi mérnöknapokon túl - összesen legfeljebb további 2892 mérnöknap opciós tételként történő meghatározására
jogosult, mely opciós rész teljesítésére a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alapmennyiségi mérnöknapokra irányadó
árakon köteles. Az opcióra irányadó részletszabályok az egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti
ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős ajánlattételi kötbér
megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000530
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19470 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelen figyelemmel a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési
Főosztályának 2017/11/SZ/07039 számú tanúsítványának 15. pontjában foglaltakra.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
• EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; adószám: 10637784-2-
42.)
• Ors zágos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1138 Budapest, Váci út 188. 3. em; adószám: 10832972-2-
41.)
• „Me tró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Kerepesi út 29/c; adószám: 10940385-
2-42.)
• FŐBE R Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140; adószám: 12037984-2-41.)
• ECO-TEC Kft. (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9; adószám: 13878959-2-43.)
• NOX-KÖMI Konzorcium [NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alk otmány utca 21. I. emelet 1; adószám:
10952166-2-41.) és KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Szolgáltató Kft. (1036
Budapest, Galagonya utca 5. IV. em; adószám: 12208573-2-41.) közös ajánlattevők]
• UTIBER - Óbuda-Újlak - Agroinvest Konzorcium [UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13; adószám:
10554885-2-43.), ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. (1033 Budapest, Hévízi út 3/A; adószám: 12344709-2-
41.) és Agroinvest Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a; adószám: 10679988-2-43.) közös
ajánlattevők]
• Perfektum M érnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2; adószám: 25424959-2-41.) és HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft.
(1024 Budapest, Lövőház u. 2-6; adószám: 13555139-2-41.) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)