Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/202
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.17.
Iktatószám:18009/2018
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czencz László
Telefon: +36 307722309
E-mail: Czencz.Laszlo@posta.hu
Fax: +361 2881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000739032018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000739032018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
x Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OLK levélfeldolgozó karbantartás-támogatás
Hivatkozási szám: EKR000739032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
OLK levélfeldolgozó-rendszer karbantartás-támogatási szerződés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: OLK levélfeldolgozó karbantartás-támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:72250000-2
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az OLK-ban működő levélfeldolgozó rendszer részét alkotó eszközök:
- Kopó-fogyó alkatrészekkel (135 cikkelem, átlagosan 2.885 egység/év felhasználással), üzemeltetési anyagokkal (17 cikkelem, átlagosan 104.156 egység/év felhasználással) és tartalék alkatrészekkel (789 cikkelem, átlagosan 4.326 egység/év felhasználással) történő ellátása, azok rendelkezésre tartása. Az alkatrészek, üzemviteli anyagok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében készlet fenntartása.
- Szakértői támogatás nyújtása fix szolgáltatások keretében:
Hotline szolgáltatás (a szerződés időtartamának végéig folyamatosan, minden naptári napon, 0-24 órában, magyar vagy angol nyelven (7x24 rendelkezésre állás)),
Távoli hozzáférés szolgáltatás (rendszerfelügyelet, rendelkezésre állás minden naptári napon 0-24 órában (7x24 rendelkezésre állás)),
Szoftverek karbantartása és hibaelhárítása szoftverfejlesztéssel (leszállított szoftverek használata során észlelt, a Megrendelő üzemeltető szakemberei által elhárítani nem tudott hibák, működési rendellenességek kivizsgálása, javításukra javaslatok tétele, több lehetőség esetén az egyes lehetőségek egyeztetése Megrendelővel; amennyiben a hiba szoftverfejlesztés nélkül elhárítható, úgy a hibaelhárításhoz Megrendelő szakemberei számára írásban útmutatás megküldése, vagy a megrendelő igénye alapján a hibaelhárítás elvégzése),
Időszakos műszaki felülvizsgálat, inspekció (a szerződés teljes időtartama alatt naptári évente egy alkalommal előre, írásban egyeztetett időpontban, a Megrendelővel közösen meghatározott időtartamban műszaki felülvizsgálat elvégzése, melynek célja az OLK-ban üzemelő levélküldemények kezelését biztosító rendszer és az azt alkotó eszközök általános műszaki állapotának feltérképezése, a karbantartási vagy üzemeltetési hiányosságok megállapítása, az esetlegesen előre jelezhető problémák észlelése, alkatrész készletek vizsgálata, a rendszer üzembiztonsága növelésének vizsgálata)
A levélfeldolgozó rendszer maximális kapacitása 3.046.764 db (levélküldemény) /nap, a levélfeldolgozáshoz éves szinten átlagosan mintegy 6.864 üzemóra rendelkezésre állás szükséges.
A fenti feladatok részletes leírását a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Szolgáltatási szerződéstervezet, a levélfeldolgozó rendszer (hw és sw) elemeit a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával, a szerződéstervezetben rögzített változatlan feltételek mellett, további 3 évvel meghosszabbítani, majd ennek elteltét követő további 4 évvel ismételten meghosszabbítani.
A Részvételi felhívás jelen pontjában szereplő időtartam ezen opcióval megnövelt összesen időtartamra került megadásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
I. Opcionális szolgáltatások:
1.) eseti helyszíni szakértői támogatás (mennyisége: a szerződés első fix 3 évében maximum 6 alkalom, az azt követő opcionálisan igénybevehető 3 évben maximum 6 alkalom, azt követő opcionálisan igénybevehető 4 évben maximum 8 alkalom. A ki nem használt mennyiségi keret nem vihető át a következő szakaszra.),
2.) vészhelyzeti beavatkozás katasztrófahelyzet kezelése (mennyisége: a szerződés első fix 3 évében maximum 6 alkalom, az azt követő opcionálisan igénybevehető 3 évben maximum 6 alkalom, azt követő opcionálisan igénybevehető 4 évben maximum 8 alkalom. A ki nem használt mennyiségi keret nem vihető át a következő szakaszra.),
3.) szoftver karbantartáshoz/javításhoz szükséges szoftverfejlesztési tevékenység ellátása a szerződés fix, 3 éves időtartama alatt összesen 3.000 mérnökóra keretóraszámban, amely keretóraszám a szerződéstervezet 14. pontjában foglalt opcionálisan lehívható hosszabbítás esetén további évente 1.000, azaz az első opciós, 3 éves időszak alatt 3.000 + a második, 4 éves opciós időszak alatt 4.000 mérnökóra kerettel kiegészül. A keretóraszámok az adott időszakon belül az évek között szabadon átcsoportosíthatók.
II. A szerződés opcionális meghosszabbítása a II.2.7) pontban leírtak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésének benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr. 3.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr. 15.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.
Azokban az esetekben, amikor a részvételre jelentkező a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, az ajánlatkérő az Akr. 12.§-a alapján jár el.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.
Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás (az ajánlattételi szakaszban):
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy a részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján (az ajánlattételi szakaszban):
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (8)-(11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.
Az Akr.30.§ (4) bekezdése szerint ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő részvételre jelentkezőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) a részvételre jelentkező műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.
M/1.:
Akr. 21.§ (3) bekezdés a) pont alapján a részvételi felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 6 évben teljesített szolgáltatásokra vonatkozó referenciái, a Kr. 22.§ (1)-(2) bekezdéseiével összhangban.
A referencianyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgya,
- a szolgáltatás mennyisége (feltüntetve az anyagok/alkatrészek felhasznált mennyiségét is),
- a levélfeldolgozó rendszer kapacitása (db (levélküldemény) / nap)
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban megadva)
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (6)–(7), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy a teljesítés a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzon.
A referenciákat úgy kell bemutatni, hogy a meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés valamennyi eleme egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 év időszak alatti 5 éves folyamatos teljesítésű, legalább 2.000.000 db (levélküldemény) /nap kapacitású levélfeldolgozó rendszer karbantartására-támogatására vonatkozó referenciával. A referenciaként bemutatott karbantartási-támogatási tevékenység az alábbi tevékenységekre kell kiterjedjen:
- a bejelentések fogadása minden nap (7x24 rendelkezésre állással) hotline szolgáltatás keretében,
- támogatás biztosítása (telefonon vagy e-mail-en, távoli bejelentkezéssel, szükség esetén helyszíni munkavégzéssel),
- az üzletmenet folytonosság biztosítása érdekében folyamatos alkatrész, kopó-fogyó és üzemviteli anyagellátást biztosító készletszint fenntartása (átlagosan legalább 50.000 egység / év felhasználással),
- évenkénti műszaki felülvizsgálat, esetleges szoftverfejlesztés.
Az Ajánlatkérő „folyamatos teljesítés” alatt azt érti, hogy a részvételre jelentkező a fenti tevékenységeket 5 éven keresztül megszakítás nélkül nyújtotta a szerződést kötő másik fél részére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Részvételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg fizetésre nincs lehetőség. A szerződés valamennyi szolgáltatásának ellenértéke naptári negyedévente kerülnek elszámolásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
A teljesítésigazolás menetét, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait az Részvételi Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/11/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az EKR Rendelet szabályai szerint.
2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 10-13.§-ai tartalmazzák.
3. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti (az ajánlattételi szakaszban), melynek mértéke 100 000 EUR (százezer euró).
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető.
Az Ajánlatkérő számlaszáma: HU81 1091 8001 0000 0003 0033 0232
Az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtandó (formája a Pp. 325.§ (1) bekezdés f) vagy g) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat).
4. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
5. A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az Ajánlatkérő Országos Logisztikai Központjában működő, Leonardo S.p.A. (korábbi néven Selex Elsag S.p.A.) által gyártott/szállított komplex levélfeldolgozó rendszer forráskódjával.
6. A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell működő alkatrésznyilvántartó rendszerrel külső hozzáféréssel. Olyan alkatrésznyilvántartó és rendelő rendszert kérünk bemutatni, amihez Az MPZRT arra jogosult alkalmazottja hozzáfér, a raktárból kivett, vagy oda beérkező cikkelemek adatait rögzíteni tudja. A rendszernek képesnek kell lennie a beállított minimum készletszint elérésekor automatikusan rendelést generálnia a maximum készletszintre való feltöltéshez, továbbá lehetővé kell tenni az esetlegesen felmerülő extra igények megrendelését MPZRT arra jogosult alkalmazottja által.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Szabó Tamás (lajstromszám 00253).
10. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR Rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges.
11. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13. Az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárást a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés 1. mondata alapján alkalmazza.
14. Részajánlat tétel kizárásának részletes indoka: Az elvégzendő szolgáltatás részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá a szolgáltatás jellege nem engedi meg, hogy egyidejűleg több vállalkozó által történjen a feladat ellátása.
15. Részvételi jelentkezések bontása: 2018.11.14. 12:00 óra. Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1)-(2), (5) valamint (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/11/14 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák