Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/4
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.07.
Iktatószám: 24694/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.01.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 14616524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001152692018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001152692018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai üzemeltetés és fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001152692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai üzemeltetés és fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott informatikai üzemeltetési és fejlesztési feladatokat kell elvégeznie
szolgáltatási keretszerződés keretében Ajánlatkérő informatikai rendszereinek vonatkozásában. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, mely keretösszeg a 12 hónapra vonatkozó ajánlati összár figyelembevételével kerül meghatározásra. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: Service Desk IT biztonság Infrastruktúra monitoring Incidens menedzsment Változás menedzsment Konfiguráció menedzsment Kiadás menedzsment Probléma menedzsment Riportálás Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés Hálózat üzemeltetése Hálózati nyomtató, multifunkciós eszköz üzemeltetés Szerverüzemeltetés Alkalmazásüzemeltetés Számítógépes alapinfrastruktúra bővítés Szoftver, licenc tevékenységek Rendszerfejlesztés IT oktatási szolgáltatás Projekt menedzsment
A felsorolt tevékenységek keretében elvégzendő feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírás, a szerződéses feltételek, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumok tájékoztató jellegűek, azok minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevételével módosításra kerülhet.
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthetőmeghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékűműszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek)a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre állás – Monitoring (%) [99,51 % - 99,80] 3
2 Rendelkezésre állás – Hálózati szolgáltatások (%) [99,51 % - 99,80 %] 3
3 Rendelkezésre állás – További szolgáltatási vonalak (%) [99% -99,50%] 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Keretszerződés Felek megegyezése alapján egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett számaként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azta célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés alapján nem szükséges indokolni a II.1.6 pontban foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: — Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. — A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján: Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az
ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: ● Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
● a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. §. (2) bekezdésére. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJk figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az igazolási mód további felsorolása és rövid ismertetése a Közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre
irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: P//1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján P/2. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a RJ amennyiben: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai fejlesztés és/vagy üzemeltetés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen (ÁFA nélkül) a 14.100.000.000 Ft-ot. P/2. Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik informatikai üzemeltetési és/vagy fejlesztési tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 1000 millió Ft/év és 500 millió Ft/kárra fedezetet nyújt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK felhívja a RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján M/2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. d) pontja alapján M/3. A 321/2015.Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Az igazolási módok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Alkalmasság minimum követelményei(M/3. táblázatként KD-ban):
M/1. RJ rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db 2000 fő felhasználóval rendelkező, komplex közösségi közlekedési (vasúti vagy közúti vagy hajózási) szolgáltatást végző társasággal legalább 3 évet meghaladó folyamatos időtartamú közbeszerzés tárgya szerinti szerződés előírás és szerződésszerű teljesítéssel, mely tartalmazta a következő szolgáltatásokat: • Service Desk • IT biztonság • Infrastruktúra monitoring • Incidens menedzsment • Változás menedzsment • Konfiguráció menedzsment • Kiadás menedzsment • Probléma menedzsment • Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés • Hálózat és internet üzemeltetése • Hálózati nyomtató, multifunkciós eszköz üzemeltetés •Szerverüzemeltetés • Alkalmazásüzemeltetés • Rendszerfejlesztés Közösségi közlekedés alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amely az utazási igényeket kollektív módon elégíti ki, a közlekedési eszközök megosztott használata mellett, menetrend alapján. Komplex jelző alatt a felsorolt három (vasúti, közúti, hajózási) közlekedési eszközfajta közül legalább két eszközzel folytatott szolgáltatás-nyújtást értünk. M/2. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik érvényes tanúsító okirattal az alábbi irányítási rendszerek vonatkozásában: • ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer (MIR) • ISO 20000 Informatikai Szolgáltatásirányítási Rendszer (ISZIR) • ISO 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszert (IBIR) Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés soránvégrehajtott műveletek a fenti szabványoknak megfelelően dokumentáltak lesznek, és a dokumentáció AK rendelkezésére fog állni. M/3. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik: M/3. a) 8 fő, egyenként 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel ITIL és TOPDesk felhasználói területen. M/3. b) 6 fő egyenként 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakem-berrel Microsoft Windows operációs rendszer és Microsoft Office üzemeltetés területen. M/3. c) ca) 4 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 3 év szakmai tapasztalattal, cb) legalább 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 10 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a ca) követelmény vonatkozásában legalább 4 fő, a cb) köv. von. legalább 3 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazol-hatja. PRIMON rendszer üzemeltető Microsoft Server üzemeltető Microsoft Exchange üzemeltető Microsoft Skype for Bussiness
üzemeltető Microsoft System Center Operations Manager üzemeltető Microsoft SQL üzemeltető Microsoft Sharepoint Microsoft
Service Center Configuration Manager üzemeltető cc) 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák
területén legalább 3 év szakmai tapasztalattal, cd) legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompe-tenciákterületén legalább 10 év szakmai tapasztalattal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az előző pont folytatása:
Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a cc) követelmény vonatkozásában legalább 3 fő, a cd) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. Oracle adatbázis üzemeltető SuSe Linux Enterprise Server üzemeltető SuSe Enterprise Manager M/3. d) da) 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 3 év
szakmai tapasztalattal, db) legalább 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 10 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a da) követelmény vonatkozásában legalább 2 fő, a db) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. VMware üzemeltető Flexframe üzemeltető HP 3PAR StoreServ üzemeltető Veeam mentési rendszer üzemeltető HP DataProtector mentési rendszer üzemeltető M/3. e) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel,akik egyenként rendelkeznek: Legalább 10 év szakmai tapasztalattal nagyvállalatnál végzett alkalmazás vagy infrastruktúraüzemeltetés vagy informatikai rendszer tervezés területén és legalább 10 év szakmai tapasztalattal vállalati működést,csoportmunka működést támogató rendszerek szervezésben és ugyanezen a területen szakmai vezetői tapasztalattal Nagyvállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő vagy annál több; vagy éves nettó árbevétele 50 millió eurónál több forintösszeg és mérlegfőösszege 43 millió eurónál többnek megfelelő forintösszeg. M/3. f) Rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik Rendszerszervezői és minőségbiztosító ISO9001 belső auditori és minőség menedzseri feladatok ellátása területén. M/3. g) Rendelkezik hálózati mérnöki tevékenység vonatkozásában legalább 3 fő 3 éves és 3 fő 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M/3. h) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként SAP-core fejlesztése területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. M/3. i) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként SAP HR fejlesztése területén 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. M/3. j) ja) 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 5 év szakmai tapasztalattal, jb) legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 8 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a ja) követelmény vonatkozásában legalább 2 fő, a jb) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP AM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP FI, PT, (TR) Alkalmazás üzemeltetés,fejlesztés - SAP VIM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP CO Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP MM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP PM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP eBank Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP SD Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP HR Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP Átfogó projektek M/3. k) Rendelkezik az alább felsorolt
rendszerek vonatkozásában rendszerenként az alább megjelölt számú szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább az alább megjelölt időtartalmú szakmai tapasztalattal az alább felsorolt rendszerek karbantartása és/vagy javítása/és vagy fejlesztése területén.A szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz 1 szakember több, jelen alk. követelmény szerinti kompetenciát is igazolhat. (ÉV-FŐ) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - ForTe (10-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - IQDoc 5 2* Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - Innomatrix IDM (5-2*)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3 minimumkövetelmények folytatása: Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BEST1, BEST2 (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - Pénztári rendszer (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - TOPdesk (Kalauz) (5 2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - MS SharePoint (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BKV.HU portálrendszer (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - HANA adattárház (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SZEV (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - ZAM (5 2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - ENOSZ (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BI adattárház (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - vállalati telefonkönyv (5-1*) M/3. l) 1 fő szakember, aki rendelkezik PMP és CAPM vizsgával; valamint rendelkezik legalább 10 éves szakmai tapasztalattal PMBOK, PRINCE2 és agilis módszertanok alkalmazása területén vagy legalább 10 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkezik és vezetett már legalább 1 db nettó 200 millió forint értékű projektet. M/3. m) ma) Rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek webfejlesztés területén 2 éves szakmai tapasztalattal mb) Rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek Sharepoint fejlesztés területén 3 éves szakmai tapasztalattal mc) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek MS SQL adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal md) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek MS SQL adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal me) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel,
akik rendelkeznek Oracle adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal mf) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek Oracle adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal. Jelen alk. köv. vonatkozásában 1 szakember több M/3. m) szerinti kompetenciát is igazolhat. M/3. n) 2 fő szakemberrel, akik egyenként két éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek SAP HANA üzemeltetése és/vagy fejlesztés támogatása területén. M/3. o) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 éves szakmai tapasztalattal weblap üzemeltetés terén. M/3. p) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek ISACA: CRISC/CISSP, CISM és ISO27001 vezető auditor és információ- és adatvédelmi felelős minősítésekkel; és ezen szakemberekből 1 fő rendelkezik legalább 3 éves, 1 fő pedig rendelkezik legalább 10 éves szakmai tapasztalattal IT biztonsági rendszermérnöki tevékenység területén. M/3. q) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább 6 éves szakmai tapasztalattal ITIL, TOPDesk felhasználói és raktár-üzemeltetői tevékenység ellátása területén. M/3. r) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább 5 év szolgáltatásirányítási vezetői tapasztalattal és a 2 fő együttesen rendelkezik az alábbi végzettségek mindegyikével: ITIL haladó vizsgák: szolgáltatásüzemeltetés, szolgáltatástervezés, szolgáltatásstratégia, szolgáltatásátadás, szolgáltatásfejlesztés
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés, hibás teljesítés és meghiúsulás esetén kötbérfizetésre kötelezett a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésében foglaltakkal összhangban. Ajánlatkérő a Keretösszeg 12 hónapra vetített összege 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot ír elő. Részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban, az ajánlatban a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan nyilatkoznia kell. A részletes szabályokat AK a tárgyalások során kívánja kialakítani.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Nyertes Ajánlattevő tervezetten havonta 1 db számla
benyújtására jogosult. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes feltételeket AK a tárgyalások során alakítja ki.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljes körűen a továbbiakban: KD-ban adja meg. 2 . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 30.000.000 forint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya. 3. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alanyi jogon alkalmazza annak érdekében, hogy a műszaki leírást, a szerződéses feltételeket az eljárás keretében tisztázni tudják a Felek. 4. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak. 5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 6. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 7. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10.
Ajánlatkérő az ár értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a minőségi részszempont összes
alszempontja tekintetében az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a részszempontok szerinti pontszámokat. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza. 8. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 9. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza. 10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. 11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. 12. FAKSZ: dr. Tölgyesi Andrea lajstromszám: 00315
13. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában megadott időtartam az ajánlati kötöttség (végleges ajánlatok benyújtásánakhatárideje) beálltától számítandó.
15. Jelen pontban és a felhívás IV.2.2 pontjában meghatározott, részvételi jelentkezések benyújtásáranyitvaálló határidő 307/2015 korm. r. 7.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kerültmeghatározásra.A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019.01.25.12:00 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/01/25 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák