Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/182
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.20.
Iktatószám: 15186/2018
CPV Kód: 72315000-6
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifener Marianna
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467272018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467272018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vezetékes adathálózati szolgáltatások”
Hivatkozási szám: EKR000467272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vezetékes adathálózati szolgáltatások”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási szerződés „Vezetékes adathálózati sz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás megnevezése: Vezetékes adathálózati szolgáltatások

Főbb tételek és tervezett mennyiségek:
1. Teljes adathálózat (jelenleg 99 különböző csatlakozás/végpont) biztosítása a szerződéses időszak alatt
2. A nem Társaság tulajdonában álló passzív vonalak biztosítása a szerződéses időszak alatt
3. Eseti hibajavítás a Társaság tulajdonában lévő rézhálózaton
4. Polgári védelmi hálózat üzemeltetése (Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján kerülhet sor megrendelésére)
5. Teljes támogatás a rendszer átállása kapcsán

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a „Műszaki Leírás” (4. sz. melléklet) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiértékelési modellben szereplő értékek a szerződés teljesítése során változhatnak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő (legalább 60 nap, legfeljebb 120 nap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 1-10.
Az értékelés során kiosztható pontszámok maximális mértéke: 1000 pont.
Értékelés módszer: 1-2: értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás. Módszerek ismertetése: Ld. közbeszerzési útmutató.
A részajánlat kizárásának indoka: A közbeszerzés műszakilag nem bontható részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1.Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Kr. 1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésben a 321/2015. (X.30.) Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (a továbbiakban: ESPD), az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1) bek-re figyelemmel részvételre jelentkezők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó ESPD mintát.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek. szerint a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján (tekintettel a Kbt. 69. § (11) bek-re) a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bek k) kb) alpont szerinti kizáró ok tekintetében – mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező vonatkozásában – Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a felkért gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy olyan szervezetnek minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott piacon jegyeznek; az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján.
Részvételre jelentkezőnek lehetősége van a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére.
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni a részvételi jelentkezésbe.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az ESPD benyújtásával, az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia, hogy Ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
A közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Irányadó: 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (4) bekezdés.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P/1. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) d) pontja alapján csatolnia kell a vezetékes adathálózatok üzemeltetésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosításáról fennálló igazolását.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele – összesen – nem eléri a nettó 1.500.000.000,- Ft-ot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben nem rendelkezik vezetékes adathálózat üzemeltetésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással amely legalább 1.000.000.000 Ft/év és 250.000.000 Ft /kárra nyújt fedezetet.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén az alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közölük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az ESPD benyújtásával, az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia, hogy Ajánlatkérő által előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
A közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Irányadó: 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (4) bekezdés.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M/1. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak (vezetékes adathálózat vonatkozó) ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdése és befejezése – év, hónap és nap szerinti bontásban);
- a szerződést kötő másik fél pontos megnevezése és címe;
- a szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- a referencia igazolást kiadó (az információt adó) személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail cím).
A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy a részvételre jelentkező megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. A referenciakövetelmény egy referenciával is igazolható. A referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 36 hónapban (3 évben) befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), valamint a 140. § (9) bekezdéseire.
M/2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek/szervezeteknek a megnevezését, végzettség/ képzettség, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert/szervezetet. Csatolni kell a szakember/szervezet által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, diploma másolatot, olyan formában és tartalommal (szakmai tapasztalat év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább egy darab, 500.000.000 Ft feletti értékű vezetékes adathálózatra vonatkozó szolgáltatásból származó referenciával.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő informatikussal, aki államilag elismert felsőfokú mérnök informatikus vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és legalább 5 év (60 hónap) MPLS alapú hálózatok területére vonatkozó tapasztalattal rendelkezik külön-külön.

Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékű honosított végzettséget igazoló okiratot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található – a tárgyalások alapját képező - szerződéstervezetnek megfelelően.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2017. évi CL. törvény az adózár rendjéről (Art.) rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Tárgyalásos eljárás jogcíme: 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hp. lehetőségét.
2. R. J. felbontás dátum: 2018/10/17 13:00 óra, hely: www.ekr.gov.hu Információk a jogosultakról, bontási eljárásról: 424/2017.(XII.19.)Kr. (eKr.) 15-17. §-ai: a r. j.-t tartalmazó iratok felbontását az EKR a részvételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A r. j.-nek a r. határidő lejártának időpontjáig kell elektr. beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
3. R. J.-nek csatolnia kell:
- Kbt. 65.§ (7) bek.
- Kbt. 66.§ (5) bek szerint a Kbt. 68. § (5) bek. szerint
-Kbt. 66.§ (6) bek.
-Kbt. 67. § (4) bek
- ESPD
-aláírási jogosultság igazolása
4. AK a pénz-i és gazd-i, valamint műsz-i, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest vmennyi alk. szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) K.r. 30. § (4) ].
5. A Kbt. 85. § (1) bek. szerint a r. szakaszban nem tehető ajánlat.
6. A R. jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételi adatlapot – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – a Kbt. 68. § (5) szerinti információkkal; R.J.nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint.
7. Amennyiben az EKR-ben a r. jelentkezés részeként csatolt dokumentum:
- nem tesz eleget az EKR-ben előírt informatikai követelményeknek és AK számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha a r. j. az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el;
- eleget tesz a közbesz. dok.-ban meghatározott, a r. j. részét képező dok.-ok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja R. J.-t a részvételi jelentkezés olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
8. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információknak a r. j.-ben történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
10. Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 87. § (4) bek. előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
11. AK az ajánlattételt 5.000.000,- Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, amelyet a végső ajánlati benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani a Fővárosi Közbeszerzési Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-21089800 számú számlájára. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-a szerint. AT-nek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak másolati példányának, vagy garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni.
12. Kieg. táj. kérése: az EKR-en keresztül, AK a tájékoztatást a R.F. I.3.) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.
13. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció az eljárással kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása a r. jelentkezés érvénytelenségét okozhatja.
14. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4); eKr. 11. § (4).
15. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), valamint a 140. § (9) bek.-re.
16. A közös R.J.- nek csatolniuk kell az együttműködési megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot a Kbt. 35. §-ának és az e Kr. 13. § (3) bek. figyelembe vételével.
17. A II.5) és a II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.
18. R. j-nek a későbbi ajánlattételhez csatolnia kell a műszaki felszereltséget igazoló nyilatkozatot.
19. AK nem biztosítja a részajánlattételt a II.1.6) és II.2.14) szerint.
20. FAKSZ: dr. Havril Katalin lajstormszám: 00810 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/10/17 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ -a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák