Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.11.
Iktatószám: 10737/2018
CPV Kód: 64200000-8
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000197232018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000197232018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások (T-177/18)
Hivatkozási szám: EKR000197232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében mobil telekommunikációs szolgáltatások igénylése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében mobil telekommunikációs szolgáltatás igénylése a következő bontásban és tervezett mennyiségekben:
BKV Zrt. tekintetében:
- 2600 db hang és mobilinternet előfizetés -50%
- 1100 GB/hó telemetria adatforgalom-50%
- 3000 GB/hó adatforgalom -50%
hang és hang+mobilinternet előfizetésenként egy mobil készülékkel, és SIM kártyákkal, 50% alap kategória, 40% közép kategória, 10% felső kategória arányban.
Budapest Közút Zrt. tekintetében:
- 1500 db hang előfizetés -50%
- 200 GB/hó telemetria adatforgalom-50%
- 400 GB/hó adatforgalom -50%
hang és hang+mobilinternet előfizetésenként egy mobil készülékkel, és SIM kártyákkal, 50% alap kategória, 40% közép kategória, 10% felső kategória arányban.
A fentiekben meghatározott adatforgalmi mennyiségek növelését Ajánlatkérő 10 és 50 GB-os csomagokban kívánja igénybe venni.
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatot az eljárás ajánlattételi szakaszában kiadott értékelő segédtáblázatban foglalt mennyiségre (hang, adat, technológiai előfizetések együttesen) kell beadni. Ez képezi az ajánlatok értékelési alapját.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre állás 3
x Költség kritérium – 1 Előfizetési díj 40
2 50 Gb adatcsomag díja 30
3 Hanghívás perdíja (belföld, EU) 20
4 10 Gb adatcsomag díja 7
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Módszerek: Minőségi szempont-pontozás. Költség szempontok - fordított arányosítás.
A módszer(ek) ismertetése az útmutatóban történik.
A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy aránytalan többletterhet jelentene.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben előírtak hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy részvételre jelentkezőnek az ESPD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 7.§ (2) bek szerint kell eljárnia.
A Kbt. 65.§ (7) bek. esetén csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ alapján a Korm. rendelet II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ alapján a Kbt. 67.§ (4) bek.-e szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Gazdasági szereplő a Kbt. 64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet. III. Fejezet 8.§-ban meghatározottak,
— a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10.§-ában meghatározottak szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a részvételi jelentkezésben benyújtandó ESPD-be foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
Folytatás jelen pont következő szövegdobozában (alkalmasság minimumkövetelménye(i))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): előző szakasz folytatása:
P1. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek.-ben foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezőnek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 325.000.000 forintot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös részvételre jelentkezés esetén az alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bek.-e szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a részvételi jelentkezésben benyújtandó ESPD-be foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α(alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. Részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 3 év során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bek.-e szerint igazolva.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kr. 21/A.§).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11), 140. § (9) bek.-ire és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített, összesen legalább 2 db, különböző felhasználó részére végzett, egyenként minimum 1.500 főt meghaladó flotta előfizetést tartalmazó, a közbeszerzés tárgyára (mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása) vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér, továbbá rendelkezésre állási feltételek vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található – a tárgyalások alapját képező –szerződéstervezetnek megfelelően.
Ajánlatkérő által elvárt teljesítési biztosíték mértéke az adott megrendelésre vonatkozó díj 5%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 §. (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. A dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.
4. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni (Nemleges nyilatkozat is csatolandó).
5. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni, ha bármely a részvételi jelentkezésben csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia.
6. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a 71. § (6) bekezdés alkalmazásával.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.
9. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus bontás szabályait tartalmazó, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
10. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12. Ajánlatkérő jelzi, hogy amennyiben Közszolgáltatási Szerződése 2020. május 1-jét követően nem kerülne megújításra, a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződést legkésőbb a Közszolgáltatási Szerződés megszűnése előtt 30 nappal felmondhatja.
13. A közbeszerzési eljárást a BKV Zrt. és a Budapesti Közút Zrt. közös ajánlatkérőként (a továbbiakban: Ajánlatkérő) folytatja le oly módon, hogy az operatív lebonyolítást a BKV Zrt. végzi.
14. A BKV Zrt. és a Budapesti Közút Zrt. közös ajánlatkérői konstrukcióban lebonyolításra kerülő eljárás eredményeképpen egy keretszerződést köt, de ennek keretében külön egyedi szerződések megkötésére is sor kerül.
15. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített határidő az ajánlati kötöttség beálltától (végleges ajánlatok benyújtási határideje) számítandó.
16. A felhívás IV.2.2 pontjában rögzített határidő 307/2015 korm. r. 7.§ (1) alapján került megállapításra.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tölgyesi Andrea (00315)
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/07/24 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák