Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/208
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.29.
Iktatószám:19693/2018
CPV Kód:72267000-4
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zrt
Teljesítés helye:Váci Corner irodaépület 1138 Budapest, Váci út 144.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Zsolt
Telefon: +36 204814669
E-mail: zspolgar@mvm.hu
Fax: +36 75507295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820732018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820732018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR rsz-k üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000820732018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR rsz-k üzemeltetése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR rsz-k üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
További tárgyak:72266000-7
72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Váci Corner irodaépület 1138 Budapest, Váci út 144.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR rendszerek üzemeltetése az alábbiak szerint:
Hibajavítás és hibaelhárítás nyújtása a PACI, RADIR, WebNom, THOR, ODS rendszerek tekintetében az Oracle -PL/SQL- és PosgreSQL adatbázis-, JBOSS alkalmazás-, JAVA JRE szerver rendszerkomponenseire, az ETL folyamatokra és az adattárházra vonatkozóan, az érintett rendszereken követő módosítások elvégzése, általános szakmai és üzleti konzultáció a fenti rendszerekkel kapcsolatban. A közbeszerzés 12 hónapra vonatkozó havi átalánydíjas üzemeltetési tevékenységet, rendelkezésre állást tartalmaz az öt szolgáltatásra vonatkozóan. A hibajavítás fejlesztői környezetben történik, melynek teljes körű (infrastruktúra, hálózat, alkalmazás, adatbázis) üzemeltetése a feladat. A jelen pontban megjelölt rendszerek gázkereskedelmi folyamatokra kialakított szerződéskezelő és árazás támogató, nyilvántartó, gázpiaci igény bejelentő és kereskedelmi visszaigazolást készítő, Gázpiaci NFKP aukciós rendszerek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1 minimumkövetelményben előírt legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember Java rendszerek üzemeltetése területén szerzett 24 hónap feletti szak. tapasztalata hónap 20
2 Az M/2.2 minimumkövetelményben előírt legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember PL/SQL területén szerzett 24 hónap feletti szakmai tapasztalata hónapokban 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj (nettó Ft/hó) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) pont folytatása: Az AK, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat vagy szerződéses feltételek alapján szükségesnek látja,
jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és benyújtására felkérni az AT-t. Az első tárgyalási forduló az AT
által a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlata vagy módosítással érintett része vagy, ha egységes szerkezetű
módosított ajánlat benyújtásra került, az utoljára benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásával zárul le. Az első
tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati árat kivéve a benyújtott ajánlat műszaki-szakmai tartalmáról, a minőségi értékelési
szempontokról, a szerződéses feltételekről az AK nem tárgyal, ezek sem az AT, sem az AK által nem változtathatók, azaz a benyújtott
ajánlat műszaki-szakmai feltételei és a szerződéses feltételek véglegesek. Az AK az egyes tárgyalási fordulók lezárását követően
megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71. §-t. Az AK az értékelés
eredményéről, az első tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a második tárgyalási forduló időpontjáról írásban tájékoztatja az
ajánlattevőt. A második tárgyalási fordulóban csak az első tárgyalási forduló lezárásakor érvényes ajánlatot benyújtó AT tehet ajánlatot
. A második tárgyalási fordulóban az értékelésre kerülő szempontok közül csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy az AT a végleges
műszaki-szakmai feltételeket és a végleges szerződéses feltételeket figyelembe véve az első tárgyalási forduló lezárásakor ajánlott
ajánlati árhoz képest az AK számára kedvezőbb ajánlatot tehet. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az AT írásban teszi meg az EKR
rendszeren keresztül. Az AT által így benyújtott ajánlat az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai
feltételekkel együtt minősül az AT végleges ajánlatának. Az üzleti titok vonatkozásában a KD-ban leírtak szerint kell eljárni. Az AK által
az EKR rendszerbe előzetesen rögzített rendelkezésre álló anyagi fedezet összege ismertetésre kerül a végleges ajánlat benyújtásakor.
Az AT által ajánlott végleges ajánlati árról jegyzőkönyv készül, és ezzel lezárul a második tárgyalási forduló. A második tárgyalási
forduló lezárását követően az ajánlati ár megváltoztatására nincs lehetőség, a tárgyalások befejeződnek. A tárgyalások befejezésével
ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 napig tart. Az AK egyebekben betartja a Kbt. 88
. és 89. §-ai szerinti előírásokat. Az AK az egyes tárgyalási fordulók lezárását követően megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az
eljárást megindító felhívás és a KD tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és
szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §-t. 2. A tárgyalás szabályai, amennyiben a tárgyalások kettő AT-vel kezdődnek: A tárgyalások
az AT-kel az alábbi kettő fordulóban kerülnek lefolytatásra: – az első tárgyalási fordulóban:a műszaki-szakmai ajánlatról, szerződéses
feltételekről lehet tárgyalni; – a második tárgyalási fordulóban:végleges ajánlati árat (a szerződésben ellenszolgáltatás összege)
tartalmazó új ajánlat benyújtására kerül sor. Az első tárgyalási fordulók az AT-kel az ajánlatok EKR rendszerbe történő beérkezésének
időbeli sorrendjében kerülnek lebonyolításra, melynek sorrendjéről és pontos időpontjáról az AK írásban értesíti az AT-ket. Az első
tárgyalási forduló várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre azAT-vel.
Amennyiben a megjelölt időponttól az AK eltér, akkor erről az AT-t a tárgyalási időpontját megelőző 24 órán belül írásban értesíteni
fogja az EKR-n keresztül.Karakterkorlát miatt lásd.a folytatás jelen hirdetmény III.1.4) pontban
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A legjobb ár-érték értékelési szempontját alkalmazásának indoka: a beszerzés tárgya szakmailag teljes mértékben körülírt és
ajánlatkérő igényeinek kizárólag ezen konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatnak a jelen eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából (gázkereskedelmi folyamatokra kialakított szerződéskezelő és árazás támogató, nyilvántartó, gázpiaci igény bejelentő és kereskedelmi visszaigazolást készítő, Gázpiaci NFKP aukciós rendszer, rendszerintegráció, adattárház üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egyik évben sem volt negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan a ajánlattevő, ha ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gázkereskedelmi folyamatokra kialakított szerződéskezelő és árazás támogató, nyilvántartó, gázpiaci igény bejelentő és kereskedelmi visszaigazolást készítő, Gázpiaci NFKP aukciós rendszer, rendszerintegráció, adattárház üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az nettó 20 millió HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt M/1) és M/2)alkalmassági követelmények teljesülnek (azoknak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében előírt alábbi igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 23.§-a szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az alábbi dokumentumok csatolásával kell igazolni:
1. A szakemberek megnevezését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat,
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajz, amely tartalmazza szakmai tapasztalatának ismertetését,
3. Végzettséget igazoló dokumentum másolata.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónapban) rendelkezik legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, gázkereskedelmi folyamatokra kialakított szerződéskezelő és árazás támogató, nyilvántartó, gázpiaci igény bejelentő és kereskedelmi visszaigazolást készítő, Gázpiaci NFKP aukciós rendszer, rendszerintegráció, adattárház üzemeltetése tárgyú referencia munkával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- M/2.1 legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki Java rendszerek üzemeltetése területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
- M/2.2 legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki PL/SQL területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
- M/2.3 legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki PostgreSQL területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
- M/2.4 legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki infrastruktúra üzemeltetés területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlattevő az M/2.1, M/2.2 és M/2.3 követelmény esetén egy szakemberrel csak az egyik minimumkövetelménynek felelhet meg, ezen szakemberek között átfedés nem lehet. Az M/2.4 szakember esetén az M/2.1, M/2.2 és M/2.3 követelményre bevont szakemberrel az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: II.2.8) pont folytatása: Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az AT-kel, mert
előfordulhat, hogy a tárgyalásokat egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor
kerülhet sor, amikor a Felek a műszaki-szakmai ajánlat és a szerződéses feltételek minden kérdését megnyugtatóan tisztázták. Az első
tárgyalási fordulóban – minden ajánlattevővel külön-külön – a műszaki-szakmai ajánlat és a szerződéses feltételek kerülnek
megtárgyalásra és véglegesítésre. Az AK a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő AT-nek
alá kell írnia. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükségessé válik egy
egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az AK az AT-ket felkéri. Ha szükséges egységes
szerkezetű módosított ajánlatok (az ajánlat, a műszaki-szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetően) elkészítése és benyújtása, az
EKR rendszeren keresztül felbontásra kerülnek, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet küld. Az AK az egységes szerkezetű módosított
ajánlatot benyújtó AT-k a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai vagy módosítással érintett részei helyett a
benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlatokat fogja értékelni. Az AK, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat(ok),
vagy a szerződéses feltételek alapján szükségesnek látja, jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és
benyújtására felkérni az AT-ket. Az első tárgyalási forduló az AT-k által a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai
vagy módosítással érintett része vagy, ha bármely AT részéről egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásra került, az utoljára
benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásával zárul le. Az első tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati árat
kivéve a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai tartalmáról, a minőségi értékelési szempontokról és a szerződéses feltételekről az AK
nem tárgyal, ezek sem az AT-k, sem az AK által nem változtathatók, azaz a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai feltételei és a
szerződéses feltételek véglegesek. Az AK az egyes tárgyalási fordulók lezárását követően megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az
eljárást megindító felhívás és a KD tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és
szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71. §-t. Az AK az értékelés eredményéről, az első tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a második
tárgyalási forduló időpontjáról írásban tájékoztatja az AT-ket. A második tárgyalási fordulóban csak az első forduló lezárásakor érvényes ajánlatot benyújtó AT-k tehetnek ajánlatot. A második tárgyalási fordulóban az AK az AT-kel közösen tárgyal. A második
tárgyalási fordulóban csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy az AT-k a végleges műszaki-szakmai feltételeket, és a végleges
szerződéses feltételeket figyelembe véve az első tárgyalási forduló lezárásakor általa ajánlott ajánlati árhoz képest az AK számára
kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az AT-k írásban teszik meg EKR rendszeren keresztül. Egy AT által
így benyújtott ajánlat az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai feltételekkel együtt minősül az AT
végleges ajánlatának. Az üzleti titok vonatkozásában a KD-ban leírtak szerint kell eljárni. Az AK által az EKR rendszerbe előzetesen
rögzített rendelkezésre álló anyagi fedezet összege ismertetésre kerül a végleges ajánlat benyújtásakor. Az AT-k által ajánlott végleges
ajánlati árak ismertetésre kerülnek, melyről EKR-ben jegyzőkönyv készül, és ezzel lezárul a második tárgyalási forduló, kivéve, ha az
AT-k által a második tárgyalási fordulóban benyújtott ajánlatok az értékelésre kerülő szempontok szerinti vállalások alapján
kiszámított pontszám azonos. Karakterkorlát: folyt. III.1.6.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza. III.1.4) pont folytatása: Ebben az
esetben az az ajánlat minősül a legelőnyösebb ajánlatnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás
esetében pedig azon ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú
részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az AK jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján
kiválasztott AT-t az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legelőnyösebb ajánlat a fenti bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg.
A második tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati ár megváltoztatására nincs lehetőség, a tárgyalások befejeződtek. A
tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 napig tart. Az AK
egyebekben betartja a Kbt. 88. és 89. §-ai szerinti előírásokat. Az AK az egyes tárgyalási fordulók lezárását követően megvizsgálja,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és a KD tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §-t. 3. A tárgyalás szabályai, amennyiben a
tárgyalások kettőnél több AT-vel kezdődnek: A tárgyalások az ajánlattevőkkel több fordulóban kerülnek lefolytatásra. – az első
tárgyalási fordulóban a műszaki-szakmai ajánlatról, szerződéses feltételekről lehet tárgyalni; – a második tárgyalási fordulóban
módosított ajánlati árat (a szerződésben ellenszolgáltatás összege) tartalmazó új ajánlat benyújtására kerül sor, – a harmadik
tárgyalási fordulóban végleges ajánlati árat (a szerződésben ellenszolgáltatás összege) tartalmazó új ajánlat benyújtására kerül sor. Az
első tárgyalási fordulók az ajánlattevőkkel az ajánlatok EKR rendszerbe történő beérkezésének időbeli sorrendjében kerülnek
lebonyolításra, melynek sorrendjéről és pontos időpontjáról az AK írásban értesíti az ajánlattevőket. Az első tárgyalási forduló
várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre az AT-vel. Amennyiben a megjelölt
időponttól az AK eltér, akkor erről az AT-t a tárgyalási időpontját megelőző 24 órán belül írásban értesíteni fogja az EKR-n keresztül
Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az AT-kel, mert előfordulhat, hogy a
tárgyalásokat egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor kerülhet sor, amikor
a Felek a műszaki-szakmai ajánlat és a szerződéses feltételek minden kérdését megnyugtatóan tisztázták. Az első tárgyalási
fordulóban – minden ajánlattevővel külön-külön – a műszaki-szakmai ajánlat és a szerződéses feltételek kerülnek megtárgyalásra és
véglegesítésre. Az AK a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő AT-nek alá kell írnia.
Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükségessé válik egy egységes szerkezetű
módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az AK az AT-ket felkéri. Ha szükséges egységes szerkezetű módosított
ajánlatok (az ajánlat, a műszaki-szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetően) elkészítése és benyújtása, az EKR rendszeren
keresztül felbontásra kerülnek, melyről AK jegyzőkönyvet küld. Az AK az egységes szerkezetű módosított ajánlatot benyújtó AT-k a
tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai vagy módosítással érintett részei helyett a benyújtott egységes szerkezetű
módosított ajánlatokat fogja értékelni. Az AK, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat vagy a szerződéses feltételek alapján
szükségesnek látja, jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és benyújtására felkérni az AT-ket.
Karakterkorlát miatt folytatás a KD-ben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az esedékes vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően kiállított és a Megrendelő részére átadott számlák alapján, havonta átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdésének és a Kbt. 135. §-ában foglaltaknak a figyelembe vételével. Fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
x Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt a jelen eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint, kiegészítő tájékoztatás keretében válaszol meg minden olyan kérdést, mely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban merül fel.
Az ajánlatkérő a műszaki-szakmai ajánlatról, és a szerződéses feltételekről, majd ezt követően az ajánlati árról tárgyal.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak az ajánlatkérő és a Kbt. 89. § a) pont előírásainak megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlattevőket (azon ajánlattevők, akik a kizáró okok hatálya alá esnek, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében sincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére) még a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával együtt, írásban értesíteni fogja.
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása előtt az ajánlatkérő alkalmazza a hiánypótlás intézményét, a Kbt. 71. §-a szerint.
Ajánlattevőt cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az általuk adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég nevében kötelezettségvállalásra. A meghatalmazott meghatalmazása a Szerződés aláírására nem vonatkozhat.
Ajánlatkérő az első tárgyalási fordulóban külön-külön tárgyal az ajánlattevőkkel.
Az alábbi pontban részletesen ismertetésre kerülnek a tárgyalás alapvető szabályai:
1. A tárgyalás szabályai, amennyiben a tárgyalások csak egy ajánlattevővel kezdődnek meg:
A tárgyalások az ajánlattevővel az alábbi két fordulóban kerülnek lefolytatásra:
– az első tárgyalási fordulóban:
o a műszaki-szakmai ajánlatról,
o szerződéses feltételekről lehet tárgyalni;
– a második tárgyalási fordulóban:
o végleges ajánlati árat (a szerződésben vállalkozási díj) tartalmazó új ajánlat benyújtására kerül sor.
Az első tárgyalási forduló várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre az ajánlattevővel. Amennyiben a megjelölt időponttól az ajánlatkérő eltér, akkor erről az ajánlattevőt írásban értesíteni fogja.
Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az ajánlattevővel, mert előfordulhat, hogy a tárgyalást egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor kerülhet sor, amikor a Felek a műszaki-szakmai ajánlat és a szerződéses feltételek minden kérdését megnyugtatóan tisztázták
Az első tárgyalási fordulóban az ajánlattevő műszaki-szakmai ajánlata és a szerződéses feltételek kerülnek megtárgyalásra és véglegesítésre. Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia.
Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükségessé válik egy egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az ajánlatkérő az ajánlattevőt felkéri.
Ha szükséges egy egységes szerkezetű módosított ajánlat (az ajánlat, a műszaki-szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetően) elkészítése és benyújtása, az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatot az EKR rendszeren keresztül nyújtja be, a bontásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet küld. Karakterkorlát miatt jelen hirdetmény II.2.8) pontban folytatódik
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/11/12 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/11/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR felületen
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. részszempont esetén az ajánlati elemek sorbarendezés, az ajánlati ár, mint értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra a ponthatárok közötti pontszám kiosztás módszere.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az AK Kbt. 117. § szerinti, egy szakaszból álló, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. 2) AK a „KD) és a
megküldeni kívánt egyéb dokumentumokat elektronikus úton teszi hozzáférhetővé. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6)
bekezdés a) és b) pont, Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkkal. 5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási
jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintájának egyszerű
másolati példányát. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, illetve az EKR rendelet 13. § (2) és (3) bekezdés szerinti meghatalmazás is
csatolandó. 6) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 7) Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be. A benyújtott nem magyar nyelvű
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja. 8) AK a III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 9) Az ajánlatokat
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az
ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet az AK a bontástól számított 5 napon belül
megküldi az ajánlattevőknek. 10) AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként
megjelölt rendszerekre vonatkozó üzemeltetési szolgáltatás beszerzés nem elválasztható egymástól, továbbá az üzemeltetési és
hibajavítási tevékenység nem választható szét, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné. 11) AK köteles az eljárási szabályokat az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni, mely szabályok az
alábbiakban kerülnek meghatározásra. 11.1) AK a jelen felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. A
módosított határidőt hirdetményben teszi közzé a 11.2. pontban foglaltak szerint. 11.2) AK az ajánlattételi határidő lejártáig
módosíthatja az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. A Kbt. 55.§ (1)- (4) és
(6)-(7) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak. Az eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti
ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont az AK a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény
feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,
akik az EKR rendszerben az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték; a módosító hirdetmény megjelenéséig az eljárásban az AK
intézkedést nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat beadni nem lehet. A közbeszerzési dokumentumok módosításait elektronikusa
elérhetővé teszi. 11.3) A jelen felhívás visszavonására és a közbeszerzéstől történő visszalépésre a Kbt. 53.§ (1)-(2) és (4) bekezdései
irányadók. Az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. Karakterkorlát miatt folytatás a KD-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/10/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges