Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.02.
Iktatószám:11065/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Farkas Bálint
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274452018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274452018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NIF Zrt. - közbeszerzési folyamattámogató rendszer
Hivatkozási szám: EKR000274452018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a NIF Zrt. közbeszerzési folyamattámogató rendszerének kialakítására, nyomonkövetésére, illetve eseti továbbfejlesztésére
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: NIF Zrt. - közbeszerzési folyamattámogató rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata a NIF Zrt. közbeszerzési folyamat-támogató rendszerének a fejlesztése, üzembe helyezése, az eredményes próbaüzemet követő élesítése, továbbá a rendszer élesítését követő 36 hónapos időtartam alatt a rendszer nyomonkövetése, valamint – Megrendelő erre vonatkozó eseti megrendelése esetén – a rendszer eseti továbbfejlesztése, az alábbiak részfeladatok szerint:
1. Rendszerfejlesztési feladatok – Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési folyamat-támogató rendszerének agilis módszertanú fejlesztése (így különösen a tanúsított iratkezelővel történő, kétirányú adatcserére alkalmas módon történő integrálása), üzembe helyezése, és az eredményes próbaüzemet követő élesítése. A rendszernek legalább 550 felhasználó egyidejű használatát kell biztosítania.
2. Rendszer nyomonkövetésével kapcsolatos feladatok – Nyertes ajánlattevő feladata a rendszer nyomonkövetése (támogatási feladatok ellátása távoli és/vagy helyszíni támogatás keretében, rendszerellenőrzések, rendszerparaméterezések, hibaelhárítások, kisebb módosítások elvégzése, felhasználók támogatása, tudástranszfer) a rendszer éles verziójának beüzemelését követő 36 hónapig.
A szolgáltatás magában foglal egy görgethető, 16 fejlesztői órát tartalmazó órakeretet.
3. Eseti fejlesztési feladatok (megrendelő egyedi megrendelése alapján) – Nyertes ajánlattevő feladata olyan, a rendszer egyedi, továbbfejlesztésére vonatkozó megrendelések ellátása, amely a szerződés alapján nem képezte sem a rendszerfejlesztési feladatok, sem a nyomonkövetési feladatok tárgyát, hanem azok az üzemeltetés közben merülnek fel. Megrendelő egyedi megrendelést a rendszer élesítését követő 36 hónap időtartam alatt vagy az 500 óra fejlesztői keretóraszám kimerüléséig adhat Vállalkozó részére.
A Rendszerfejlesztési feladatok kötbérterhes határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 180. nap, azzal, hogy ezen időtartam magában kell foglalja a próbaüzem 30 naptári napos időtartamát, és a próbaüzem eredményes lezárását;
A Rendszer nyomonkövetésével kapcsolatos feladatokat a rendszer élesítését követő 36 hónapos időtartam alatt kell ellátni.
Az eseti fejlesztési feladatokra irányuló megrendelést az egyedi megrendelésben meghatározott határidőre kell teljesíteni, azzal, hogy Megrendelő egyedi megrendelést legkésőbb a szerződés 3.4. pontban foglalt keretóraszám kimerüléséig vagy a rendszer élesítését követő 36 hónapos időtartam lejártáig adhat Vállalkozó részére.
A feladat részletes ismertetését a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Ajánlattevő vállalja-e a rendszer jóváhagyási moduljának mobilra optimalizált verzióban történő megvalósítását (igen/nem)  10
2 2. Ajánlattevő vállalja-e 1 fő UX designer szakember alkalmazását a szerződés teljesítése során (igen/nem)  10
x Költség szempont – 1 1. Rendszerfejlesztési feladatok vállalkozási díja (nettó HUF)  50
2 2. Rendszer nyomonkövetési feladatok vállalkozási havidíja (nettó HUF/hónap) 20
3 3. Eseti fejlesztési feladatok vállalkozási óradíja (nettó HUF/fejlesztői óra) 10
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 42 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A Kbt. 86. § (3) bek. és a 82. § (4) bek. alapján AK keretszámot határoz meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők közül az eljárás második szakaszában legfeljebb 5 db alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.
A Kbt. 82. § (5) bek. alapján abban az esetben, ha a keretszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma, a rangsorolás módja a következő: AK a felhívás M/1.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmán belül azt vizsgálja, hogy a bemutatott rendszert egyidejűleg hány felhasználó tudja használni. Ennek keretén belül AK számára kedvezőbb az az ajánlat, amely az alkalmassági követelményben meghatározott 400 felhasználón felül a legmagasabb értékkel (azaz a legtöbb egyidejű felhasználót képes kezelni) rendelkezik. AK ajánlattételi felhívást a 5 db, legmagasabb számot bemutató, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőnek küld.
Ha az alkalmasnak minősített részvételi jelentkezők száma nem éri el a keretszám alsó határát, az AK az alkalmasnak minősített jelentkezők ajánlattételre felhívásával folytatja az eljárást. Az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A becsült érték nem kerül megadásra, a II.1.5) és II.2.6) pontokban megadott érték a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban a jelentkezések bírálata egy lépcsőben történik, valamennyi jelentkezőnek valamennyi csatolandó dokumentumot a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, a jelentkezés részeként rendelkezésre kell bocsátania, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
A részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bek. alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kr. 17.§ (1) bek. szerint a részvételi jelentkezésben egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozatát szükséges csatolni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásra vonatkozóan; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bek., valamint a Kr. 17. § (2) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Részvételre jelentkezőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben részvételre jelentkezőnek csatolni szükséges a részvételi jelentkezéshez a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Részvételre jelentkező élhet az EKRr. 12. § (2) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.Részvételre jelentkezőnek a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.
Irányadó a Kr. 19. § (3) bek.
P/2.Részvételre jelentkezőnek a Kr. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal:
- számlaszám(ok) megjelölése;
- számláján/számláin a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
Jelen Kbt. 117.§ szerinti eljárás részvételi szakaszában a jelentkezések bírálata egy lépcsőben történik, valamennyi jelentkezőnek valamennyi csatolandó dokumentumot a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, a jelentkezés részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Részletek a KD-ban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha:
P/1. a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztési feladatok elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot.
P/2. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
Részvételre jelentkezőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett referenciáit a részvételre jelentkező, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A referenciákat Kr. 23. § szerint az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel, a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét;
- a szolgáltatás (projekt, fejlesztés) tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal);
- a szerződés teljesítésének helyét;
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal;
- az M/1.2. pont esetén annak feltüntetését, hogy a rendszert egyidejűleg hány felhasználó tudja használni;
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. Részvételre jelentkezőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget vagy képzettséget igazolóirat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szolgáltatások (projekt, fejlesztés) ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember a részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása a részvételre jelentkező kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Jelen Kbt. 117. § szerinti eljárás részvételi szakaszában a jelentkezések bírálata egy lépcsőben történik, valamennyi jelentkezőnek valamennyi csatolandó dokumentumot a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, a jelentkezés részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Részletek a KD-ban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha:
M/1. a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 23. § szerint igazolt, befejezett, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal:
M/1.1. legalább 1 db, legalább nettó 18 millió HUF értékű, olyan folyamattámogató rendszer (vagy azzal egyenértékű szoftver) bevezetésére vonatkozó referenciával, ahol a rendszer tanúsított iratkezelővel került integrálására;
M/1.2. legalább 1 db, legalább nettó 18 millió HUF értékű, olyan folyamattámogató rendszer (vagy azzal egyenértékű szoftver) bevezetésére vonatkozó referenciával, amely rendszert legalább 400 felhasználó tudja egyidejűleg használni, és amely rendszer bevezetése agilis módszertannal valósult meg;
Rendszer bevezetés alatt ajánlatkérő a szoftver fejlesztését és üzembe helyezését érti.
Az egyenértékűség igazolása és bizonyítása ajánlattevő feladata és kötelessége.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik
- agilis módszertanú szofterfejlesztésre vonatkozó képzettséggel, és
- legalább 36 hónap, folyamattámogató rendszer bevezetésére vonatkozó projektvezetői, és ezen időtartamon belül legalább 12 hónap agilis módszertanú szoftverfejlesztési (vagy azzal egyenértékű) projekt projektvezetőjeként szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2.2. legalább 1 fő folyamatszervező szakember, aki rendelkezik
- informatikus szakirányú (vagy azzal egyenértékű) egyetemi végzettséggel, és
- legalább 36 hónap, folyamattámogató (vagy azzal egyenértékű) rendszer bevezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
M/2.3. legalább 1 fő integrációs szakember, aki rendelkezik
- legalább 36 hónap, kétirányú adatcserére alkalmas, tanúsított iratkezelő rendszerek (vagy azzal egyenértékű szoftverek) integrációjára vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A fenti pozíciókra átfedés nem megengedett, azaz ugyanazon szakember nem mutatható be mindhárom alkalmassági követelmény tekintetében.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Rendszerfejlesztési feladatok esetén:
Késedelmi kötbér: vállalkozói díj 1%-a/nap, max. vállalkozói díj 20%-a;
Nemteljesítési kötbér: vállalkozói díj 20%-a.
Nyomonkövetési feladatok esetén:
Nemteljesítési kötbér: a rendszer nyomonkövetési feladatok 36 hónapos időtartamból hátralevő időtartam vállalkozói díjának 20%-a.
Eseti fejlesztési feladatok:
Késedelmi kötbér: az adott megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 1%-a/nap, max. az adott megrendelés nettó vállalkozói vállalkozó díjának 20%-a;
Nemteljesítési kötbér: az adott megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-a.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozói díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, utólag, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6), (10)-(11) bek., továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre.
A finanszírozás forrása: működési költség
Előleg fizetésére nincs lehetőség.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
Irányadó a Ptk. 6:155 §, illetve az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös részvételre jelentkezők, sem önálló részvételre jelentkező vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A felhívás VI.3.1. pontja szerinti információ: 0-10 pont
A felhívás VI.3.2. pontja szerinti információ: AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a minőségi részszempontok esetén abszolút pontozással, a költség részszempontok esetében fordított arányosítással értékeli az ajánlatokat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: AK az ajánlattételi szakaszban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel egy – szükség esetén több – fordulóban az ajánlattevői képviselők együttes jelenlétében tárgyal az ajánlati árakról, a feladatleírásról, valamint a szerződéses feltételekről.
A tárgyalás során az ajánlattevő módosításokat, javaslatokat fogalmazhat meg a feladatleírással, és szerződéses feltételekkel kapcsolatban, azzal, hogy az ajánlattevő által javasolt elemek közül AK kiválaszthatja azon szerződéses feltételeket, amelyek mentén szerződni kíván a nyertes ajánlattevővel.
Az első tárgyalási forduló befejeztével AK a tárgyalást tervezetten lezárja. A tárgyalások lezárásaként az AK az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
Az AK a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésétől számított 60 napig tart.
A tárgyalásra irányadó a Kbt. 87. § (1)-(6) bek., a Kbt. 88. § (1)-(2), (4), (6), (8)-(9) bek., és a Kbt.89. §-a.
A tárgyalások részletes lebonyolításának menetét az ajánlattételi felhívás és dokumentáció fogja tartalmazni.
Az első tárgyalás tekintetében megadott időpont tervezett időpont, az első tárgyalásra az első ajánlat(ok) benyújtásától számított 3. munkanapon 10.00 órakor kerül sor.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/09/26 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A részvételi jelentkezések benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. AK az eljárást a Kbt. 41.§ (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerében lehetséges.
A részvételi jelentkezést az EKRr. 5.§ (2) bek. alapján elektronikus példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet részvételre jelentkező az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni (EKRr. 11. § (1) bek.).
2. AK a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. AK a Kbt. Második rész 85. § (2) bek. a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás szabályai szerint jár el a Kbt. 113. (6) bek.-ben, 114. § (1)-(4), (6), (8) bek.-ben foglalt eltérésekkel, illetve az alábbiak szerint:
a) Az eljárás a KÉ-ben közzétett részvételi felhívással indul.
b) AK a tárgyalásos eljárást a Kbt. 85. § (2) bek. a) pontja alapján folytatja le.
c) Az eljárás két szakaszból áll, az első, részvételi szakaszban AK a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi jelentkezés a Kbt. 73. § (3) bek. alapján érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az AK az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.
d) A részvételi szakaszban a részvételi jelentkezések bírálata egy lépcsőben történik, azaz valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, a részvételi jelentkezés részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
e) Hiánypótlásra a Kbt. 71. § irányadó azzal, hogy ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
f) A Kbt. 83. § (3) bek.alapján, ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt munkanapon belül, a tájékoztatással egyidejűleg az AK megküldi az ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek, illetve ha az alkalmasnak minősített részvételi jelentkezők száma meghaladja a meghatározott keretszámot, a kiválasztott jelentkezőknek.
2. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Az első tárgyalás tekintetében megadott időpont tervezett időpont, az első tárgyalásra az első ajánlat(ok) benyújtásától számított 3. munkanapon 10.00 órakor kerül sor.
Az ajánlati kötöttség kezdő időpontja tekintetében megadott időpont tervezett időpont, az ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésének időpontjától kezdődik.
6. Részajánlat tételének lehetősége: A Kbt. 61. § (4) bek. alapján AK a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának megfelelően megvizsgálta és nem tartja gazdaságilag és műszakilag ésszerűnek annak biztosítását. A részekre bontás nem értelmezhető, a feladat egy üzleti folyamatot támogató rendszer fejlesztése, majd ugyanazon rendszernek a 36 havi nyomonkövetése, illetve annak eseti továbbfejlesztése.
7. Rövidítések:
AK - Ajánlatkérő
EKRr. - 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
Kr. - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR - elektronikus közbeszerzési rendszer
KD – közbeszerzési dokumentumok
8. További részletek a KD-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges